Защита на потребителите
Профил на купувача/ЗОП/ за поръчки преди 13.06.2020
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) 

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. В съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБА СТРУМЯНИ В АОП преди ЦАИС ЕОП


НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ (ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)

IBAN: BG69IABG76483350128400 
BIC: IABGBGSF 
Интернешънъл Асет Банк АД
Гаранция за участие в обществена поръчка
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС
IBAN: BG98IABG76488450128500 BIC: IABGBGSF 
Интернешънъл Асет Банк АД
КОД за вид плащане 448090
Закупуване на документация за участие в обществена поръчка


ПОЩЕНСКИ АДРЕС: 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, тел: 074343108, факс: 07434/31 05
лице за конатакт: Василка Панкова

Обществени поръчки на община Струмяни (с електронни преписки)

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВИ/ ПО ЗОП НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ(с електронни преписки)

Съобщения за пазарни консултации (по чл.44 от ЗОП)


Въпроси и отговори за обществените поръчки на община Струмяни

Вътрешни правила, утвърдени със Заповед № 3-578/03.10.2014 г. на Кмета на община Струмяни

Агенция за обществени поръчки -
www.aop.bg

Информацията в профил на купувача е съобразена с чл.42 от ЗОП/ДВ. бр. 13 от 16.02.2016/ 
 
СЪОБЩЕНИЯ:
11.02.2021 (относно ОП-17/02.12.2019)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", открита с Решение № ОП-17(1) от дата 02.12.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 17.02.2021 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

26.10.2020 (относно ОП-4/11.06.2020 )
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия“, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0004, открита с Решение № ОП-4(1) от дата 11.06.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 29.10.2020 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

30.07.2020 (относно ОП-2/20.03.2020)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0002, открита с Решение № ОП-2(1) от дата 20.03.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 04.08.2020 г. от 11:30 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.


09.07.2020 (относно ОП-4/11.06.2020 )
Публикувани са Разяснения по чл.33, ал.1 от ЗОП (виж тук) относно обявена обществена поръчка с предмет:" Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни", по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

01.07.2020
(относно ОП-4/11.06.2020 )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: оставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

18.06.2020(във връзка с ОП-1/17.01.2020
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0001, открита с Решение № ОП-1(1) от дата 17.01.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.06.2020 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

16.06.2020
ОП-4/11.06.2020

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;, публикувано в АОП на 15.06.2020г., както следва: Под № 982874 – решение за откриване на процедурата ; Под № 982881 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 16.06.2020 г.

30.04.2020г. (относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(17)/30.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

21.04.2020г. (относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувано е в АОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 973208 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево,с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

21.04.2020 (относно ОП-2/20.03.2020)
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 969112 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

14.04.2020 (относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(14)/13.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

10.04.2020 (относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(12)/10.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

10.04.2020 (относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(11)/10.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

08.04.2020(относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

06.04.2020(относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.  Чертежите по част ВиК са налични в част технически спецификации на интернет страницата на общината. За ваше улеснение прилагаме същите чертежи в некомпресиран вид(изтеглете тук).

03.04.2020(относно ОП-3/25.03.2020)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

27.23.2020(относно ОП-2/20.03.2020)
Публикувано е в АОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 969112 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

25.03.2020
ОП-3/25.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево,с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 968121- решение за откриване на процедурата ; Под № 968137 - обявление за поръчката. 

20.03.2020
ОП-2/20.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 967163 - решение за откриване на процедурата ; Под № 967166 - обявление за поръчката

07.02.2020(във връзка с ОП-18/02.12.2019)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:"Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0008, открита с Решение № ОП-18(1) от дата 02.12.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 14.02.2020 г. от 13:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

30.01.2020(във връзка с ОП-13/28.08.2019)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0005, открита с Решение № ОП-13(1) от дата 28.08.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 04.02.2020 г. от 15:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

17.01.2020
ОП-1/17.01.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 17.01.2020г., както следва: Под № 954785 - решение за откриване на процедурата ; Под № 954852 - обявление за поръчката.

16.01.2020 г. (относно ОП-17/02.12.2019)
Публикувано е в АОП по ID: 954017 - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион". 
18.12.2019(относно ОП-18/02.12.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 180 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион"

13.12.2019(относно ОП-18/02.12.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 180 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион"

06.12.2019

ОП-17/02.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, публикувано в АОП на 05.12.2019 г., както следва: Под № 947235 – решение за откриване на процедурата ; Под № 947237 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 06.12.2019

05.12.2019
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0007, открита с Решение № ОП-16(1) от дата 14.11.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 13.12.2019 г. от 15:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

02.12.2019
ОП-18/02.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 02.12.2019г., както следва: Под № 947201 - решение за откриване на процедурата ; Под № 947206 - обявление за поръчката.

14.11.2019
ОП-16/14.11.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 14.11.2019г., както следва: Под № 944493 - решение за откриване на процедурата ; Под № 944495 - обявление за поръчката.

26.09.2019(относно ОП-13/28.08.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

20.09.2019 г. (във връзка с ОП-15/10.09.2019)
На 20.09.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092715, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.
Срок за получаване на офертите: 25.09.2019 г., 17:00 ч.

