Новини
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ
12.02.2021

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, в Община Струмяни е разкрита социална услуга „Асистентска подкрепа”. Общината като доставчик стартира процедура за набиране на социални асистенти, които ще предоставят услугата.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“. Социалната услуга ще се предоставя от наети на трудово правоотношение социални асистенти.

Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ) потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са следните целеви групи:

 • Лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:
 • Заявление(по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция, не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие, няма сключен трудов договор и не е придобил право на пенсия, съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО.(по образец).
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (при наличие на такива).

 

 1. Начин на провеждане на подбора:

Първи етап: Допустимост по документи.

Втори етап: Събеседване.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в Деловодството на Община Струмяни, пл. „Седми април“ №1, с. Струмяни.

Срок за подаване на документи: от 15.02.2021 година

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация в официалната интернет страница на Община Струмяни или получени  на място в сградата на община Струмяни.

За допълнителна информация – 07434 2049 – отдел „Хуманитарни дейности“
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?