ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Правно основание за издаване
Собственост
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
146423.05.2019 г.чл. 3, ал. 2, т. 1 , във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственостПублична Имот № 000293 /нула, нула, нула, две, девет, три/, седма категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 1,046 дка /един декар и четиридесет и шест кв. м./Имот №000293 /нула, нула, нула, две, девет, три/, находящ се в местността 'Злинска река' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 000217 - полски път на община Струмяни; имот № 034001 - складов терен на 'Диманков' ЕООД; имот № 034002 - недървопроизводителна горска площ на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000013 - път I клас на Държавата; имот № 032037 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
146523.05.2019 г.чл. 3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 56, ал. 1 от закона за общинската собственостПублична Имот № 032039 /нула, три, две, нула, три, девет/, седма категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 1,211 дка /един декар двеста и единадесет кв. м./Имот №032039 /нула, три, две, нула, три, девет/, находящ се в местността 'Злинска река' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 032040 - полски път на община Струмяни; имот № 032004 - нива на Димитър Иванов Диманков; имот № 032033 - лозе на Димитър Иванов диманков; имот № 032023 - друг складов терен на Димитър Иванов Диманков и др.няманямаНеИзтегли файла
146202.05.2019 г.чл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС и одобрено Протоколнао Решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 003036/нула, нула, три, нула, три, шест/, десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 1,700 дка /един декар и седемстотин кв. м./Имот №003036 /нула, нула, три, нула, три, шест/, находящ се в местността 'Преслапо' в землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевградимот № 003037 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 003035 - ливада на насл. на Еманоил Иванов Терзийски; имот № 003047 - пасище, мера на насл. на Ефтим Спасов ПецевняманямаДаИзтегли файла
146102.05.2019 г.чл. 2, ал. 1, т.2 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 от ЗОСПублична Имот № 003037 /нул, нула, три, нула, три, седем/, десета категория с начини на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 22,776 дка /двадесет и два декара седестотин седемедесет и шест кв. м./Имот №003037 /нула, нула три, нула, три, седем, находящ се в местността 'Преслапо' в землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевградимот № 003047 - пасище, мера на насл. на насл. на Ефтим Спасов Пецев; имот № 003036 - ливада на община Струмяни; имот № 003035 - ливада на Еманоил Иванов Терзийски; имот № 003034 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 003096 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
146302.05.2019 г.чл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС и одобрено Протоколно Решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 002014 /нула, нула, две, нула, едно, четири/, десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 9,998 дка /девет декара деветстотин деветдесет и осем кв. м./Имот №002014 /нула, нула, две, нула, едно, четири/, находящ се в местността 'Преслапо' в землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевградимот № 009004 - широколистна гора на насл. на Димитър Ефтимов Пендурков; имот № 002007 - горскостопанска територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000002 - полски път на общинска незаявена; оо2015 - нива на насл. на Серафим Христов Терзийски; имот № 000001 - полски път на общинска незаявенаняманямаНеИзтегли файла
146009.04.2019 г.чл. 3, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственостПублична Имот № 010009 /нула, едно, нула, нула, нула, девет/, седма категория с начин на трайно ползване 'изоставена нива' с площ от 0,299 дка /двеста деветдесет и девет кв. м./Имот №010009 /нула, едно, нула, нула, нула, девет/, находящ се в местността 'Драката' в землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област БлагоевградИмот № 010008 - нива на 'ТЕЛ-СИ'ЕООД, имот № 010006 - полски път на община Струмяни; имот № 010010 - нива на 'ТЕЛ-СИ'ЕООД; имот № 010011 - нива на 'ТЕЛ-СИ'ЕООДняманямаНеИзтегли файла
145928.03.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 003137/нула, нула, три, едно, три, седем/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище - мера' с площ от 5,581 дка /пет декара петстотин осемдесет и един кв. м./Имот №003137/нула, нула, три, едно, три, седем/, находящ се в местността 'Острец' в землището на село Велющец с ЕКАТТЕ 10608, община Струмяни, област Благоевградимот № 003253 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 003123 - пасище, мера на насл. на Димитър Николов СливковняманямаДаИзтегли файла