10.09.2019
ОП-15/10.09.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "Ремонт на пътна настилка на ул."Св.Константин и Елена" от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул."Цар Иван Шишман" от ОТ.2 до ОТ.1. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9092344 от 10.09.2019г.

09.09.2019 г. (във връзка с ОП-12/28.08.2019)
На 09.09.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092281, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.
Срок за получаване на офертите: 12.09.2019 г., 17:00 ч.

02.09
.2019 г. (във връзка с ОП-11/22.08.2019)
На 02.09.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092087, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.
Срок за получаване на офертит
е05.09.2019 г., 17:00 ч.

02.09.2019
ОП-13/28.08.2019 
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 02.09.2019 г., както следва: Под №930508 - решение за откриване на процедурата ; Под № 930517 - обявление за поръчката.

30.08.2019 г.
0804-832/30.08.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-832/30.08.2019 относно: "Ремонт на пътна настилка на ул."Св.Константин и Елена" от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 

30.08.2019
ОП-14/30.08.2019
Стартира процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Струмяни за период от 2 години", открита с Решение № ОП-14/30.08.2019г.. на Кмета на община Струмяни и публикувано в АОП под номер 930862 от 30.08.2019 г.

28.08.2019
ОП-12/28.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ - част Пътна ". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091910 от 28.08.2019 г.

26.08.2019 (относно ОП-6/30.05.2019)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0002, открита с Решение ОП-6(2) от дата 30.05.2019 г. на Кмета на Община Струмяни. 
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 29.08.2019г. от 11:30 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

22.08.2019
ОП-11/22.08.2019г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. "ДОЛНА БЕЛИЦА" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ – ЧАСТ ВОДОПРОВОД”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091700 от 22.08.2019 г.

22.08.2019 г.
0804-812/22.08.2019

Покана за пазарни консултации изх. № 0804-812/22.08.2019 относно: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ- част Пътна"

19.08.2019 г. (във връзка с ОП-10/05.08.2019 г.)
На 19.08.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9091560, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 22.08.2019 г., 17:00 ч.

19.08.2019г. (относно ОП-7/17.06.2019)
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0003, открита с Решение № ОП-7(1) от дата 17.06.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.08.2019 г. от 11:00 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

05.08.2019
ОП-10/05.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с. Струмяни. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091060 от 05.08.2019 г.

26.07.2019 г.
0804-756/26.07.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-756/26.07.2019 г. относно: „Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни“

26.07.2019г.
08 04-754/26.07.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-754/26.07.2019 г. относно:
"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ"

22.07.2019 г. (във връзка с ОП-9/10.07.2019 г.)

На 22.07.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9090564, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 25.07.2019 г., 17:00 ч.
До всички заинтересовани лица - относно обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м.” се променя датата на отваряне на офертите съответно от 25.07.2019 г. 10:30 часа на 31.07.2019 г. 10:30 часа.

22.07.2019(относно ОП-8/19.06.2019 )
Публикувано е Решение № Р-9/22.07.2019 г.(вижте тук) за прекратяване на обществената поръчка

22.07.2019(относно ОП-8/19.06.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

11.07.2019(относно ОП-8/19.06.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

10.07.2019 г.
ОП-9/10.07.2019 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м.”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9090157 на 10.07.2019 г.

01.07.2019 (относно ОП-8/19.06.2019 )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (Вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

25.06.2019 (относно ОП-5/23.05.2019
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0001, открита с Решение №ОП-5(2)/23.05.2019г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 28.06.2019 г. от 10:30 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

25.06.2019
08 04-653/24.06.2019 
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-653/24.06.2019 г. относно:
"Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни - II - ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А - включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод - клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ - Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м. "

24.06.2019
ОП-8/19.06.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикувано в АОП на 24.06.2019 г., както следва: Под № 917373 – решение за откриване на процедурата ; Под № 917377 – обявление за поръчката.

19.06.2019
Публикуван е доклад утвърден на 19.06.2019 г. от кмета на община Струмяни относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни". Доклада може да видите тук.

17.06.2019
ОП-7/17.06.2019 
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 17.06.2019г., както следва: Под № 916894 - решение за откриване на процедурата ; Под № 916898 – обявление за поръчката.

30.05.2019
ОП-6/30.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“,  публикувано в АОП на 30.05.2019г., както следва: Под № 914064 – решение за откриване на процедурата ; Под  № 914044 – обявление за поръчката.

08 04-609/30.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за извършване на строително монтажни дейности за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-605/29.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: „Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“.

08 04-592/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта за проект "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-591/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно  извършване на строителен надзор за обект 1„Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-590/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации за извършване на авторски надзор за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“,  включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

23.05.2019
ОП-5/23.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа", публикуванa в АОП на 23.05.2019 г., както следва: Под № 913292 - решение за откриване на процедурата и под № 913279 - обявление за поръчката.

08 04-449/16.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-449/16.04.2019 г. относно: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

08 04-440/15.04.2019

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-440/15.04.2019 относно: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион".

08 04-439/15.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-439/10.04.2019 относно: "Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Микрево, община Струмяни"

08 04-410/10.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-410/10.04.2019 относно:“Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“


13.03.2019(към ОП-4/22.02.2019)

На 13.03.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086683, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 19.03.2019г., 17:00 ч.

