Новини
Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/
21.07.2021
СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование – минимум средно;
 • професионално направление - строителство, архитектура, геодезия, кадастър, незаконно строителство;
 • професионален опит – не се изисква;

 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 • компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS Power Point; програмни продукти за електронна поща и др.;
 • познаване националното и Европейското законодателство в областта на териториално и селищно устройство;
 • умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения.

способност да планира, организира и контролира собствената си работа, както и работата на другите за постигане на поставените цели; способност да работи ефективно; инициативност; лоялност;

 

Кратко описание на длъжността. 

 • Следи изпълнението на строително-монтажните работи по обекти, финансирани от общината.
 • Участва в разработването на бюджетната програма за инфраструктурните обекти и отчита изразходваните средства.
 • Оказва съдействие на главния архитект, като следи за окомплектоваността на преписките свързани с проектирането и строителството на територията на общината.
 • Проучва, предлага решение и подготвя отговори по постъпили молби до главния архитект.
 • Издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите предвидени в закон или друг нормативен акт.
 • Подготвя удостоверения за: търпимост, ползване, за обект от IV и V категория.
 • Подготвя разрешения за строеж, разрешения за поставяне и води регистър за тях.
 • Участва в рамките на своите компетентности в съвети, в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален строителен контрол и в комисии, свързани с дейността на общината.

Размер на основна месечна заплата.

Размерът на основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съобразно професионалният опит и образование на кандидата.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за кандидатстване /свободен текст/;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността “специалист“ в отдел “ТСУ“ към ОбА Струмяни;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност /при наличие на такъв/.
 • копие от документ за допълнителна квалификация /при наличие на такава/;

 

Място за подаване на документите.

Документите следва да бъдат представени в Общинска администрация Струмяни /с. Струмяни, пл.“7-ми Април“ №1/ - Центъра за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. – 17:00 ч.

Подаването за заявлението за кандидатстване и приложенията към него следва да се извърши лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, като за изисканите копия се представят и оригиналите за сверка. Копията на документите следва да бъдат ясни и четливи, заверени от кандидатите собственоръчно с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?