145728.03.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №005091 (нула, нула, пет, нула, девет, едно), девета категория, начин на трайно ползване 'нива' нахождащ се в местността 'Божковица' в землището на село Седелец с площ 1,339 дка (един декар триста трридесет и девет кв.м.)Имот №005091 (нула, нула, пет, нула, девет, едно), находящ се в местността 'Божковица' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 005085 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 005092 - нива на насл. на Стоян Мицев СтоиловняманямаДаИзтегли файла
145628.03.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 005088 /нула, нула, пет, нула, осем, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'овощна градина' с площ от 6,170 дка /шест декара сто и седемдесет кв. м./Имот №005088 /нула, нула, пет, нула, осем, осем/, находящ се в местността 'Божковица' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 005087 - нива на Миладин Андонов Велков; имот № 005085 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 005089 - нива на община Струмяни; имот № 005085 - пасище, мера на община Струмяни и др.няманямаНеИзтегли файла
145828.03.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 121026 /едно, две, едно, нула, две, шест/, шеста категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 1,090 дка /един декар и дсеветдесет кв. м./Имот №121026 /едно, две, едно, нула, две, шест/, находящ се в местността 'Задлък' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 121041 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 121034 - друга жилищна територия на село Илинденци; имот № 121027 - ливада на насл. на Златко Георгиев ЗлатковняманямаНеИзтегли файла
145520.02.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №005031 (нула, нула, пет, нула, три, едно), девета категория, с начин на трайно ползване 'нива' нахождащ се в местността 'Стойни дабе' в землището на село Седелец с площ 3,873 дка (три декара осемстотин седемдесет и три кв.м.)Имот №005031 (нула, нула, пет, нула, три, едно), находящ се в местността 'Стойни дабе' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 024008 - залесена територия на наследниците на Серафим Вангелов Бешенски; имот № 005033 - пасище, мера на община СтрумяниняманямаДаИзтегли файла
145420.02.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено решение на Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 005089 /нула, нула, пет, нула, осем, девет/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 2,097 дка /два декара деветдесет и седем кв. м./Имот №005089 /нула, нула, пет, нула, осем, девет/, находящ се в местността 'Божковица' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 005088 - овощна градина на община Струмяни; имот № 005085 - пасище, мера на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
144625.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №002005 (нула, нула, две, нула, нула, пет), десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 10,572 дка (десет декара петстотин седемдесет и два кв.м.), който имот попада в отдел/подотдел 128/ж /сто двадесет и осми/ж/ с площ от 6,011 дка /шест декара и единадесет кв. м. / иглолистна гора и отдел/подотдел 128/з /сто двадесет и осми/з/ с площ от 0,083 дка /осемдесет и три кв. м. / иглолистна гораИмот №002005 (нула, нула, две, нула, нула, пет), находящ се в местността 'Орницата' в землището на село Добри лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, област Благоевградимот № 002006 - ливада на община Струмяни; имот № 002021 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 002021 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; 002016 - гора в земеделски земи - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 002004 - гора в земеделски земи - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗняманямаНеИзтегли файла
144725.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №002006 (нула, нула, две хиляди и шест), десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 51,580 дка (петдесет и един декара петстотин и осемдесет кв.м.), в който имот в отдел/подотел 128/д /сто двадесет и осми/д/ с площ от 5,245 дка /пет декара двеста четиредесет и пет кв. м./ - широколистна гора и в отдел/подотел 128/ж/сто двадесет и осми/ж/ с площ от 0,271 дка /двеста седемдесет и един кв. м./ - иглолистна гораИмот №002006 (нула, нула, две хиляди и шест), находящ се в местността 'Орницата' в землището на село Добри лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, област Благоевградимот № 002008 - индивидуално застрояване на Община Струмяни; имот № 002003 - пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002001 - пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002159 - нива на насл. на Васил Григоров Траянов; имот № 002004 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и др.няманямаНеИзтегли файла