На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-4/22.02.2019 г. с предмет: "Обществен превоз на пътници  по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни". Офертите ще бъдат отворени в 10:30 ч. на 20.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.


11.03.2019(във връзка с ОП-18/31.12.2018)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-18(1)/31.12.2018 г. с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.03.2019г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

01.03.2019г.(към ОП-3/21.02.2019г.)
На 01.03.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086381, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 07.03.2019 г., 17:00 ч.

На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-3/21.02.2019 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1". Офертите ще бъдат отворени в 11:00 ч. на 14.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.

25.02.2019(към ОП-2/15.02.2019)
На 25.02.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086040, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 01.03.2019 г., 17:00 ч.

22.02.2019
ОП-4/22.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет"Обществен превоз на пътници  по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085975/22.02.2019 г.

22.02.2019(към ОП-2/15.02.2019)
СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-2/15.02.2019г. чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: "Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград". Офертите ще бъдат отворени в 13:30 ч. на 06.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.

21.02.2019
ОП-3/21.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085922/21.02.2019 г.

15.02.2019
ОП-2/15.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“. Информацията е публикувана в АОП под  ID № 9085702 от 15.02.2019 г.

24.01.2019(във връзка с ОП-1/14.01.2019)
До всички заинтересовани лица - относно обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни"  се променя датата на отваряне на офертите съответно от 31.01.2019 г. 14:00 часа на 30.01.2019 г. 14:00 часа.

14.01.2019
ОП-1/14.01.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под  ID № 9084865 от 14.01.2019.

14.01.2019 г.(към ОП-18/31.12.2018 г. )

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни"

08.01.2019 г.(към ОП-18/31.12.2018 г. )

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни"

08 04-24/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-24/07.01.2019 относно:
„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

08 04-23/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-23/07.01.2019 относно: „Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

31.12.2018

ОП-18/31.12.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”, публикуванa в АОП на 31.12.2018 г., както следва: Под № 885774 - решение за откриване на процедурата ; Под № 885772 - обявление за поръчката.

18.12.2018(във връзка с ОП-14/23.10.2018)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-14(1)/23.10.2018 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 21.12.2018г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

18.12.2018г. (във връзка с ОП-15/25.10.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-15(1)/25.10.2018 г. с предмет "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 21.12.2018 г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

17.12.2018г. (във връзка с ОП-16/06.11.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-16(1)/06.11.2018 г. с предмет "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 20.12.2018г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

10.12.2018
ОП-17/10.12.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9084108 от 10.12.2018.

15.11.2018 (във връзка с ОП-14/23.10.2018)
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни".

08.11.2018
ОП-16/06.11.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“, публикуванa в АОП на 08.11.2018 г., както следва: Под № 876919 - решение за откриване на процедурата ; Под № 876927 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 08.11.2018 г.

07.11.2018 (във връзка с ОП-12/12.10.2018 г. )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (Вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“

07.11.2018г. (във връзка с ОП-9/30.07.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-9(1)/30.07.2018г. с предмет "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

07.11.2018г. (във връзка с ОП-7/30.07.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-7(1)/30.07.2018г. с предмет "Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

05.11.2018 (във връзка с ОП-15/25.10.2018)
Публикувано е решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в АОП под номер 876136, публикувано в АОП на 05.11.2018 г.

30.10.2018
ОП-15/25.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)“, публикуванa в АОП на 29.10.2018 г., както следва: Под № 875228 - решение за откриване на процедурата ; Под № 875231 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 30.10.2018 г. 

27.10.2018
ОП-14/23.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикуванa в АОП на 26.10.2018 г., както следва: Под № 874694 - решение за откриване на процедурата ; Под № 874697 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 27.10.2018 г.

26.10.2018 ( във връзка с ОП-13/17.10.2018 г.)

На 26.10.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9082439, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 30.10.2018 г., 17:00 ч.

22.10.2018 г.(към ОП-12/12.10.2018 г. )
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП ижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“

ОП-13/17.10.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Консултантски услуги по управление на проект "Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина "Патиланци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9082025 от 17.10.2018г.

17.10.2018
ОП-12/12.10.2018 г.

Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни", публикувано в АОП на 15.10.2018г., както следва: Под № 872854 - решение за откриване на процедурата ; Под № 872860 - обявление за поръчката.

11.10.2018г. (във връзка с ОП-8/30.07.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-8(1)/30.07.2018г. с предмет "Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.10.2018 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

04.10.2018г. (във връзка с ОП-11/21.09.2018 г.)
Публикувана е Заповед № З-253/04.10.2018г. за промяна на датата и часа на отваряне на офертите за обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни".

11.10.2018г. (във връзка с ОП-8/30.07.2018 г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-8(1)/30.07.2018г. с предмет "Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.10.2018 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ОП-11/21.09.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9081083 от 21.09.2018 г.

19.09.2018 г. (във връзка с ОП-10/12.09.2018 г.)
На 19.09.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID  № 9080984, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.  Срок за получаване на офертите : 27.09.2018г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 28.09.2018 г. г. 11:00 часа.

14.09.2018 (във връзка с ОП-3/02.04.2018 г..)

