Дизайн : Head-Design

 

Община Струмяни е разположена в Югозападна България и обхваща 21 населени места - малка, непозната, но с възможности, гостоприемна и красива, като заобикалящата я природа от неповторими скали и хълмове. Територията на община Струмяни е 362 kм2, покрива източните склонове на Малeшевска планина, долината на река Струма и величествената Пирин планина. Най-високият връх на територията й е Шаралия - 2171 метра.

 

Макар и малка, и непозната община Струмяни е с възможности за развитие в областта на туризма, което е пряко свързано с опазване на богатото биоразнообразие. Усилията на ръководството на общината и желанията на населението са насочени именно в тази насока.

 

Община Струмяни е насочила усилията си към развитие на обществото, но не за сметка на природата. Осъзнали сме, че бъдещето на района е основано на устойчивото развитие. Устойчиво е развитието, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности. Това означава пестеливо използване на природните ресурси и възстановяване на екологичното равновесие. Устойчивото развитие обвързва икономическата с екологичната ефективност от общественото производство и утвърждава принципа на равенството и справедливостта чрез повишаване на човешките възможности и гражданско съзнание.

 

Сайтът е изграден по проект : ”Опазване и популяризиране на биоразнообразието в общината чрез стимулиране развитието на природосъобразен туризъм” финансиран от ПУДООС към МОСВ.