144825.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №002120 (нула, нула, две, едно, две, нула), десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 18,570 дка (осемнадесет декара петстотин и седемдесет кв.м.)Имот №002120 (нула, нула, две, едно, две, нула), находящ се в местността 'Дълга ридина' в землището на село Добри Лаки, с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област Благоевград002125 - ливада на Атанас Вангелов Янев; имот № 002127 - нива на насл. на Гроздан николов Георгиев; имот № 002119 - нива на община Струмяни; имот № 002095 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
144925.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот №008050 (нула, нула, осем, осем, нула, пет, нула), десета категория с начин на трайно ползваен 'ливада' с площ от 47,012 дка (четиридесет и седем декара и дванадесет кв.м.)Имот №008050 (нула, нула, осем, нула, пет, нула), находящ се в местността 'Грамадливец' в землището на село Добри лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, област Благоевградимот № 008051 - нива на община Струмяни; имот № 008068 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 022004 - дървопроизводителна площ на насл. на Борис Стойков Вакадинов; имот № 008151 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
145025.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г., на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 008103 /нула, нула, осем, едно, нула, три/, десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 17.674 дка /седемнадесет декара шестотин седемдесет и четири кв. м./, който имот попада в отдел/подотдел 120/ф /сто и двадесет/ ф/ с площ от 0,236 дка /двеста тридесет и шест кв. м./ - широколистна гораИмот №008103 /нула, нула, осем, едно, нула, три/, находящ се в местността 'Заовото' в землището на село Раздол, с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевградимот № 008106 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 008104 - пасище, мера на Серафим Вангелов Пендурков; имот № 008090 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 0081102 - пасище, мера на Стоян Вангелов Стоянов и др.няманямаНеИзтегли файла
145125.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 008093 /нула, нула, осем, нула, девет, три/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище с храсти' с площ от 33,120 дка /тридесет и три декара сто и двадесет кв. м./, който имот попада в отдел/подотдел 103/б /сто и три /б/ с площ от 2,588 дка /два декара петстотин осемдесет и осем кв. м./ - широколистна гора.Имот №008093 /нула, нула, осем, нула, девет, три/, находящ се в местността 'Лешка' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 000012 - път ІV клас на община Струмяни; имот 008094 - пасище с храсти на Крум Георгиев Янков; имот № 008095 - нива на насл. на Костадин Николов Бакалов; имот № 008096 - полски път на община Струмяни и др.няманямаДаИзтегли файла
145225.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 010047 /нула, едно, нула, нула, четири, седем/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище с храсти' с площ от 5,965 дка /пет декара деветстотин шестдедесет и пет кв. м./Имот №010047 /нула, едно, нула, нула, четири, седем/, находящ се в местността 'Реката' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 000013 - дере на община Струмяни; имот № 010048 - нива на община Струмяни; имот № 010054 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 010046 - др. селскостопанска територияняманямаДаИзтегли файла
145325.01.2019 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 015028 /нула, едно, пет, нула, две, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище с храсти' с площ от 5,742 дка /пет декара седемстотин четиридесет и два кв. м./Имот №015028 /нула, едно, пет, нула, две, осем/, находящ се в местността 'Тиша' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 015029 - ливада на община Струмяни; имот № 015025- ливада на община Струмяни; имот № 015026 - ливада на Иван Стоилков Смилков; имот № 015027 - ливада на насл. на Георги Станоев Апостолов и др.няманямаДаИзтегли файла
144511.12.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 1 от Закона за общинската собственост и Решение № 549И от 10.06.1999 година на Поземлена комисия с. Струмяни, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 013001 /нула, едно, три, нула, нула, едно/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 12,479 дка /дванадесет декара четиристотин седемдесет и девет кв. м./Имот №013001 /нула, едно, три, нула, нула, едно/, находящ се в местността 'Гладно поле' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 013003 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 013002 - нива на Владимир Кирилов Диманков; имот № 000355 - предпазна дига на МЗХ - ХМС; имот № 000086 - полски път на Община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