До участниците в обществена поръчка открита с решение №840337 с предмет „Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 20.09.2018 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ОП-10/12.09.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура "Активно включване" по проект "Активен живот". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9080701 от 12.09.2018 г.

12.09.2018 г. (във връзка с ОП-6/20.07.2018 г.)
Публикувано е съобщение за прекратяване на обществена поръчка ОП-6/20.07.2018 г. на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.(виж тук)

28.08.2018 г. (във връзка с ОП-6/20.07.2018 г.)

На 28.08.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID  № 9080184, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.  Срок за получаване на офертите : 10.09.2018 г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 11.09.2018 г. г. 10:00 часа.

14.08.2018 г. (във връзка с ОП-6/20.07.2018 г.)
На 14.08.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9079602, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 28.08.2018 г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 29.08.2018 г. г. 11:00 часа.


04.08.2018 г.
ОП-8/30.07.2018 г. 
Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва: Под № 860219 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860220 – обявление за поръчката.

02.08.2018 г.
ОП-7/30.07.2018 г.

Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва:Под № 860153 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860154 – обявление за поръчката.

01.08.2018 г.
ОП-9/30.07.2018 г.

Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ публикувано в АОП на 01.08.2018 г., както следва: Под № 860213 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860212 – обявление за поръчката.

31.07.2018 (във връзка с ОП-6/20.07.2018 г.)
На 31.07.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9079120, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 13/08/2018г. , 17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 14.08.2018 г. 11:00 часа.


23.07.2018 г.
( във връзка с ОП-6/20.07.2018 г.)

До всички заинтересовани лица в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура "Активно включване" по проект "Активен живот". Публикувано е указание(вижте тук) и приложението образец № 5, към него, което може да видите тук.

ОП-6/20.07.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9078726 от 20.07.2018 г.

08 04-622-1/02.07.2018

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-622-1/02.07.2018 относно: Подготовка на проектно предложение с наименование "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

04.06.2018(във връзка с ОП-5/01.06.2018
)
До всички заинтересовани лица – на стр.6 в обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“) е допусната техническа грешка в общата прогнозна стойност на поръчката. Общата прогнозна стойност на поръчката да се чете 39604.95 /тридесет и девет хиляди шестстотин и четири лева и деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС

ОП-5/01.06.2018г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9076756 от 01.06.2018 г.

14.05.2018(във връзка с ОП-3/02.04.2018 г.)
Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 846605/14.05.2018 г.

11.05.2018
ОП-4/11.05.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9075919 от 11.05.2018 г.


24.04.2018(във връзка с ОП-3/02.04.2018 г.)
Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 843884/24.04.2018 г. 

04.04.2018(във връзка с ОП-3/02.04.2018 г.)
Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 840906/04.04.2018 г. и документация към него, която може да изтеглите тук.

02.04.2018
ОП-3/02.04.2018 г.
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 02.04.2018 г., както следва: Под № 840337 - решение за откриване на процедурата ; Под № 840341 - обявление за поръчка.

10.03.2018
 (във връзка с ОП-11/07.12.2017)

До участниците в обществена поръчка открита с решение №818661 с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.03.2018 г. от 11:30 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

02.02.2018 (във връзка с ОП-2/22.01.2018)
Публикувано е съобщение за прекратяване на обществена поръчка ОП-2/22.01.2018 на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.(виж тук)

30.01.2018
(във връзка с ОП-2/22.01.2018)
На 30.01.2018 в АОП под №9072561 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 02.02.2018 г. , 17.00 часа.

ОП-2/22.01.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID №9072373 от 22.01.2018 г.

22.01.2018( във връзка с ОП-1/17.01.2018 г.)

Публикувано е съобщение за прекратяване на обществена поръчка ОП-1/17.01.2018 на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.

ОП-1/17.01.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под
ID №9072274 от 17.01.2018 г.

ОП-12/20.12.2017 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на ръководител на проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9071719 от 20.12.2017 г. Електроната преписка вижте тук.

19.12.2017 (във връзка с ОП-10/27.11.2017)

До участниците в обществена поръчка открита с решение №816942 с предмет "Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника - самосвал за нуждите на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 22.12.2017 г. от 09:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

15.12.2017
Публикуван е Договор №300/28.06.2017 г. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членовете на Софийска стокова борса АД. Договора може да видите тук.


ОП-11/07.12.2017
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 07.12.2017г., както следва: Под № 818661 - решение за откриване на процедурата ; Под № 818673 - обявление за поръчка.

ОП-10/27.11.2017
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни", публикувано в АОП на 27.11.2017 г., както следва: Под № 816942 – решение за откриване на процедурата ; Под № 816946 – обявление за поръчка.

08 04-1014/24.11.2017
На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез покана до определено лице се открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни". Екетронната преписка 08 04-1014/24.11.2017г. може да видите тук.

08 04-906/30.10.2017

На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез покана до определено лице се открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект "Активен живот" в община Струмяни. Екетронната преписка 08 04-906/30.10.2017 може да видите тук

11.10.2017 (
Във връзка с ОП-9/28.09.2017)
На 11.10.2017 в АОП под №9069144 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 24.10.2017 , 17.00 часа.

