Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 10-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на  28.05.2020 година /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на НЧ „ Будител-1997“ с.Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2020-2021 година.

/Вносител: Директор ДСП – Елеонора Петкова-Сливкова/

 

3.Предложение относно разглеждане и приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Струмяни за периода 2016-2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно избор на упълномощен  представител от община Струмяни за участие в редовно Общото събрание на съдружниците в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД гр.Сандански и оправомощаването му да гласува по всички точки от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 23.06.2020 год. от 10:00ч. в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/


5.Предложение относно актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

                                                                                                                   

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

  

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?