Отчети за дейността

Нормативни актове:

Нормативни актове:

С Решение № 335 от Протокол №42/26.01.2011г. на основание чл.27, ал.2, чл.28, ал.1,т.1 и ал.2 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, се утвърди стратегическия и годишен план за дейността на вътрешния одитор на Общинска администрация Струмяни.

С Решение № 331 от Протокол № 42/26.01.2011г.на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.61с, ал.1 от ЗМД е извършена актуализация в Наредбата за определянето размера на местните данъци и такси,като създава нова глава „Туристически данък”.

С Решение № 338 от Протокол №43/31.01.2011г. и Решение № 388 от Протокол № 48/31.05.2011год. на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2  от ЗМСМА е извършена актуализация в Наредбата за определянето размера на местните  такси и цени на услуги, като се прави промяна в цените на някои от услугите. 

С Решение № 339 от Протокол №43/31.01.2011г. на основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА е извършена актуализация в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Струмяни.

С Решение № 344 от Протокол №45/24.02.2011г. на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС  Общински съвет Струмяни приема Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни за 2011 година.

С Решение № 359 от Протокол №46/31.03.2011г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет Струмяни извършва актуализация в Общинския план за защита при бедствия и аварии в община Струмяни.

С Решение № 365 от Протокол №47/28.04.2011год. Общински съвет Струмяни приема План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2011год.

С Решение № 364 от Протокол №47/28.04.2011год. Общински съвет Струмяни приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2011-2015год.

С Решение № 390 от Протокол №48/31.05.2011год. Общински съвет Струмяни приема Програма за опазване на околната среда на Община Струмяни за периода 2011-2015 година.

С Решение № 387 от Протокол №48/31.05.2011год. Общински съвет Струмяни приема Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Струмяни и в тая връзка с Решение №388 от същия протокол се прави допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.

С Решение № 381 от Протокол № 48/31.05.2011г. Общински съвет Струмяни

прави допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги като регламентира тарифите за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

 

Бюджет:

С Решение № 345 от Протокол №45/24.02.2011година Общински съвет Струмяни приема Приложение №12 от първоначалния бюджет на община Струмяни с код 5112;

С Решение № 341 от Протокол №45/24.02.2011 година бе приета актуализация в разходната част на бюджета на община Струмяни за 2010год.;

С Решение № 342 от Протокол №45/24.02.2011 година бе приет отчета за изпълнение на бюджета на Община Струмяни за 2010год.

С Решение № 343 от Протокол №45/24.02.2011 година бе приет бюджета на Община Струмяни за 2011год.

С Решение № 362 от Протокол №46/31.03.2011 година бе прието увеличение в размера на помощта за разходи за погребение;

С Решение № 360 от Протокол №46/31.03.2011 година са одобрени разходите за командировки на Кмета на общината в страната и чужбина за 2010год;

С Решение № 351 от Протокол №46/31.03.2011 година е взето решение за ползване на банков кредит овърдрафт;

 

Кандидатстване по програми:

С Решение № 340 от Протокол №44/16.02.2011г., Общински съвет дава съгласие община Струмяни да кандидатства по програми за финансиране.

С Решение № 391, 392 и 393 от Протокол № 48/ 31.05.2011год.  и Решение№ 394 от Протокол № 49/07.06.2011год. Общински съвет Струмяни дава съгласие за включване  на Община Струмяни като партньор по Програмата за европейско териториално сътрудничество ”Гърция –България 2007-2013год”.

 

Общинска собственост:

Решение № 354 от Протокол № 46/31.03.2011г.;

Решение № 355 от Протокол №46/31.03.2011г.;

Решение № 369 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решение № 368 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решение № 367 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 385 от Протокол №48/31.05.2011г.;

Решения № 395 от Протокол №51/30.06.2011г.;

Решения № 399 от Протокол №51/30.06.2011г.;

Решения № 400 от Протокол №51/30.06.2011г.;

 

Възстановяване правото на собственост по чл.45ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ:

Решения № 349 от Протокол №46/31.03.2011г.;

Решения № 366 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 386 от Протокол №48/31.05.2011г.;

Решения № 396 от Протокол №51/30.06.2011г.;

Решения № 397 от Протокол №51/30.06.2011г.;

 

Касаещи приемането на ПУП

Решения № 353 от Протокол №46/31.03.2011г.;

Решения № 354 от Протокол №46/31.03.2011г.;

Решения № 355 от Протокол №46/31.03.2011г.;

Решения № 370 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 371 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 372 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 373 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 374 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 375 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 376 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 377 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 378 от Протокол №47/28.04.2011г.;

Решения № 398 от Протокол №51/30.06.2011г.;

Решения № 403 от Протокол №51/30.06.2011г.;

Решения № 404 от Протокол №51/30.06.2011г.;

 

Касаещи приемането на отчети:

Решение № 334 от Протокол №42/26.01.2011г.;

Решение № 333 от Протокол № 42/26.01.2011г.;

Решение № 347 от Протокол №45/24.02.2011г.;

Решение № 346 от Протокол №45/24.02.2011г.;

Решение № 382 от Протокол №48/31.05.2011г.;

Решения № 402 от Протокол №51/30.06.2011г.;

 

С Решение № 332 от Протокол №42/26.01.2011г. Общински съвет Струмяни  взема решение за откриване и провеждане на конкурс за обществен превоз на територията на община Струмяни.

С Решение № 348 от Протокол № 46/31.03.2011г.. Общински съвет Струмяни одобрява изграждането на Звено  за вътрешен одит.

С Решение №379  от Протокол № 47/28.04.2011г.. Общински съвет Струмяни отменя Решение №440 от Протокол № 57 от 14.09.2007г относно приемане на меморандум за ПЧП за управление на водоснабдителни и канализационни услуги в община Струмяни.

С Решение № 401 от Протокол № 51/30.06.2011год. Общински съвет Струмяни утвърждава схемите на местата за разполагането на временните преместваеми съоръжения.

 

Смятам, че настоящия общински съвет в своята компетентност управлява общината отговорно и успешно. Общинските съветници поемат своята отговорност в съответствие със закона за местно самоуправление и местна администрация. Общината има ограничени ресурси, но в същото време добри възможности да развие сектора на стопанския живот, който да осигури по-добър живот за жителите на общината. Решенията в тази връзка се гласуват с мнозинство и се съгласуват с Общинска администрация. Липсват политически елементи при вземането на решения, защото проблемите имат  приоритет, тяхното решаване е в посока развитие и осигуряване на по добър живот за хората в община Струмяни.

 

Какво предстои:

1. До усъвършенстване на нормативната база (наредби, правилници) за управлението на общината съобразно действащите закони;

2. Стремеж  на общински съвет и общинска администрация за привличане средства от оперативните програми и други източници за подобряване инфраструктурата на общината и битово-комуналното обслужване;

3. Стимулиране на инициативи за развитие на духовните и социалните дейности в общината;

4. Популяризиране дейността на Общински съвет и Общинска администрация;

 

 

 

С уважение,

Председател на ОбС:

Кирил Укев


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?