11.10.2017(Във връзка с ОП-8/28.09.2017
)
На 11.10.2017 в АОП под №9069143 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 24.10.2017 , 17.00 часа.

04.10.2017г.(към ОП-9/28.09.2017)
Публикувани са Разяснения по чл.189 от ЗОП(вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01

03.10.2017г. (към ОП-9/28.09.2017)

Публикувани са Разяснения по чл.189 от ЗОП(вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01

28.09.2017 (във връзка с ОП-4/11.07.2017г.)
До участниците в обществена поръчка открита с решение №795443 с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и местни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия“, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 04.10.2017 г. от 11:30 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ОП-9/28.09.2017 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01. Информацията е публикувана в АОП под ID №9068750 от 28.09.2017 г.

ОП-8/28.09.2017г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Активен живот" по обособени позиции:
ОП №1 "Изработване и доставка на брошури и диплянки" запазена за хора с увреждания;
ОП №2 "Изработка и доставка на тениски и шапки" на стойност запазена за хора с увреждания;
ОП №3 "Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността". Информацията е публикувана в АОП под ID №9068749 от 28.09.2017 г.

26.09.2017 ( Във връзка с ОП-7/08.09.2017)
На 26.09.2017 в АОП под №9068665 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 03.10.2017 , 17.00 часа.

19.09.2017 ( 
Във връзка с ОП-6/08.09.2017)
Na 19.09.2017 в АОП под №9068473 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 26.09.2017 , 17.00 часа.

ОП-7/08.09.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:  „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068115 от 08.09.2017 г.

ОП-6/08.09.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068114 от 08.09.2017 г.

11.08.2017 (Във връзка с 
ОП-5/25.07.2017 г.)
На 11.08.2017 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9067190/11.08.2017 г., с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 14/08/2017 , 17:00 ч.

25.07.2017
ОП-5/25.07.2017 г.
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни – втори етап". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9066604 от 25.07.2017 г.


14.07.2017
Община Струмяни на основание 20, ал.1, т.1, буква б от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия “. 

15.06.2017
Стартира процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилни горива (бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пропан - бутан) за нуждите на общинска администрация на община Струмяни и поделенията към нея", открита с Решение 0804-524/15.06.2017г. на Кмета на община Струмяни и публикувано в АОП под номер 791821 от 15.06.2017г.

02.05.2017
Въпроси и отговори относно: "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" с референтен номер  CB006.1.11.173 – LP – Works 1 - въпроси и отговори
Questions and answers about: "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" with reference number CB006.1.11.173 – LP – Works 1


24.04.2017
Municipality of Strumyani anounces public tender with object: "Construction works for correction of Shashka river within project CB006.1.12.175"
PP2_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.12.175 – PP2 – Works 1


13.04.2017
Tender procedure: Small scale construction for introduction of EE lighting in village of Mikrevo within project CB006.1.11.173
LP_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.11.173 – LP – Works 1


ОП-3/20.03.2017

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на стадион с.Микрево, община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9062495 от 20.03.2017 г

16.03.2017 (Във връзка с ОП-11/05.08.2016)
На 16.03.2017 г. в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно удължаване на първоначално обявения срок за подаване на оферти по позиция 7 - Перилни и миещи препарати, под номер в АОП - 776955/16.03.2017г., с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук.

ОП-2/14.03.2017

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9062315 от 14.03.2017 г.


19.01.2017 (Във връзка с ОП-11/05.08.2016)
На 19.01.2017 г. в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно удължаване на първоначално обявения срок за подаване на оферти по позиция 7 - Перилни и миещи препарати, под номер в АОП - 768154/19.01.2017 г. , с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук.


16.01.2017(във връзка с ОП-1/06.01.2017)
В АОП под № 9060676 от 16.01.2017 г. е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

ОП-1/06.01.2017

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9060472 от 06.01.2017 г.

22.12.2016 (Във връзка с ОП-18/14.12.2016)
На 22.12.2016 г. в АОП е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под номер в АОП 9060225/22.12.2016г., с което се удължава срока за подаване на офертите, с информацията може да се запознаете тук.


ОП-18/14.12.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на община Струмани", с ID № 9059939 в АОП от 14.12.2016 г.

24.11.2016 (Във връзка с ОП-17/31.10.2016)
До участниците в обществена поръчка открита с решение № 755717/31.10.2016 г. с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Струмяни“, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 29.11.2016 г. от 14:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка упомената по-горе. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

17.11.2016 (Във връзка с ОП-11/05.08.2016)
На 17.11.2016 г. в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно удължаване на първоначално обявения срок за подаване на оферти по позиция 7 - Перилни и миещи препарати, под номер в АОП - 758402/17.11.2016 г. , с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук.

ОП-17/31.10.2016

Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 31.10.2016г., както следва: Под № 755717 – решение за откриване на процедурата ; Под № 755746 – обявление за поръчка.

28.10.2016 (Във връзка с ОП-11/05.08.2016)
На 28.10.2016 г. в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация под номер в АОП 755290/27.10.2016, с което се удължава срока за подаване на офертите, с решението може да се запознаете тук.

