ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
50819.04.2005 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал.1 от ЗОС   25131.07.2001 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот за жилищно строителство - 576 кв.м.(петстотин седемдесет и шест квадратни метра)УПИ XIV (четринадесети) квартал 18 (осемнадесети) село Илинденци
105221.12.2005 г.Заповед за деактуванеКмета на общината   40315.11.2001 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот за жилищно строителство - 819 кв. м. /осемстотин и деветнадесет квадратни метра/УПИ ІV /четвърти/ в кквартал 17
57418.11.2010 г.Заповед за деактуване Решение на Общински съвет  39915.11.2001 г.Частнапарцел за жилищно строителство - 920 кв. м.парцел І кв. 17
69112.09.2006 г.Заповед за деактуване покупко-продажбаВасил Николов Узунов 56531.03.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с обща площ от 350 кв. м. /триста и петдесет квадратни метра/Урегулиран поземлен имот І /първи/ в квартал 56 /петдесет и шести/, находящ се по регулационния план на с. Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 година, община Струмяни
42023.02.2007 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   70717.01.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 460 кв. м. /четиристотин и шестдесет квадратни метра/УПИ ІІІ /трети/ с пл. № 153 /сто петдесет и трети/ в квартал 14 /четиринадесети/, находящ се по регулационния план на с. Цапарево, община Струмяни
46511.07.2006 г.Заповед за деактуванеНа основание Заповед № 465/11.07.2006 г. на Кмета на общината се отписва от актовата книга недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в квартал 62 по РП на с. Илинденци с площ от 800 кв. м., съставен с АОС № 247/30.07.2001 г.   24730.07.2001 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот за жилищно строителство с площ от 800 кв. м. /осемстотин квадратни метра/Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ в квартал 62 /шестдесет и втори/ по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни
Решение № 261 по пр.№ 2728.09.2017 г.Споразумение Решение № 261 от Протокол № 27/28.09.2017 на ОБС за предоставяне по § 27 ОТ ПЗР на ЗИДЗСПЗЗНаследници на Елена Костадинова Стоилова 112002.07.2014 г.ЧастнаИмот № 001125 /нула, нула единадесет хиляди сто двадесет и пет/, девета категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 9,453 дка /девет декара четиристотин петдесет и три кв. м./Имот № 001125 /нула, нула, хиляда сто двадесет и пет/, находящ се в местността "Церо," в землището на село Каменица, с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, област Благоевград
97516.10.2007 г.Заповед за деактуванеЧЛ. 64,АЛ. 1 ОТ ЗОС   70520.12.2006 г.ЧастнаПоземлен имот № 1 /първи/ с площ от 224 кв. м. /двеста двадесет и четири квадратни метра/ ведно с построената върху същият имот училищна сграда на два етажа със застроена площ от 76,43 кв. м. /седемдесет и шест квадратни метра и четиридесет и три квадратни сантиметра/Поземлен имот № 1 /първи/, находящ се в застроителния /околовръстен/ полигон на село Вракуповица, община Струмяни, област Благоевград
13110.01.2005 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, във връзка с ДГ-00-54/21.12.2004г.   41215.11.2001 г.Частнаимот - 4099 кв. м. /четири хиляди деветдесет и девет квадратни метра/в околовръстния полигон на с. Микрево имота е с планоснимачен № 1101 /хиляда сто и едно/
5626.02.2010 г.Отсъпено право на строеж    78008.12.2010 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ХІ /единадесети/ с площ от 865 кв.м. /осемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, находящ се в квартал 22 /двадесет и втори/ по Регулационния план на село Каменица, община Струмянисело Каменица, община Струмяни, област Благоевград, квартал 22 /двадесет и втори/, Урегулиран поземлен имот ХІ /единадесети/
82320.11.2006 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   10411.08.2000 г.ЧастнаСграда на един етаж - 77 кв. м. масивна, за жилищни нужди с пристройка /баня и тоалетна - 12 кв. м./ - парцел 450 кв. м.кв. 15, парцел ІХ пл. 654 по регулационния план на с. Микрево
62912.09.2006 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   56117.03.2006 г.ЧастнаПоземлен имот № 1 /първи / с обща площ от 2 889 кв. м. /две хиляди осемстотин осемдесет и девет квадратни метра/ ведно построена върху същият имот училищна сграда - масивна на три етажа със застроена площ от 289 кв. м. /двеста осемдесет и девет квадратни метра/Поземлен имот № 1 /първи/, находящ се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. Гореме, община Струмяни