144429.11.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 004085 /нула, нула, четири хиляди осемдесет и пет/, десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 7,741 дка /седем декара седемстотин четиридесет и един кв. м./.Имот №004085 /нула, нула, четири хиляди осемдесет и пет/, находящ се в местността 'Джеферов чукар' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 004082 - нива на Никола Стоев Ников; имот № 004083 - нива на община Струмяни; имот № 004084 - гори в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 004089 - пасище с хракти на община Струмяни и др.няманямаДаИзтегли файла
144329.11.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 004087 /нула, нула, четири, нула, осем, седем/, десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 5,853 дка /пет декара осемстотин петдесет и три кв. м./Имот №004087 /нула, нула, четири, нула, осем, седем/, находящ се в местността 'Джеферов чукаров' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 004088 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 004089 - пасище с храсти на наследниците на Тасе Митрев Ханджийски; имот № 004086 - нива на община Струмяни; имот № 004085 - нива на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
144228.11.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 004086 /нула, нула, четири, нула, осем, шест/, десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 3,544 дка /три декара петстотин четиридесет и четири кв. м./Имот пл.№004086 /нула, нула,четири, нула, осем, шест/, находящ се в местността 'Джеферов чукар' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 004092 - нива на Никола Тасев Ханджийски; имот № 004089 - пасище с храсти на наследниците на Тасе Митрев Ханджийски; имот № 004087 - нива на община Струмяни; имот № 004085 - нива на община Струмяни и др.няманямаНеИзтегли файла
144106.11.2018 г.Решение № 369 от Протокол № 42 на Общински съвет Струмяни, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственостЧастна Имот № 023003 /нула, две, три, нула, нула, три/, седма категория, с начин на трайно ползване 'изоставена нива' с площ от 0,289 дка /двеста осемдесет и девет кв. м./Имот № 023003 /нула, две, три, нула, нула, три/, находящ се в местността 'Гарата' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 023002 - нива на Ивайло Любенов Черкезов; имот № 023001 - нива на насл. на Исидор Вангелов Илиев; имот № 023011 - полски път на община Струмяни; имот № 023016 - складов терен на 'ЧЕРКЕЗОВ' ООД; имот № 023004 - складов терен на Ивайло Любенов ЧеркезовАПОС № 1428/17.08.2018 г., вписан в службата по вписванията: Вх. рег. 1864/Дв. вх. 1856/20.08.2018 г., акт № 159, том 6, дело № 1152/2018 г., имотна партида: 36524нямаНеИзтегли файла
144018.10.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка сПублична Имот № 010015 /нула, едно, нула, нула, едно, пет/, седма категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 8,470 дка /осем декара четиристотин и седемедесет кв. м./Имот №010015 /нула, едно, нула, нула, едно, пет/, находящ се в местността 'Драката' в землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област Благоевградимот № 010038 - полски път на община Струмяни; имот № 000002 - полски път на община Струмяни; 015011 - животинска ферма на Димитър Любчов Червенков; имот № 015010 - лозе на Георги Любчов Червенков и др.няманямаНеИзтегли файла
143909.10.2018 г.чл. 2, ал. 1 т. 3 , във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Поземлен имот № 488 /четиристотин осемедесет и осем/ с площ от 389,51 кв. м. /триста осемедесет и девет кв. м. и петдесет и един кв. см./Поземлен имот № 488 /четиристотин осемедесет и осем/ по регулациония план на село Илинденци, утвърден със Заповед № 573/23.06.1973 г., допълнен със Заповед № З-207/29.08.2018 г., община Струмяни, област Благоевградот запад - улица; от от юг - ВИК - шахта; от север - поземелен имот № 1095 /хиляда деветедесет и пет/; от запад - поземелен имот № 1570 /хиляда петстотин и седемедесет/няманямаНеИзтегли файла
143825.09.2018 г.чл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ с площ от 883 кв. м. /осемстотин осемдесет и три кв. м./Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/, находящ се в квартал 24 /двадесет и четвърти/ по Подробно устройствения план на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, област Благоевградот север - река Каменица; от запад - УПИ І /първи/; от изток - УПИ ІІІ /трети/; от юг - улицаняманямаНеИзтегли файла