19.10.2016 (Във връзка с ОП-11/05.08.2016)
До участниците в обществена поръчка открита с решение № 743692/05.08.2016 г. с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3. Плодове и зеленчуци; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 26.10.2016 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка - за обособена позиция № 3 - Плодове и зеленчуци. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

29.09.2016 (във връзка с  ОП-10/26.05.2016)
В АОП под  №751061 на 29.09.2016 е публикувано обявление за възложена поръчка, с което може да се запознаете тук.

28.09.2016(във връзка с ОП-16/14.09.2016)
В АОП под №9056943 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.


28.09.2016(във връзка с ОП-15/12.09.2016 г.)

В АОП под №9056941 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

26.09.2016
 (
Във връзка с ОП-11/05.08.2016)

В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация под номер в АОП 750378/26.09.2016г., с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите. С решението може да се запознаете тук.

0804-1158/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на обзавеждане и оборудване в Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни , област Благоевград.

0804-1157/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, Община Струмяни, Област Благоевград.


15.09.2016 г.
До "Свети Врач 2003" ЕООД, гр.Сандански, Промишлена зона "Соколовец"

На основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, относно участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи, Ви съобщаваме че с Решение №З-297/05.08.2016г. на Кмета на община Струмяни е обявено класирането на участниците по обособени позиции и определянето на изпълнители по отделните обособени позиции. По обособена позиция № 6 - Хляб и хлебни изделия е определен за изпълнител - "Еталон - 66" ЕООД. (публикувано на 15.09.2016 г. в 11.30 ч.)

ОП-16/14.09.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни", публикувана в АОП под № 9056534 на 14.09.2016


ОП-15/12.09.2016 г.
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места от община Струмяни", публикувана в АОП под № 9056422 на 12.09.2016 г.

08.09.2016(във връзка с ОП-13/26.08.2016)
В АОП под №9056283 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

08.09.2016(във връзка с ОП-14/29.08.2016)
В АОП под № 9056282 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

07.09.2016(към ОП-13/26.08.2016)
Публикувани са РАЗЯСНЕНИЯ  по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"


07.09.2016(към ОП-14/29.08.2016)
Публикувано са РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ"


30.08.2016 (във връзка с ОП-11/05.08.2016)
В АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 747147/05.08.2016г., с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите.

30.08.2016(към ОП-13/26.08.2016)
Публикувани са РАЗЯСНЕНИЯ  по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"


ОП-14/29.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055927 на 29.08.2016 г.


29.08.2016
В ОП-12/22.08.2016 е публикувано Съобщение за прекратяване на обществена поръчка на основание чл.193 от ЗОП

 
ОП-13/26.08.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, Община Струмяни", публикувана в АОП под № 9055842 на 26.08.2016

ОП-12/22.08.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055607 на 22.08.2016 г.

18.08.2016 
(Във връзка с 08 04-1010/08.08.2016)

Община Струмяни съобщава на всички заинтерисовани лица, че съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срокът за получаване на офертите е удължен до 17.00 ч. на 22.08.2016 г. Нова дата и час на отваряне на офертите: 23.08.2016 г. в 11.00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. "7 - ми Април" № 1, залата на Общински съвет. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е публикуван в АОП под № 9055478 на 18.08.2016 г.

08 04-1010/08.08.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016 Г., публикувана в АОП под № 9055126 на 08.08.2016 г.

22.07.2016 (Във връзка с ОП-10/26.05.2016 )
До участниците в обществена поръчка
открита с решение № 734455/26.05.2016г. с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 27.07.2016 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка - за обособени позиции -  № 2- Месо и месни изделия; № 3. Плодове и зеленчуци; № 4. Консерви; № 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; № 6. Хляб и хлебни изделия; № 7. Перилни и миещи препарати и консумативи. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


13.07.2016 (Във връзка с ОП-10/26.05.2016 )
До участниците в обществена поръчка открита с решение № 734455/26.05.2016г. с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 19.07.2016 г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка - за обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

07.07.2016
Във връзка с ОП-10/26.05.2016 
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите.  С решението може да се запознаете тук.


16.06.2016
Във връзка с ОП-10/26.05.2016
До всички заинтерисовани лица: Публикувано е Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по поръчката за доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни. Изменената документация може да изтеглите тук.

ОП-9/14.04.2016

Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на експерти за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите на социални услуги " по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9052918 в АОП на 14.04.2016 г.

ОП-8/14.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за информираност и публичност  за дейностите по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9052912 в АОП на 14.04.2016 г.

ОП-7/11.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по оперативна прорама " Развитие на човешките ресурси", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 в две обособени позиции, публикувана под № 9052407 в АОП на 11.04.2016 г.

ОП-6/06.04.2016 г.
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под
№ 9052149 в АОП на 06.04.2016 г.

Уведомяваме заинтерисованите лица, че публичната покана публикувана в АОП под № 9052074 на 05.04.2016 г. е оттеглена и се преустановяват действията по възлагане на поръчката. (публикувано на 05.04.2016 г. 17:05 ч. )


08 04-398/05.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под № 9052074 в АОП на 05.04.2016 г.

ОП-5/31.03.2016 

Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9051932 в портала на АОП на 31.03.2016 г.

ОП-4/29.03.2016 г.
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимост от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет - "Оценка на потребностите на лицата от целевата група" по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9051825 в портала на АОП на 29.03.2016 г.