68005.09.2006 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   55913.02.2006 г.ЧастнаПоземлен имот с обща площ от 2 132 кв. м. /две хиляди сто тридесет и два кв. м./ ведно с построени върху същия имот /сграда/ здравна служба - масивна на три етажа със застроена площ от 161,47 кв. м. /сто шестдесет и един квадратни метра и четиридесет и седем квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 31,33 кв. м. /тридесет и един квадратни метра и тридесет и три квадратни метра/.Поземлен имот № 4 /четвърти/ по застроителния /околовръстен/ полигон в с. Игралище, община Струмяни
73202.12.2008 г.Заповед за деактуване    40015.11.2001 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІІ /втори/за жилищно строителство с обща площ от 923 кв. м. /деветстотин двадесет и три кв. м./, находящ се в квартал 17 по регулационния план на с. КаменицаУрегулиран поземлен имот ІІ /втори/, находящ се в квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план на с. Каменица, одобрен със Заповед № 330 от 1993 г. , община Струмяни
72128.09.2006 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   56327.03.2006 г.ЧастнаПоземлен имот № 1 /първи/ с обща площ от 430 кв. м. /четиристотин и тридесет квадратни метра/ ведно построена върху същият имот масивна сграда на един етаж със застроена площ от 186 кв. м. /сто осемдесет и шест квадратни метра/Поземлен имот № 1 /първи/, находящ се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. Раздол, община Струмяни
81517.12.2009 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1, чл.62 ал.3 от ЗОСпокупко-продажбаГеорги Божинов Серафимов 75112.11.2009 г.ЧастнаУреголиран поземлен имот с площ 564 кв.м.Илинденци, пл.№47, кв. 16
5728.12.2010 г.Заповед за деактуванечл.64,ал.1 и чл.62,ал.3 от ЗОС, във връзка със Заповед № 556/15.11.2010г и Договор № 57/28.12.2010 гпокупко-продажбаВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ1 883,4077222.10.2010 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ХІ /единадесети/ с площ от 584 кв.м. /петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в квартал 19 /деветнадесети/ по Регулационния план на с. Микревос. Микрево, общ. Струмяни, квартал 19 /деветнадесети/, Урегулиран поземлен имот ХІ /единадесети/
З-14220.03.2015 г.Заповед за деактуване покупко-продажбаИво Александров Костадинов 108822.04.2014 г.ЧастнаИмот № 014070 /нула, четиринадесет хиляди и седемдесет/, девета категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 1,627 дка /един декара шестотин двадесет и седем кв. м./Имот № 014070 /нула, четиринадесет хиляди и седемдесет/, находящ се в местостта "Ширината", землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевград
З-34116.05.2014 г.Заповед за деактуване  ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ 83509.02.2012 г.ЧастнаИмот № 016015 (нула, шестнадесет хиляди и петнадесет), представляващ нива с площ от 5,317 дка (пет декара триста и седемнадесет квадратни метра)Имот №016015 (нула, шестнадесет хиляди и петнадесет), VІ (шеста) категория, находящ се в местността "Валтата", землището на с. Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевград
81115.12.2009 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаПетранка Михайлова Гълъбова 72217.07.2007 г.ЧастнаАпартамент № 1 /първи/ на етаж ІІ /втори/ е със застроена площ от 63 кв. м. /шестдесет и три кв. м./, ведно с мазе № 5 /пет/ със застроена площ от 16 кв. м. /шестнадесет кв. м./ и 1/4 /една четвърт/ идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право на строеж от урегулиран поземлен имот целият с площ от 364 кв. м. /триста шестдесет и четири кв. м./Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ в квартал 11 /единадесети/, находящ се по регулационния план на с. Цапарево, одобрен със Заповед № 365/1990 г., община Струмяниарево
98116.10.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаЛюбомир Найденов 71928.06.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІ /шести/ с планоснимачен № 505 /петстотин и пет/ е с площ от 1060 кв. м./хиляда и шестдесет кв. м./, находящ се в квартал 29 /двадесет и девет/, по регулационния план на с. Микрево, ведно с построената върху същият имот сграда на етап мазе със застроена площ от 380 кв. м. /триста и осемдесет кв. м./Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ с пл. № 505 /петстотин и пет/, находящ се в квартал 29 /двадесет и девети/ по регулационния план на с. Микрево, одобрен със Заповед от 2002 г., община Струмяни, област Благоевград
97416.10.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаЯким Сотиров Димитров 71728.06.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІІ /втори/ с пл. № 485 /четиристотин осемдесет и пет/, находящ се в квартал 25 /двадесет и пет/ по регулационния план на с. Микрево е с площ от 754 кв. м. /седемстотин петдесет и четири кв. м./Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ с пл. № 485 /четиристотин осемдесет и пет/, находящ се в квартал 25 по регулационния план на с. Микрево, одобрен с Заповед № 526/2007 г., община Струмяни, област Благоевград
З-39703.06.2014 г.Заповед за деактуване  Югозападно държавно преприятие ДП,ТП"Държавно Горско стопанство Струмяни" 98230.07.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІІ /осми/ с площ от 880 кв. м. /осемстотин и осемдесет кв. м./, находящ се в квартал 80 /осемдесети/ по регулационния план на село МикревоУрегулиран поземлен имот VІІІ /осми/, находящ се по регулациония план на село Микрево, одобрен със Заповед № З-350/2013 година, община Струмяни, област Благоевград
90017.09.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаБорис Георгиев Майсторски 71625.06.2007 г.ЧастнаПоземлен имот с планоснимачен № 121 /сто двадесет и едно/ с площ от 228 кв. м. /двеста двадесет и осем кв. м./Поземлен имот с пл. № 121 /сто двадесет и едно/, находящ се в квартал 11 по регулационния план на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград
З-39603.06.2014 г.Делба  Югозападно държавно преприятие ДП,ТП"Държавно Горско стопанство Струмяни" 98330.07.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІ /седми/ с площ от 1196 кв. м. /хиляда сто деветдесет и шест кв. м./, находящ се в квартал 80 по регулационния план на село МикревоУрегулиран поземлен имот VІІ /седми/, находящ се в квартал 80 /осемдесети/ по регулационния план на село Микрево, одобрен със Заповед № З- 350/2013 година, община Струмяни, област Благоевград
З-37410.07.2013 г.Заповед за деактуване  Ивайло Любенов Черкезов 86009.04.2012 г.ЧастнаИмот № 023017 /нула, двадесет и три хиляди и седемнадесет/, представляващ Изоставена нива с площ от 1,414 дка /един декар четиристотин и четиринадесет кв.м./Имот № 023017 /нула, двадесет и три хиляди и седемнадесет/, VІІ /седма/ категория, находящ се в местността Гарата землище на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград
З-7001.02.2013 г.Заповед за деактуване    86323.05.2012 г.ЧастнаИмот № 003061 /нула, нула три хиляди шестдесет и едно/, представляващ пасище с храсти с площ от 17 618 дка /семнадесет декара шестотин и осемнадесет кв. м./Имот №003061 /нула, нула три хиляди шестдесет и едно/, ІХ /девета/ категория, находящ се в местността "Скалата" в землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, област Благоевград
З-5206.01.2014 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал.1, във връзка с Договор за покупко продажба ДГ -153/19.12.2013покупко-продажба 977,13100308.10.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІІІ /трети/, находящ се в квартал 23А /двадесет и трети А/ по регулационния план на село Струмяни е с обща площ от 737 кв. м. /седемстотин тридесет и седем кв. м./, от които 247 кв. м. /двеста четиридесет и седем кв. м./ са собственост на Община СтрумяниУрегулиран поземлен имот ІІІ /трети/, находящ се в квартал 23А /двадесет и трети А/ по регулационния план на село Стурмяни, община Струмяни, област Благоевград
З-93004.10.2012 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал 1 от ЗОС   119.06.1998 г.Публичнасграда от 294 кв.м., мазе, два етажа, масивнасело Струмяни, кв.18, парцел VIII
З-23119.07.2019 г.Заповед за деактуване покупко-продажбаСЛАВЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ832143909.10.2018 г.ЧастнаПоземлен имот № 488 /четиристотин осемедесет и осем/ с площ от 389,51 кв. м. /триста осемедесет и девет кв. м. и петдесет и един кв. см./Поземлен имот № 488 /четиристотин осемедесет и осем/ по регулациония план на село Илинденци, утвърден със Заповед № 573/23.06.1973 г., допълнен със Заповед № З-207/29.08.2018 г., община Струмяни, област Благоевград
32603.06.2008 г.Заповед за деактуванепокупко-продажбапокупко-продажбаАсен Борисов Даскалов 72613.09.2007 г.ЧастнаПоземлен имот с пл. № 1000 /хиляда/ с площ от 1392 кв. м. /хиляда триста деветдесет и два кв. м./, находящ се в квартал 9 /девети/ по регулационния план на с. ДракатаПоземлен имот с пл. № 1000, находящ се в квартал 9 /девети/ по регулационния план с. Драката, одобрен със Заповед № 753/24.08.2007 г., община Струмяни
З-16210.03.2014 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Договор за покупко продажба № 12/27.03.2014покупко продажбаКАМЕЛИЯ ИВАНОВА ТИМЕВА120,9698115.07.2013 г.ЧастнаИмот № 040182 /нула, четиридесет хиляди сто осемдесет и две/ с начин на трайно ползване "лозе" с площ от 1,280 дка /един декар двеста и осемдесет кв. м./Имот № 040182 /нула, четиридесет хиляди сто осемдесет и две/, седма категория, находящ се в местността "Бабище", землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград
3 - 43126.06.2014 г.Заповед за деактуванеДоговор за покупко продажба № 100/12.06.2014покупко продажба 37,6097028.05.2013 г.ЧастнаИмот № 014022 /нула, четиринадесет хиляди и двадесет и две/, ІХ /девета/ категория, с начин на трайно ползване "нива" с площ от 1,557 дка /един декар петстотин петдесет и седем кв. м./Имот № 014022 /нула, четиринадесет хиляди и двадесет и две/, находящ се в местността "Чуките", землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевград
З - 46815.07.2014 г.Заповед за деактуване    92727.02.2013 г.ЧастнаИмот № 009027 /нула, нула, девет хиляди и двадесет и седем/, ІХ /девета/ категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 9,960 дка /девет декара деветстотин и шестдесет кв. м./Имот № 009027 /нула, нула, девет хиляди и двадесет и седем/, находящ се в местността "Лискова кория", землището на село Седелец, с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград
З - 47523.07.2014 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС, във връзка с неправилно актуване на имота   112404.07.2014 г.ЧастнаИмот № 008150 /нула, нула осем хиляди сто петдесет/, девета категория с начин на трайно ползване "ливада" с площ от 50,683 дка /петдесет декара шестотин осемдесет и три кв. м./Имот №008150 /нула, нула осем хиляди сто и петдесет/, находящ се в местността "Капещец - Кръсто," в землището на село Цапарево, с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевград
З-53403.09.2014 г.Заповед за деактуванеДоговор за покупко - продажба № ДГ - 129/07.08.2014покупко продажбаДИМИТЪР ИВАНОВ ЦЕКОВ 105130.01.2014 г.ЧастнаИмот № 001059 /нула, нула хиляда петдесет и девет/, девета категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 3,590 дка /три декера петстотин и деветдесет кв. м./Имот № 001059 /нула, нула хиляда петдесет и девет/, находящ се в местността "Дългия рид", землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевград
Решение 552 на ОбС/31.07.201431.07.2014 г.Придобиване право на собственостРешение № 552 от Протокол № 39/31.07.2014 г.Решение на Общински съветКОСТАДИН МАРКОВ ЦВЕТАНОВ 112204.07.2014 г.ЧастнаИмот № 003006 /нула, нула три хиляди и шест/, девета категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 4,430 дка /четири декара четиристотин и тридесет кв. м./Имот №003006 /нула, нула три хиляди и шест/, находящ се в местността "Подината," в землището на село Драката, с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област Благоевград
Реш. № 552/31.07.201 г. на ОбС31.07.2014 г.Придобиване право на собственостРешение № 552 от Протокол № 39/31.07.2014 г. на ОбСРешение на Общински съветКОСТАДИН МАРКОВ ЦВЕТАНОВ 112104.07.2014 г.ЧастнаИмот № 003004 /нула, нула три хиляди и четири/, девета категория с начин на трайно ползване "нива" с площ от 3,859 дка /три декара осемстотин петдесет и девет кв. м./Имот пл.№003004 /нула, нула три хиляди и четири/, находящ се в местността "Подината," в землището на село Драката, с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област Благоевград
106414.11.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаИван Илиев Панайотов 72417.07.2007 г.ЧастнаАпартамент № 3 /трети/ на етаж ІІ /втори/ е със застроена площ от 80 кв. м. /осемдесет кв. м./, ведно с мазе № 6 /шест/ със застроена площ от 15 кв. м. /петнадесет кв. м./ и 1/4 /една четвърт/ иделни части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право на строеж от урегулиран позмлен имот целият с площ от 364 кв. м. /триста шестдесет и четири кв. м./Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ в квартал 11 /единадесети/, находящ се по регулационния план на с. Цапарево, одобрен със Заповед № 365/1990 г., община Струмяни
1104.01.2008 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаАсен Янкулов Панайотов 72317.07.2007 г.ЧастнаАпартамент № 2 /две/ на етаж ІІ /втори/ е със застроена площ от 41 кв. м./четиридесет и един кв. м./, ведно с мазе № 4 /четири/ със застроена площ от 16 кв. м. /шестнадесет кв. м./и 1/4 /една четвърт/ идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право на строеж от урегулиран поземлен имот целият с площ от 364 кв. м. /триста шестдесет и четири кв. м./Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ в квартал 11 /единадесети/, находящ се по регулационния план на с. Цапарево, одобрен със Заповед № 365/1990 г., община Струмяни
97816.10.2007 г.Заповед за деактуванечл. 64 ал.1 от ЗОСдоговор за дарениеЦърковно настоятелство "Св. вмч. Димитър"с. Г.Крушица 71429.05.2007 г.ЧастнаПоземлен имот с планоснимачен № 119 /сто и деветнадесет/ е с площ от 1315 кв. м. /хиляда триста и петнадесет кв. м./Поземлен имот № 119 /сто и деветнадесети/, нахозящ се в застроителния полигон /околовръстен/ на село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград
97716.10.2007 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОСдоговор за дарениеЦърковно настоятелство "Св вмч. Панталеймон" с. Каменица 71329.05.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 976,85 кв. м. /деветстотин седемдесет и шест квадратни метра и осемдесет и пет кв. см./Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ с планоснимачен № 141 /сто четиридесет и едно/, находящ се в квартал 13 /тринадесети/ по регулационния план на с. Каменица, добрен със Заповед № 330/1993 г., община Струмяни, област Благоевград
97216.10.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаВасил Крумов Георгиев 71218.05.2007 г.Частна"Масивна постройка за търговия и услуги" с планоснимачен № 1106 /хиляда сто и шест/на един етаж със застроена площ от 66 кв. м. /шестдесет и шест квадратни метра/ построена върху имот с планоснимачен № 1334 /хиляда триста тридесет и четири/ с площ от 1873 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и три квадратни метра/, находяща се в квартал 22 /двадесет и втори/ по регулационния план на село Струмяни"Масивна постройка за търговия и услуги" с планоснимачен № 1106 /хиляда сто и шест/, находяща се в квартал 22 по регулационния план на с. Струмяни, одобрен със заповед № 527/22.04.2007 г., община Струмяни, област Благоевград
98016.10.2007 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаРосен Стоянов 71114.05.2007 г.ЧастнаПоземлен имот № 1 /първи/ с площ от 192,70 кв. м. /сто деветдесет и два квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра/, ведно с построената в същият имот сграда, представляваща кметство на два етажа със застроена площ от 69,90 кв. м. /шестдесет и девет квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра/Поземлен имот № 1 /първи/, находящ се застроителния /околовръстен /полигон на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград
75828.08.2007 г.Заповед за деактуванечл. 64 ал.1 от ЗОСдоговор за дарениеЦърковно настоятелство при храма "Св.Св. Константин и Елена " с.Струмяни 70419.12.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 1580 кв. м. /хиляда петстотин и осемдесет квадратни метра/Урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесети в квартал 3 /трети/ по регулационния план на село Струмяни, община Струмяни, област Благоевград
99228.12.2006 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажба  65124.11.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 625 кв. м. /шестотин двадесет и пет квадратни метра/Урегулиран поземлен имот V /пети/ в квартал 14 /четиринадесети/ по регулационния план на с. Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г., община Струмяни, оласт Благоевград
99128.12.2006 г.Заповед за деактуванечл.64 ал 1 от ЗОСпокупко-продажба  65024.11.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 527 кв. м. /петстотин двадесет и седем кв. м./Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ в квартал 14 /четиринадесети/ по регулационния план на Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г., община Струмяни, област Благоевград
100128.12.2006 г.Заповед за деактуванечл.64, ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаВелика Иванова Митрева 64224.11.2006 г.ЧастнаИмот с планоснимачен № 140 /сто и четиридесет/, с площ от 100 кв. м. /сто квадратни метра/Имот с паноснимачен № 140 /сто и четиридесет/ в квартал 27 /двадесет и седеми/ по регулационния план на село Каменица, община Струмяни, област Благоевград
99728.12.2006 г.Заповед за деактуванечл.64 ал.1 от ЗОСпокупко-продажбаИлияна Борисова Шопова 63524.11.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот за жилищно строителство с площ от 361 кв. м. /триста шестдесет и един квадратни метра/Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ в квартал 18 по регулационния план на село Каменица, община Струмяни, одобрен със заповед № 330/1993 година
99628.12.2006 г.Заповед за деактуване    63424.11.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот за жилищно строителство с площ от 609 кв. м. /шестотин и девет квадратни метра/Урегулиран поземлен имот VІІ /седми/ в квартал 18 /осемнадесети/ по регулациония план на село Каменица, община Струмяни, одобрен със Заповед № 330/1993 година
            
Страница 1 от 16 (752 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
14
15
16
Следваща
[Условие]Създаване на филтър