ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Законово основание
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
154603.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.13.27 (седемдесет и осем хиляди, нула, четирдесет и шест, точка, тринадесет, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 27475 кв.м. (двадесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 013027село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.13.27 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, тринадесет, точка, двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ГЛИНДЖУРЦИ. Номер на предходен план: 013027Съседи: 78046.13.28, 78046.600.9901, 78046.14.170, 78046.13.23няманямаНеИзтегли файла
154703.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.14. 34 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, тридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 25248 кв.м. (двадесет и пет хиляди двеста четиридесет и осем кв. м.).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 014034село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.14.34 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, тридесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ГЛИНДЖУРЦИ. Номер на предходен план: 014034Съседи: 78046.14.60, 78046.14.61, 78046.14.158, 78046.14.33, 78046.14.5, 78046.14.150няманямаНеИзтегли файла
154803.07.2020 г.Частначл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.14. 61 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24200 кв.м. (двадесет и четири хиляди и двеста кв. м.).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 014061село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.14.61 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ГЛИНДЖУРЦИ. Номер на предходен план: 014061Съседи: 78046.14.60, 78046.14.170, 78046.14.72, 78046.14.64, 78046.14.71, 78046.14.65, 78046.14.66, 78046.14.63, 78046.14.33, 78046.14.34, 78046.14.62Акт за частна общинска собственост №1108/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх.1464/08.07.2014 г., акт 29 т.6, н-д 982, п. и. 23924нямяНеИзтегли файла
154903.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.17. 43 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, седемнадесет, точка, четиридесет и три ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 23566 кв.м. (двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и шест кв. м.).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 017043село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.17.43 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, седемнадесет, точка, четиридесет и три ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ВЛАОВО. Номер на предходен план: 017043Съседи: 78046.17.45, 78046.17.44, 78046.17.47, 78046.17.48, 78046.17.50, 78046.17.52, 78046.17.39няманямаНеИзтегли файла
155003.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.3.16 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, три, точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 31847 кв.м. (тридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и седем кв. м.).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003016село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.3.16 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, три, точка, шестнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ЛИПОВО. Номер на предходен план: 003016Съседи: 78046.3.90, 78046.3.53, 78046.3.43, 78046.3.42, 78046.3.15, 78046.3.15, 78046.3.12, 78046.3.9няманямаНеИзтегли файла
155103.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.4.30 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четири, точка, тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 66409 кв.м. (шейсет и шест хиляди четиристотин и девет кв. м.).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 004030.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.4.30 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четири, точка, тридесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Цапарево, местност ТЕНКАТА БРАЧИНА. Номер на предходен план: 004030Съседи: 78046.4.93, 78046.4.57, 78046.4.44, 78046.4.45, 78046.4.28, 78046. 4.29, 78046.4.31няманямаНеИзтегли файла
154502.07.2020 г.Частначл.59, ал.1и ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.13.25 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, тринадесет, точка, двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.042019г. на Изпълнителният Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот: няма данни за изменение. Площ:20163 кв.м. (двадесет хиляди сто шесдесет и три кв. м.) Трайно предназначение на територията земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:10 /десета/. Предишен идентификатор: няма.Номер на предходен план: 013025село Цапарево, с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.13.25 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, тринадесет, точка, двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.042019г. на Изпълнителният Директор на АГКК. Адрес на поземления имот село Цапарево, местност: ЗМИЯРНИКА. Номер по преходен план: 013025Съседи: 78046.13.26, 78046.13.23Акт за частна общинска собственост №977/01.07.2013г., вписан в службата по вписванията: Дв. Вх. 1652/11.07.2013г., Акт 99, т.6, н.д. 1069, п.и. 20305Договор за аренда №ДГ-145/02.12.2013г.НеИзтегли файла
154431.03.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 , във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.22.28 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и две, точка, двадесет и осем) по кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 6639 кв. м. (шест хиляди шестотин тридесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 (седма). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 022028.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор с 32665.22.28 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и две, точка, двадесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ГЛАДНО ПОЛЕ. Номер по преходен план: 022028.Съседи: 32665.22.39, 32665.22.11, 32665.155.3няманямаНеИзтегли файла
154328.02.2020 г.Частначл.59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.28.2 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 38146 кв.м. (тридесет и осем хиляди сто четиридесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 7 /седма/. Преходсен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 028002.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.28.2 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и осем, точка, две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот село Илинденци, местност: ГРАДЕШКА РЕКА. Номер по преходен план: 028002Съседи: 32665.28.90, 32665.29.109, 22068.13.12, 22068.13.120, 22068. 13.2, 22068.13. 1, 32665.28.1, 32665.8.91, 32665.8.90Акт за частна общинска собственост № 896/19.09.2012 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1700/24.09.2012, акт 110, том 6, дело 1141, п. и. 4403нямаНеИзтегли файла
154117.02.2020 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.32.39 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, тридесет и две, точка, тридесет и девет) по Кадасатралната карта и кадасатралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена за изменение в КККР. Площ: 1211 кв. м. /хиляда двеста и единадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 7 /седма/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 032039.село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.32.39 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, тридесет и две, точка, тридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: : ЗЛИНСКА РЕКА. Номер по преходен план: 032039Съседи: 32665.32.293, 32665.32.23, 32665.32.33, 32665.32.4, 32665.32.40, 32665.32.38, 32665.32.37Акт за частна общинска собственост № 1467/01.07.2019 г., вписан в службата по вписванията: 1678/ Дв. вх. 1678/05.07.2019 г., акт 54, том 6, дело 1072/2019 г., имотна партида: 39899нямаНеИзтегли файла
154217.02.2020 г.Частначл. 2, ал.1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.15.132 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, петнадесет, точка, сто тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план план: 015132.село Гореме, с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.15.132 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, петнадесет, точка, сто тридесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ЧУПОРО. Номер по преходен план: 015132.Съседи: 16033.15.170, 16033.700.9901, 16033.15.131, 16033.15.128, 16033.15.105, 16033.15.133няманямаНеИзтегли файла
154014.02.2020 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.32.293 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, тридесет и две, точка двеста деветдесет и три) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 1046 кв. м. /хиляда и четиридесет и шест кв. м/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земят: /седма/. Преходен идентификатор: 000293.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.32.293 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, тридесет и две, точка двеста деветдесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ЗЛИНСКА РЕКА. Номер по преходен план: 000293.Съседи: 32665.34.52, 32665.34.1, 32665.32.34, 32665.32.23, 32665.32.217, 32665. 32.39, 32665.32.37, 32665.34.113, 32665.32.22Акт за частна общинска собственост № 1466/01.07.2019 г., вписан в службата по вписванията: Вх. рег. № 1677/05.07.2019 г., акт 53, том 6, дело 1071/2019 г., имотна партида: 39900нямаНеИзтегли файла
153831.01.2020 г.Частначл.59, ал. 1 и ал. 3 от Закон за общинската собственост Поземлен имот 55227.8.193 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, сто деветдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Палат, одобрени със Заповед № РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Дириктор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 11490 кв. м. /единадесет хиляди четиристотин и деветдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008193.село Палат, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот 55227.8.193 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, сто деветдесет и три) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Палат, местност: ТРЕЩЕН ДАБ.Номер по преходен план: 008193.Съседи: 55227.8.191, 55227.8.102, 55227.8.190, 55227.8.137Акт за частна общинска собственост № 1024/11.12.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 2991/16.12.2013 г., акт 38, том XI, н.д. 1994, и.п. 21939нямаНеИзтегли файла
153931.01.2020 г.Частначл.2, ал. 1 т. 3 , във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот VI -1007 /шести с планоснимачен номер хиляда и седем/ с площ от 479 кв. м. /четиристотин седемедесет и девет кв. м./Урегулиран поземлен имот VI -1007 /шести с планоснимачен номер хиляда и седем/, находящ се в квартал 42 /четиридесет и втори/ по регулационния и кадастралния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/21.02.1994 г., община Струмяни, област Благоевградот запад :УПИ XII - 1001 /дванадесети с планосномачен номер хиляда и едно/, от север: УПИ V - 1008 /пети с планоснимачен номер хиляда и осем/, от юг: УПИ VII -1006 /седми с планоснимачен номер хиляда и шест/, от изток: -улица.няманямаНеИзтегли файла
153627.01.2020 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 23532.1.10 (двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, десет) по кадестралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД$18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед : няма издадена заповед и изменение в КККР. Площ: 8058 кв. м. (осем хиляди и петдесет и осем кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план 001010.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.1.10 (двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, десет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот : село Драката, местност: Исуева скала. Номер по преходен план: 001010.Съседи: 23532.1.44, 23532.1.48, 23532.1.30, 23532.1.46, 23532.1.49, 23532.1.47Акт за частна общинска собственост № 1028/11.12.2013 г. , вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 3024/18.12.2013 г., акт 66, т.11, н.д. 2022, и.п. 21983нямаНеИзтегли файла
153727.01.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 37191.5.207 (тридесет и седем хиляди сто деветедесет и едно, точка, пет, точка, двеста и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Клепало, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 28798 кв. м. (двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/.село Клепало, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 37191.5.207 (тридесет и седем хиляди сто деветедесет и едно, точка, пет, точка, двеста и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Клепало, местност: ВЕХНА. Номер по преходен план: 5207.Съседи: 37191.5.205, 37191.5.174, 37191.5.206, 37191.5.1010Акт за частна общинска собственост № 1069/05.03.2014 г., вписан в службата по вписванията: ДВ.вх. 514/18.03.2014 г., акт 152, т.2, н.д. 345, и.п. 22676нямаНеИзтегли файла
153324.01.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55227.8.21 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Палат, одобрени със Заповед РД18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Площ: 15891 кв.м. (петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и един кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008021.село Палат, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 55227.8.21 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, двадесет и едно) по КККР, одобрен със Заповед РД18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село палат, местност: БОРОВИЦА. Номер по преходен план: 008021.Съседи: 55227.3.215, 55227.8.33, 55227.8.22, 55227.8.143Акт за частна общинска собственост № 1025/11.12.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх.2990/16.12.2013 г., акт 37, том XI, н.д. 1993, и.п. 21938нямаНеИзтегли файла
153424.01.2020 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.5.73 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, седемедесет и три) по кадастаралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ 16193 (шестнадесет хиляди стодеветдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 005073.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.5.73 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, седемедесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес: село Микрево, местност: ВРЪТЕН ЧУКАР. Номер по преходен план: 005073.Съдеди: 49686.5.70, 49686.4.20, 49686.5.72, 49686.5.71, 49686.5.75, 49686.5.74, 49686.5.68Акт за частна общинска собственост № 1026/11.12.2013 г., Вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 2992/16.12.2013 г., акт 39, том XI, н.д. 1995, и.п. 21940нямаНеИзтегли файла
153524.01.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.5.266 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста шестдесет и шест) по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед и изменение в КККР. Площ: 9304 кв. м. (девет хиляди триста и четири кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 005266.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.5.266 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста шестдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ТОПОЛОВЕЦ. Номер по преходен план: 005266.Съседи: 49686.5.265, 49686.5.282, 49686.5.283, 49686.5.270, 49686.5.406, 49686.5.405, 49686.5.404, 49686.5.403, 49686.5.269, 49686.5.268, 49686.5.267, 49686.5.169, 49686.5.264Акт за частна общинска собственост № 1027/11.12.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 3023/18.12.2013г., акт 65, том XI, н.д. 2021, и.п. 21982нямаНеИзтегли файла
153202.01.2020 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 5, във връзка чл. 3, ал. 2 т.2 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 51737.500.8.1 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, петстотин, точка осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед № 18-3781/08.04.2019 г. на Началника на СГКК - Благоевград. Последно изменение със заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: с. Никудин, п.к. 2839,Застроена площ: 128 кв. м. /сто двадесет и осем квадратни метра/. Брой надземни етажа: 2 (два). Предназначение: Административна, делова сграда. Стар идентификатор: няма. Номер по преходен план: няма, ведно разположена в поземлен имот с идентификатор 51737.500.8 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, петстотин, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед 18-3781/08.04.2019 г. на Началника на СГКК- Благоевград. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: село Никудин. Площ: 1237 кв. м. (хиляда двеста тридесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Друг вид застрояване. Преходен идентификатор: 51737.500.9902. Номер по преходен план: 000002.село Никудин, община Струмяни, област Благоевградсъседи: 51737.3.229, 51737.500.9902няманямаНеИзтегли файла
153104.12.2019 г.Публичначл. 3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.9.126 (естнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и шест) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Гореме с площ от 8042 кв. м. (осем хиляди и четиридесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 009126.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.9.126 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и шест) по ККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ЦРЪКВИЩЕ.съседи: 16033.9.153, 16033.9.127, 16033.9.124, 16033.9.125Акт за публична общинска собственост № 1429/28.08.2019 г., вписан в службата по вписванията: Вх. рег. № 1962/Дв.вх. 1954/31.08.2018 г., акт 12, том 7, дело № 1209/2018 г., имотна партида: 36650нямаНеИзтегли файла
152406.11.2019 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.16.16 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, шестнадесет, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 24363 кв. м. (двадесет и четири хиляди триста шестдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 016016.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.16.16 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, шестнадесет, точка, шестнадесет) по Кастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: КОКАЛО. Номер по преходен план: 016016.Съседи: 47473.16.61, 47473.16.18, 47473.16.10, 47473.16.15, 47473.16.2, 47473.16.17, 47473.16.56, 47473.16.59Акт за частна общинска собственост № 1112/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.х. 1459/08.07.2014 г., акт 24, т. 6, н.д. 977, п.и. 23919нямаНеИзтегли файла
152506.11.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот 47473.16.52 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемедесет и три, точка, шестнадесет, точка, петдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Запоповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ 14632 кв. м. (четиринадесет хиляди шестотин тридесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 016052.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот 47473.16.52 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемедесет и три, точка, шестнадесет, точка, петдесет и две)Съседи: 47473.16.59, 47473.16.21, 47473.16.18, 47473.16.56, 47473.16.50, 47473.16.51, 47473.16.19, 47473.16.55Акт за публична общинска собственостг № 111/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1454/07.07.2014 г., акт 22, т.6, к.д. 975, п.и. 23912нямаНеИзтегли файла
152606.11.2019 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1 т. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.121.41 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, сто двадесет и едно, точка, четиридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за извменение в КККР. Площ: 15226 кв. м. (петнадесет хиляди двеста двадесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 6 (шеста). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 121041.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.121.41 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, сто двадесет и едно, точка, четиридесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ЗАДЛЪК. Номер по преходен план: 121041.Съседи: 32665.121.31, 32665.121.29, 32665.121.134, 32665.121.9902 ,32665.500.6, 32665.121.126, 32665.121.27, 32665.121.35, 32665.121.48, 32665.121.47, 32665.121.23, 32665.121.28, 32665.121.24, 32665.121.30, 32665.121.203.няманямаНеИзтегли файла
152706.11.2019 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.121.126 (тридесет и две хиляди шестотин шестедесет и пет, точка, сто двадесет и едно, точка сто двадесет и шест) по Кадастралната карта и кадасатраланите регистри на село Илинденци., одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълрнетелния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 552 кв. м. петстотин петдесет и два кщв. м. Трайно пхредназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: 6 (шеста). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 121026 - част.село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.121.126 (тридесет и две хиляди шестотин шестедесет и пет, точка, сто двадесет и едно, точка сто двадесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълрнетелния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ЗАДЛЪК. Номер по преходен план: 121026 - част.Съседи: 32665.121.41, 32665.500.6, 32665.121.9902Акт за частна общинска собственост № 1458/23.03.2019 г., вписан в службата по вписванията: Вх. рег. 773, Дв. вх. 773/01.04.2019 г., акт 44, том 3, дело 451/2019г., имотна партида: 39233нямаНеИзтегли файла
152806.11.2019 г.Публичначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 10608.3.137 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, сто тридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Велющец, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за измениение в КККР. Площ: 5581 кв. м. (пет хиляди петстотин осемедесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: 003137.село Велющец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 10608.3.137 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, сто тридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г., на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Велющец, местност: Острец.Съседи: 10608.3.253,1 10608.3.123Акт за публична общинска собственост № 1459/28.03.2019 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 775/Дв. вх. 775/01.04.2019 г., акт 46, том 3, дело № 453/2019 г., имотна партида: 39231.нямаНеИзтегли файла
152906.11.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 10608.3.15 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Велющец, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 20364 кв. м. (двадасет хиляди триста шестедесет и четири кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 003015.село Велющец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 10608.3.15 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, петнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Велющец, местност: ПОЛЕНКИТЕ. Номер по преходен план: 003015.Съседи: 10608.3.14, 10608.3.56, 10608.3.12, 10608.3.10, 10608.3.13, 10608.3.9, 10608.2.82Акт за частна общинска собственост № 1109/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1462/08.07.2014 г., акт 27, т. 6, н.д. 980, п. и. 23922.нямаНеИзтегли файла
153006.11.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 65930.9.20 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, девет, точка, двадесет) по Кадастралната карта и кадастралниет регистри на село Седелец, одобрени със Заповед РД-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен: 009020.село Седелец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 65930.9.20 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, девет, точка, двадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-220/05.04.2019 г. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: село Седелец, местност: СПАСОВ ДЕН.Номер по преходен: 009020.Съседи: 65930.9.81, 47473.2.95, 47473.3.35, 65930.10.68, 65930.9.19, 65930.9.21Акт за частна общинска собстгвеност № 1115/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1452/07.07 г., акт , т., к.д. 973, п.и. 23910нямаНеИзтегли файла