14.01.2015 год.
Община Струмяни на основание чл.69а,ал.3 от ЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2014-0003, открита с Решение №ОП-6 от 13.10.2014г. на Кмета на Община Струмяни. Текстът на съобщението може да видите тук.

 

24.07.2014 год.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9032188 в портала на АОП на 24.07.2014г.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

 

14.07.2014
Община Струмяни, прекратява  обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, (публикувана в РОП на АОП под ID № 9031916 на 10.07.2014 год.) поради допуснати нарушения в съдържанието на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
След отстраняване на констатираните нарушения в публичната покана, същата ще бъде публикувана в портала на АОП, а коригираната документацията за участие ще се постави заедно с публичната покана в секция „Профил на купувача” в сайта на Община Струмяни.  
10.07.2014 год.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № ОП-3/10.07.2014 г. със Заповед З-450/10.07.2014 г. на Кмета на община Струмяни.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.
08.07.2014
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (с изх.№ОП-2(69)/08.07.2014), относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014год. на Кмета на община Струмяни,  може да изтеглите от тук.
 
25.04.2014
Покана за външни експерти за участие в комисия за разглеждане, класиране и оценяване на оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014год. на Кмета на община Струмяни може да видите тук.

 

22.04.2014

Съобщение по чл.69а, ал. 3от ЗОП (с Изх. №ОП-6(69)/22.04.2014 г.)относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти в открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършванена строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция наспортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детскиплощадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,откритас Решение № ОП - 6/18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението за  която обществена поръчкае  публикувано в РОП на  АОП под 00579-2014-0002 може да изтеглитеот тук.


17.04.2014
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП :
       Община Струмяни съобщава, че на 23.04.2014 г. (сряда) от 10:30 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. на кмета на община Струмяни.
        При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масово осведомяване.

 

11.04.2014
Публикувано е
Решение за промяна ОП-2(49)/11.04.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002. Решението може да изтеглите от тук.

21.02.2014
Публикувано е  Решение за промяна №ОП-6 (50) от 21.02.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.  Решението можете да изтеглите от  тук.

18.02.2014
Покана за външни експерти може да видите тук.


17.02.2014
Относно: Oткрита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.
Публикувано е Решение за промяна №ОП-6 (43) от 17.02.2013 г. на Кмета на Община Струмяни  Решението можете да изтеглите от  тук.


06.02.2014
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване  за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци ис.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002 прочетете тук.

 

08.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.
От тук  може да изтеглите ОДОБРЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ.06.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.

 

09.12.2013
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване прочетете тук.


26.11.2013

Относно: открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.

Публикувано е Решение за промяна ОП-6 (21)от 26.11.2013 г. на Кмета на Община Струмяни Решението можете да изтеглите от тук.

 

15.11.2013
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване прочетете  тук.

 

01.11.2013
Решение за промяна относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни може да видите  тук.

Промененото съдържание на документацията може да изтеглите от тук.

 

18.10.2013

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.

Документацията можете да изтеглите от тук.

07.10.2013
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с   предмет: „Доставка и монтажна оборудване и обзавеждане по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни” публикувана в РОП на АОП под № 00579-2013-0002  комисията ще извърши  на 09.10.2013 г. от 14.00 ч. в община Струмяни, с.Струмяни, пл.”7-ми април” N1 в залата на Общински съвет.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


19.07.2013

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: Изготвяне на работен проект за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на канализационната мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка в с.Каменица и с.Горна Крушица, открита под № ОП-5 от 19.07.2013г.със Заповед З-386/19.07.2013г. на Кмета на община Струмяни. Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от  тук.

 

10.06.2013

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни, открита с Решение № ОП - 4/ 10.06.2013 г. на Кмета на община Струмяни. Документацията може да изтеглите от тук.

 

31.05.2013

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет:

“Извършване на строително-монтажни работи по договор № 01/313/00042 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за подпомагане на проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни” . Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук От тук може да изтеглите необходимите чертежи за съответните позиции.

 

30.04.2013
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона заобществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всичкизаинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане наобществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване настроително-ремонтни работи на  „Път ІV-10067 Струмяни - Илинденци” и „Път ІV-10422 Раздол - Добри лаки” в община Струмяни”. Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.
 

 

30.04.2013
Съобщение относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”  разделена на следните обособени позиции:1. Хляб и хлебни изделия;  2. Мляко и млечни продукти; 3.Месо и месни  изделия; 4. Плодове и зеленчуци; 5. Консерви; 6. Разни хранителни продукти:варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; 7.Перилни и миещи препарати -за нуждите на ДСП с. Струмяни, ОДЗ„Патиланци” и ДВХПР с.Раздол, открита с решение № ОП-1/30.04.2013 г. на Кмета на община Струмяни. Документацията може да изтеглите от тук.

 

10.01.2013 г.
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП :

Община Струмяни съобщава, че на 14.01.2013 г. (понеделник) от 11:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл."7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, общ. Струмяни открита с Решение №ОП-11/20.09.2012г. и променена с Решение №ОП-14/04.10.2012г на Кмета на Община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масово осведомяване.