143621.09.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 001121 /нула,нула, едно, едно, две, едно/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера ' с площ от 177,540 дка /сто седемдесет и седем декара петстотин и четиридесет кв. м./, които имот попада в отдел/подотдел 209/н /двеста и девет буква 'н'/ с площ от 4,123 дка /четири декара сто двадесетх три кв. м./ е широколистна гора.Имот пл.№001121 /нула,нула, едно, едно, две, едно/, находящ се в местността 'Белия камък' в землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, област Благоевградимот № 001018 - нива на насл. на Вангел Стоев Дамянов; имот № 001016 - нива на насл. на Методи Иванов Банчев; имот № 001017 - нива на Георги Спасов Станоев; имот № 001018 - нива на Вангел Спасов Станоев и др.няма ДаИзтегли файла
143514.09.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 009084 /нула, нула, девет, нула, осем, четири/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 16,258 дка /шестнадесет декара двеста петдесет и осем кв. м./, който имот попада в отдел подотодел/ 109/б /сто и девет буква 'б'/ с площ от 5,968 дка /пет декара деветстотин шестдесет и осем кв. м./ - широколистна гора и в отдел/подотдел 109/я /сто и девет буква 'я'/ с площ от 1,540 дка /един декар петстотин и четиридесет кв. м./ - иглолистна гора.Имот №009084 /нула, нула, девет, нула, осем, четири/, находящ се в местността 'Блажен' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 009107 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; землищна граница; имот № 000012 - път ІV клас на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
143405.09.2018 г.Решение № 347 от Протокол № 39/28.06.2018 г. на Общински съвет Струмяни, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственостЧастна Имот № 024005 /нула, две, четири, нула, нула, пет/, пета категория с начин на трайно ползване 'изоставена нива' с площ от 0,708 дка /седемстотин и осем кв. м./Имот №024005 /нула, две, четири, нула, нула, пет/, находящ се в местността 'Гарата' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 024001 - нива на Георги Благоев Донов; имот № 024024 - нива на Благовест Георгиев Донов; имот № 024026 - нива на 'ТРАНС ЛУКС' ООД; имот № 024004 - нива на насл. на Кръстьо Георгиев Кюров и др.АПОС № 1420/22.05.2018 г. , вписан в Службата по вписванията: Вх. рег. 1116/Дв. вх. 1113/28.05.2018 г., акт 97, том 4, дело 688/2018 г., имотна партида 35871нямаНеИзтегли файла
143204.09.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 025079 /нула, две, пет, нула, седем, девет/, пета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 0,076 дка /седемедесет и шест кв. м./Имот № 025079 /нула, две, пет, нула, седем, девет/, находящ се в местността 'Долно поле' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 025080 - нива на Община Струмяни; имот № 025041 - нива на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
143304.09.2018 г.чл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 022029 /нула, две, две, нула, две, девет/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 0,465 дка /четиристотин шестдесет и пет кв. м./Имот № 022029 /нула, две, две, нула, две, девет, находящ се в местността 'Гладно поле' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 022037 - нива на Димитър Петров Анастасов; имот № 022027 - нива на община Струмяни; имот № 000051 - жилищна територия на село СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
142928.08.2018 г.чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственостПублична Имот № 009126 /нула, нула, девет, едно, две, шест/ с начин на трайно ползване 'водоем' с площ от 8,042 дка /осем декара и четиридесет и два кв. м./Имот №009126 /нула, нула, девет, едно, две, шест/, находящ се в местността 'Цръквище' в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевградимот № 009125 - пасище, мера на насл. на Димитър Василев Влахов; имот № 009127 - пасище мера на Димитър Ангелов Алексов; имот № 009156 - пасище, мера на Борис Йосифов СултовняманямаНеИзтегли файла
143028.08.2018 г.чл. 2, ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинска собственостПублична Имот № 002136 /нула, нула, две, едно, три, шест/ с начин на трайно ползване 'водоем' с площ от 13,039 дка /тринадесет декара и тридесет и девет кв. м./Имот №002136 /нула, нула, две, едно, три, шест/, находящ се в местността 'Янчови камъни' в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевград002114 - ливада на община Струмяни; имот № 002113 - овощна градина на община Струмяни; имот № 002112 - канал на община Струмяни; имот № 002111- пасище, мера на община Струмяни и др.няманямаНеИзтегли файла
143128.08.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 009160 /нула, нула, девет, едно, шест, нула/, десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 4,217 дка /четири декара двеста и седемнадесет кв. м./Имот №009160 /нула, нула, девет, едно, шест, нула/, находящ се в местността 'Църквище' в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевградимот № 009159 - нива на община Струмяни; имот № 009304 - нива на насл. на Стойко Костадинов Стоилков; имот № 009151 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 009150 - пасище, мера на община Струмяни и др.няманямаНеИзтегли файла
142817.08.2018 г.чл. 3, ал. 2 т. 3 , във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственостПублична Имот № 023003 (нула, две, три, нула, нула, три), седма категория с начин на трайно ползване 'изоставена нива' с площ от 0,289 дка (двеста осемдесет и девет кв. м.)Имот № 023003 (нула, две, три, нула, нула, три), находящ се в местността 'Гарата' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 023002 - нива на Ивайло Любенов Черкезов; имот № 023001 - нива на насл. на Иосидор Вангелов Илиев; имот № 023011 - полски път на Община Струмяни; имот № 023016 - складов терен на 'Черкезов' ООД; 023004 - сладов терен на Ивайло Любенов ЧеркезовняманямаНеИзтегли файла
143724.07.2018 г.чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостПублична Урегулиран поземлен имот І (първи) с площ от 3052 кв. м. (три хиляди и петдесет и два кв. м.) с предназначение за 'Баня и спортни площадки'Урегулиран поземлен имот І (първи) находящ се в квартал 24 (двадесет и четвърти) по регулационния план на село Каменица, одобрен със Заповед № 330/1993 година, община Струмяни, област Благоевградот запад - улица; от юг - улица; от изток - УПИ ІІ (втори); от север - река КаменицаняманямаНеИзтегли файла
142110.07.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 от ЗОСПублична Имот № 003051(нула, нула, три, нула, пет, едно), девета категория с начин на трайно ползване 'пасище - мера' с площ от 11,314 дка (единадесет декара триста и четиринадесет кв. м.), който имот попада в: - отдел/подотдел 178/с1 (сто седемдесет и осем /с1) с площ от 3,323 дка (три декара триста двадесет и три кв. м.) широколистна гора; отдел/подотдел 178/т1 (сто седемдесет и осем /т1) с площ от 4,642 дка (четири декара шестотин четиридесет и два кв. м.) иглолистна гораИмот № 003051(нула, нула, три, нула, пет, едно), находящ се в местността 'Острец' в землището на село Велющец с ЕКАТТЕ 10608, община Струмяни, област Благоевградимот № 003053 - полски път на община Струмяни; имот № 003377 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 003052 - полски път на община СтрумяниняманямаДаИзтегли файла
142410.07.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г., на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 008094 /нула, нула, осем, нула, девет, четири/, девета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 25,564 дка /двадесет и пет декара петстотин шестдесет и четири кв. м./Имот №008094 /нула, нула осем хиляди и деветдесет и четири/, находящ се в местността ' Присоето' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград000006- полски път на община Струмяни; имот № 008131 - нива на Михайл Вангелов Илиев; имот № 000007 - път ІV клас на община Струмяни; имот № 008093 - друга селскостопанска територия на Серафим Димчев Янков и др.няманямаДаИзтегли файла
142210.07.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г., на комисия, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 019028 (нула, едно, девет, нула, две, осем), девета категория с начин на трайно ползване 'ливада', който имот попада в отдел/подотдел 117/х1 (сто и седемнадесет /х1) с площ от 4,455 дка (четири декара четиристотин петдесет и пет кв. м.)Имот № 019028 (нула, едно, девет, нула, две, осем), находящ се в местността 'Цървенковото' в землището на село Цапарево, с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 019025 - нива на насл. на Димитър Младенов Стоилов; имот № 019031 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 019031 - нива на община Струмяни и др.няманямаНеИзтегли файла
142310.07.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 009015 /нула, нула, девет, нула, едно, пет/, девета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 27,508 дка /двадесет и седем декара петстотин и осем кв. м./Имот №009015 /нула, нула, девет, нула, едно, пет/, находящ се в местността 'Спасов ден' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 000032 - полски път на община Струмяни; имот № 000006 - полски път на община Струмяни; имот № 036012 - залесена територия на Петър Христов Стоянов; имот № 036011 - залесена територия на Петър Христов Стоянов; имот № 036011 - залесена територия на насл. на Христо Дончев Стоянов и др.няманямаНеИзтегли файла
142022.05.2018 г.чл. 3, ал. 2 т. 3, във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственостПублична Имот № 024005 /нула, две, четири, нула, нула, пет/, пета категория с начин на трайно ползване 'изоставена нива' с площ от 0,708 дка /седемстотин и осем кв. м./Имот №024005 /нула, две, четири, нула, нула, пет/, находящ се в местността 'Гарата' в землището на село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 024001 - нива на Георги Благоев Донов; имот № 024024 - нива на Благовест Георгиев Донов; имот № 024026 - нива на 'ТРАНС ЛУКС' ООД; имот № 024004 - нива на насл. на Кръстьо Георгиев Кюров и др.няманямаНеИзтегли файла
141905.04.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрен с Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от ЗОСЧастна Имот № 003052 /нула, нула, три, нула, пет, две/, девета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 19,262 дка /деветнадесет декара двеста шестдесет и два кв. м./Имот №003052 /нула, нула, три, нула, пет, две/, находящ се в местността 'Рачов кръст' в землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, област Благоевградимот № 003033 - полски път на община Струмяни; имот № 003050 - друга селскостопанска територия на насл. на Иван Петров Укев; имот № 003038 - нива на община Струмяни; имот № 003037 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
141812.03.2018 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 003088 /нула, нула, три, нула, осем, осем/, десета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 11,646 дка /единадесет декара шестотин четиридесет и шест кв. м./Имот .№003088 /нула, нула, три, нула, осем, осем/, находящ се в местността 'Златаревец' в землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевградимот № 000004 - полски път на Общинска незаявена; имот № 003091- ливада на насл. на димитър Станков Иванов; имот № 003094 - ливада на Община Струмяни; имот № 003091- ливада на Община Струмяни и др.няманямаДаИзтегли файла
141711.12.2017 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот № 001055 /нула, нула, едно, нула, пет, пет/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 6,925 дка /шест декара деветстотин двадесет и пет кв. м./който имот попада в отдел/подотдел 209/з /двеста и девет з/с площ от 2,420 дка /два декара четиристотин и двадесет кв. м./ широколистна гора.Имот № 001055 /нула, нула, едно, нула, пет, пет/, находящ се в местността 'Дългия рид' в землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевградимот № 001054 - поляна на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001097 - полски път на община Струмяни; имот № 001110 - дере на община Струмяни; имотг № 001057 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001058 - нива на Димитър Дончев Георгиев и др.няманямаНеИзтегли файла
141605.12.2017 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСПублична Имот №001599 (нула, нула, хиляда петстотин деветдесет и девет), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище сс храсти' с площ от 18,413 дка (осемнадесет декара четиристотин и тринадесет кв.м.)Имот №001599 (нула, нула, хиляда петстотин деветдесет и девет), находящ се в местността 'Попище' в землището на село Горна Крушица, с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 035002 - залесена територия на насл. на Стоян Стойков Христов; имот № 035006 - дървопроизводителна площ на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001608 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001593 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.няманямаНеИзтегли файла
141327.11.2017 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 2,332 дка два декара триста тридесет и два кв. м.Имот №039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/, находящ се в местността 'Елезовец' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград039079 - ливада на община Струмяни; имот № 039048 - пасище с храсти на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
141427.11.2017 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 039079 /нула, три, девет, нула, седем, девет/, седма категория с начин на трайно ползване 'ливада' с прлощ от 4,092 дка /четири декара деветдесетет и два кв. м./Имот № 039079 /нула, три, девет, нула, седем, девет/, находящ се в местността 'Елезовец' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 039031 - полски път на община Струмяни; имот № 039077 - ливада на насл. на Стоян Цветков Стоянов; имот № 039046 - нива на община Струмяни; имот № 039048 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 039045 - ливада на насл. на Янко Георгиев Стоянов и др.няманямаНеИзтегли файла
141527.11.2017 г.чл.2, ал. 1 т. 3 от ЗОС и одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от ЗОСЧастна Имот № 145018 /едно, четири, нула, едно, осем/, осма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 21,427 дка /двадесет и един декар четиристотин двадесет и седем кв. м./Имот №145018, находящ се в местност Средобръд,' в землището на село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 145019 - дървопроизводителна площ на ЮЗДп ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000165 - полски път на община СтрумяниняманямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 75 (3737 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
73
74
75
Следваща
[Условие]Създаване на филтър