152331.10.2019 г.Частначл. 59, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.53 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасат, точка ,едно, точка, педестет и три) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Площ: 10028 кв. м. (десет хиляди и двадасат и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001053.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.53 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасат, точка ,едно, точка, педестет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001053.Съседи: 35818.1.64, 35818.1.220, 35818.1.58, 35818.1.57, 35818.1.55, 35818.1.54, 35818.1.52Акт за частна общинска собственост № 1126/08.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1499/11.07.2014 г., акт 57, т.6, к.д. 1012, п.и. 24006нямаНеИзтегли файла
152030.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.172 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто седемедесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед № РД-18-227/09.04.2019 г. на ИЕзпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Площ: 21102 кв. м. (вадесет и една хиляди сто и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по пхреходен план: 001172.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.172 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто седемедесет и две) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-227/09.04.2019 г. на АГКК. Адрес на поземления имот : село Каменица, месност: ЦЕРО.Номер по пхреходен план: 001172.Съседи: 35818.1.173, 35818.1.171, 35818.1.223, 35818.1.150Акт за частна общинска собственост № 1118/02.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1450/07.07.2014 г., акт 18, т. 6, к.д. 971, п.и. 23908нямаНеИзтегли файла
151930.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.187 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасет, точка, едно, точка, сто осемдесет и седем) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001187.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.187 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасет, точка, едно, точка, сто осемдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Площ: 10268 кв. м. (десет хиляди двеста шестдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: 9. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001187. Съседи: 35818.1.186, 35818.1.182, 35818.1.170, 35818.1.181, 35818.1.188.Съседи: 35818.1.186, 35818.1.182, 35818.1.170, 35818.1.181, 35818.1.188Акт за частна общинска собственост № 1119/02.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1448/07.07.2014 г., акт 16, т. 6, к.д. 969, п.и. 23906нямаНеИзтегли файла
152130.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.198 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто деветдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издаден заповед за изменение на КККР. Площ: 12049 кв. м. (дванадесет хиляди и четиридесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трпайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001198.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.198 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто деветдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: ЦЕРО.Съседи: 35818.1.201, 35818.1.200, 35818.1.200, 35818.1.302, 35818.1.197, 35818.1.150, 35818.1.199Акт за частна общинска собственост № 1116/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: 1451/07.07.2014 г., акт 19, т.6, н.д. 972, п.и. 23909.нямаНеИзтегли файла
152230.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с иддентификатор 35818.1.49 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени с Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Площ: 10377 кв.м. (десет хиляди триста седемдесет и седем кв. м.). Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001049.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.49 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001049.Съседи: 35818.1.64, 35818.1.52, 35818.1.50, 35818.1.48Акт за частна общинска собственост № 1117/02.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1449/07.07.2014 г., акт 17, т.6, к.д. 970, п.и. 23907.нямаНеИзтегли файла
151429.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 47473.16.12 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, шестнадесет, точка, дванадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед № РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издазена заповед за изменение в КККР. Площ: 6464 кв. м. (шест хиляди четиристотин шестдесет и четири кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята. 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 016012.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.16.12 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: КОКАЛО. Номер по преходен план: 016012.съседи: 47473.16.59, 47473.16.7Акт за частна общинска собственост № 1113/01.04.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 1453/07.07.2014 г., акт 21, т.6, н.д.974, п.и. 23911нямаНеИзтегли файла
151529.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.15.19 (четиредесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, петнадесет, точка, деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед № РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 20664 кв. м. (двадесет хиляди шестотин шестдесет и четири кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 015019.село Махалата, с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.15.19 (четиредесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, петнадесет, точка, деветнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност АРАМИЙСКО КЛАДЕНЧЕ. Номер по преходен план: 015019.Съседи: 47473.15.21, 47473.16.42, 47473.16.59, 47473.15.22, 47473.15.31, 47473.15.20, 47473.15.14, 47473.15.34, 47473.15.17, 47473.4.1, 47473.15.18Акт за частна общинска собственост № 957/17.04.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 993/30.04.2013 г., акт 47, т. 4, н.д. 624, п.и. 19530нямаНеИзтегли файла
151629.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост Поземлен имот 47473.14.59 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, четиринадесет, точка, петдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед на изменение в КККР. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: САДИНА. Площ: 18587 кв. м. (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 014059.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот 47473.14.59 (четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, четиринадесет, точка, петдесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: САДИНА. Площ: 18587 кв. м. (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 014059.Съседи: 47473.14.72, 47473.14.80, 47473.14.63, 47473.14.55, 47473.14.36Акт за частна общинска собственост № 954/15.04.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 997/30.04.2013 г., акт 51, т. 4, к.д. 628, п. и. 19505нямаНеИзтегли файла
151729.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 35818.1.62 (ридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, шестдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Площ: 22501 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин и един кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (евета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001062.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.62 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, шестдесет и две) по КККР., одобрени със Заповед РД-18227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001062Съседи: 35818.1.116, 35818.1.111, 35818.1.56, 35818.1.61, 35818.1.220, 35818.1.60, 35818.1.123, 35818.1.64, 35818.1.63.Акт за публична общинска собственост № 1125/08.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1500/11.07.2014 г., акт 58, т. 6, к.д. 1013, п.и. 24007.нямаНеИзтегли файла
151829.10.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.153 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Площ: 10333 кв. м. (десет хиляди триста тридесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 (шеста).Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001153.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.153 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, месност: ЦЕРО. Номер по преходен план: 001153.Съседи: 38818.1.164, 35818.1.154, 35818.4.154, 35818.4.112, 35818.1.150Акт за частна общинска собственост № 1078/06.03.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 462/11.03.2014 г., акт110, т.2, н.д. 306, п.и. 22635нямаНеИзтегли файла
150916.10.2019 г.Публичначл.3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.16.43 (седемдисит и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, шестнадесет, точка, четиридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 1358 кв. м. (хиляда триста петдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията. Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 016043.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.16.43 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, шестнадесет, точка, четиридесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.16.42, 78046.16.41, 78046.16.88.Акт за публична общинска собственост № 527/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх.234, I - 179, д. 198/07.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
151016.10.2019 г.Публичначл. 3, ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.19.45 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, деветнадесет, точка, четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Цапарево с площ от 1716 кв. м. (хиляда седемстотин и шестнадесет кв .м.). трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. номер по преходен план: 019045.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.19.45 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, деветнадесет, точка, четиридесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.19.68, 78046.19.90, 78046.19.91.Акт за публична общинска собственост № 528/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 233, I -178, д. 197/07.02.2006 г.нямаНеИзтегли файла
151116.10.2019 г.Публичначл.3, ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземелен имот с идентификатор 32665.61.8 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, шестдесет и едно, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци с площ от 10005 кв. м. (десет хиляди , нула, нула, пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 061008.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, поземелен имот с идентификатор 32665.61.8 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, шестдесет и едно, точка, осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 32665.61.7, 32665.61.10, 32665.61.25, 32665.61.3.Акт за публична общинска собственост № 557/03.02.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 271, II -13, д.233/08.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
151216.10.2019 г.Публичначл.3, ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.135.109 (тридесет и две хиляди шестотин шестедесет и пет, сто тридесет и пет, точка, сто и девет) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Илинденци с площ от 7281 кв. м. (седем хиляди двеста осемдесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията. Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 32665.135.109 (тридесет и две хиляди шестотин шестедесет и пет, сто тридесет и пет, точка, сто и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност "Пушовец".Съседи: 32665.135.108, 32665.135.131, 32665.135.130, 32665.135.127, 32665.135.119, 32665.135.113, 32665.135.112, 32665.135.111, 32665.135.110, 32665.135.105, 32665.135.106.Акт за публична общинска собственост № 558/03.02.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 270, II -12, д. 232/08.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
151316.10.2019 г.ПубличнаЧл. 3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.138.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци с площ от 1207 кв. м.(хиляда двеста и седем кв. м. ). Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 138036.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 32665.138.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност "Пушовец".Съседи: 32665.138.34, 32665.138.39, 32665.138.38, 32665.138.37Акт за публична общинска собственост № 556/03.02.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 272, II - 14, д. 234/08.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
150115.10.2019 г.Публичначл. 3, ал.2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона зда общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.7.45 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 2665 (две хиляди шестотин шестдесет и пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 007045.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.7.45 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, седем, точка, четиридесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-221/05.04.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Акт за публична общинска собственост № 519/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 242, I -187, д. 206/07.02.2006 г., партида: 4403нямаНеИзтегли файла
150215.10.2019 г.Публичначл. 3, ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.8.34 (едемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 6065 кв. м. (шест хиляди и шестдесет и пет кв. м. ). Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 008034.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.8.34 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, осем, точка, тридесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед № РД-221/05.04.2019 г.Съседи: 78046.8.35, 78046.8.24, 78046.8.33.Акт за публична общинска собственост № 520/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 241, I -186, д. 205/07.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
150315.10.2019 г.Публичначл.3, ал.2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземелен имот с идентификатор 78046.8.91 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка осем, точка, деветдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 3836 кв. м. (три хиляди осемстотин тридесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 008091.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземелен имот с идентификатор 78046.8.91 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка осем, точка, деветдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.8.92, 78046.8.165Акт за публична общинска собственост № 521/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 240, I - 185, д. 204/07.02.20106 г. НеИзтегли файла
150415.10.2019 г.Публичначл.3, ал. 2, т.1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.8.135 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, осем, точка, сто тридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 963 кв. м. (деветстотин шестдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 008135.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.8.135 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, осем, точка, сто тридесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директо на АГКК.Съседи: 78046.8.134.Акт за публична общинска собственост № 522/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 239, I -184, д.203/07.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
150515.10.2019 г.Публичначл.3, ал.2 т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.13.47 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет шест, точка, тринадесет, точка, четиридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 681 кв. м. (шестотин осемдесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията. територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 013047.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.13.47 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет шест, точка, тринадесет, точка, четиридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г., на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.13.46.Акт за публична общинска собстгвеност № 524/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 237, I -182, д. 201/07.02.2006 г., партида: 4403.нямаНеИзтегли файла
150615.10.2019 г.Публичначл. 3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.10.30 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, десет, точка, тридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 9237 кв. м. (девет хиляди двеста тридесет и седем кв. м.). Трайно предназдачение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 010030.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.10.30 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, десет, точка, тридесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-221/05.04.2019 г. от Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.10.24, 78046.10.83, 78046.10.78, 78046.10.77, 78046.10.766, 78046.10.138, 78046.10.29, 78046.10.28, 78046.10.6, 78046.10.25.Акт за публична общинска собственост № 523/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 238, I -183, д. 202/07.02.2006 г., партида: 4403 НеИзтегли файла
150715.10.2019 г.Публичначл.3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.14.69 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево с площ от 1602 кв. м. (хиляда шестотин и два кв. м.). Трайно предназначение на територията. Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водоем. Номер по преходен план: 014069.село Цапарево, с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 78046.14.69 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г.на Изпълнителния Директор на АГКК.Съседи: 78046.14.73, 78046.14.74, 78046.14.68, 78046.14.70.Акт за публична общинска собственост № 525/27.01.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 236, I - 181, д. 200/07.02.2006 г., партида: 4403нямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 77 (3823 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
75
76
77
Следваща
[Условие]Създаване на филтър