 

11.12.2012

Съобщение относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти.Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 16/07.12.2012г. на Кмета на община Струмяни, регистрирана  в РОП на АОП под номер 00579-2012-0008.

Желаещите да получат документация за участие в гореспоменатата обществена поръчка, могат да я получат безплатно, следнаправено писмено искане(свободен текст) до Общинска администрация Струмяни, което може да бъде изпратено и по електронна поща.

За получаването на Документацията за участие ще им бъде издаден документ удостоверяващ получаването на Документация за участие,и ще бъдат вписани в регистър за получена документация за участие.

Искането задължително трябва да съдържа: пълното име на фирмата; адрес на регистрация; ЕИК/Булстат; управител; точен адрес за кореспонденция; телефон; факс; електронна поща; лице за кореспонденция.

07.12.2012

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 16/ 07.12.2012 г. на Кмета на община Струмяни.
Документацията може да изтеглите от
тук.

 

26.11.2012

Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че на 05.12.2012 г. (сряда) от12:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в ОбщинаСтрумяни” с решение  №ОП-7 13/08/2012г. и променена с решение №ОП-9 27/08/2012г. на Кмета на община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.


08.11.2012

Публикувано е решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи–градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, публикувано в РОП на АОП под номер 00579-2012-0006. Решението за прекратяване може да изтеглите от  тук.28.09.2012

Под № 501647 в РОП на АОП  е публикувано Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи–градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”. Решението за промяна и документация изтеглете от тук.

 

20.09.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на работен проект за обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, общ. Струмяни"
Документацията може да изтеглите от тук

 

18.09.2012
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП : Община Струмяни съобщава, че на 20.09.2012 г. (четвъртък) от 09:00 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет : „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси” открита с Решение № ОП-6 от 21.06.2012 на Кмета на община Струмяни.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат на присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
14.09.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи –градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”.
Документацията може да изтеглите от тук.

 


13.09.2012

Коригираните  Декларация - Образец №3 и Декларация- Образец №4 от документация за участие в обществена поръчка с предмет : „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”, публикувана с Решение №ОП-7 от 13.08.2012 г.  може да изтеглите от тук.

27.08.2012
Публикувано е решение за промяна на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”. Промените с решението може да изтеглите от тук. 
 
24.08.2012
На 28.08.2012 г. в 14.00 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка „Разработване,дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


24.08.2012
На 28.08.2012 г. в 09.00 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка „Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество„България - Гърция 2007 – 2013”
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


13.08.2012
Стартира открита процедура за обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни”. Документацията може да изтеглите от  тук.

01.08.2012
На 02.08.2012 г. в 10.30 ч. се отварят офертите на участниците в процедурата за обществена поръчка “Провеждане на културни събития” във връзка с изпълнението на проект - „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

21.06.2012

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Провеждане на културни събития” във връзка с изпълнението на проект - „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала”- КУЛТНЕТ, финансиран с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г. по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”
Документацията може да изтеглите от 
тук.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Разработване,дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15 от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013”.

Документацията може да изтеглите от тук.

 

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека“ в рамките на проект„Общи пътеки в НАТУРА и RAMSAR в района на река Струма” с акроним CommoNar, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β1.11.15от 30.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество„България - Гърция 2007 – 2013”

Документацията може да изтеглите от  тук.

 

22.02.2012
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”  разделена на следните обособени позиции: Първа1.1. Хляб и хлебни изделия; Втора 1.2. Мляко и млечни продукти;  Трета 1.3.Месо и месни изделия; Четвърта 1.4.Плодове и зеленчуци; Пета 1.5. Консерви; Шеста 1.6. Разни хранителни продукти:варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; Седма1.7.Перилни и миещи препарати-за нуждите на ДВХПР с.Раздол и обособени позиции :Осма2.1. Хляб и хлебни изделия;  Девета 2.2.Мляко и млечни продукти; Десета 2.3.Месо и месни изделия; Единадесета 2.4.Плодове и зеленчуци; Дванадесета 2.5. Консерви; Тринадесета 2.6. Разни хранителни продукти: варива , тестени изделия, подправки и замразени зеленчуци ; Четиринадесета2.7.Перилни и миещи препарати-за нуждите на ДСП с. Струмяни и ОДЗ „Патиланци”. Документацията може да изтеглите от тукОбявен е открит конкурс по НВМОП с предмет: "Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище "Братя Миладинови" в село Микрево, община Струмяни". Документацията може да изтеглите от тук


***********

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет 
 
“ УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013г.”открита с Решение 05 от 13.06.2011 г.
Уважаеми участници, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че комисията ще се събере за отваряне и оповестяване на ценовите оферти  в община Струмяни с.Струмяни пл.”7-ми април” N1 в залата на общински съвет на 28.09.2011 г. от 15.00 ч.

***********

Документация за "УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013г.”  

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е предоставянето на консултантски услуги по управлението на двата инфраструктурни проекта:


1. Проект "Спорт, младост, бъдеще" по договор № 01/321/00641 от 23.10.2009 година

2. Проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, община Струмяни" по договор № 01/321/00243 от 11.05.2010 година

Документацията изтегли от тук


***********

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА   СТРУМЯНИ

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС