ОБЩИНА СТРУМЯНИ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Отдаден под наем
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
141711.12.2017 г.ПубличнаИмот № 001055 /нула, нула, едно, нула, пет, пет/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 6,925 дка /шест декара деветстотин двадесет и пет кв. м./който имот попада в отдел/подотдел 209/з /двеста и девет з/с площ от 2,420 дка /два декара четиристотин и двадесет кв. м./ широколистна гора.Имот № 001055 /нула, нула, едно, нула, пет, пет/, находящ се в местността 'Дългия рид' в землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевградимот № 001054 - поляна на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001097 - полски път на община Струмяни; имот № 001110 - дере на община Струмяни; имотг № 001057 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001058 - нива на Димитър Дончев Георгиев и др.нямаНе
141605.12.2017 г.ПубличнаИмот №001599 (нула, нула, хиляда петстотин деветдесет и девет), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище сс храсти' с площ от 18,413 дка (осемнадесет декара четиристотин и тринадесет кв.м.)Имот №001599 (нула, нула, хиляда петстотин деветдесет и девет), находящ се в местността 'Попище' в землището на село Горна Крушица, с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 035002 - залесена територия на насл. на Стоян Стойков Христов; имот № 035006 - дървопроизводителна площ на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001608 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001593 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
141327.11.2017 г.ЧастнаИмот № 039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 2,332 дка два декара триста тридесет и два кв. м.Имот №039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/, находящ се в местността 'Елезовец' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград039079 - ливада на община Струмяни; имот № 039048 - пасище с храсти на община СтрумянинямаНе
141427.11.2017 г.ЧастнаИмот № 039079 /нула, три, девет, нула, седем, девет/, седма категория с начин на трайно ползване 'ливада' с прлощ от 4,092 дка /четири декара деветдесетет и два кв. м./Имот № 039079 /нула, три, девет, нула, седем, девет/, находящ се в местността 'Елезовец' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 039031 - полски път на община Струмяни; имот № 039077 - ливада на насл. на Стоян Цветков Стоянов; имот № 039046 - нива на община Струмяни; имот № 039048 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 039045 - ливада на насл. на Янко Георгиев Стоянов и др.нямаНе
141527.11.2017 г.ЧастнаИмот № 145018 /едно, четири, нула, едно, осем/, осма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 21,427 дка /двадесет и един декар четиристотин двадесет и седем кв. м./Имот №145018, находящ се в местност Средобръд,' в землището на село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 145019 - дървопроизводителна площ на ЮЗДп ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000165 - полски път на община СтрумянинямаНе
141223.11.2017 г.ЧастнаИмот № 014001 /нула, едно, четири, нула, нула, едно/, девета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанка територия' с площ от 9,904 дка /девет декара деветстотин и четири/Имот №014001 /нула, едно, четири, нула, нула, едно/, находящ се в местността 'Юруковица' в землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевградимот № 014003 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 014087 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 000009 - полски път на Община СтрумянинямаНе
141020.11.2017 г.ЧастнаИмот №010013 (нула, едно, нула, нула, едно, три), десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 9,348 дка (девет декара триста четиридесет и осем кв.м.)Имот №010013 (нула, едно, нула, нула, едно, три), находящ се в местност 'Луковете' в землището на село Гореме, с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевградимот № 010055 - нива на Марийка Иванова Маникатова; имот № 010057 - овощна градина на Община Струмяни; имот № 010014 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 010015 - овощна градина на насл. на Георги Стоилов Вълков; имот № 010016 - овощна градина на Георги Ангелов Капитански и др.нямаНе
141120.11.2017 г.ЧастнаИмот № 010056 /нула, едно, нула, нула, пет, шест/, десета категория с начин на трайно ползване 'овощна градина' с площ от 2,897 дка /два декара осемстотин деветдесет и седем кв. м./Имот № 010056 /нула, едно, нула, нула, пет, шест/, находящ се в местността 'Луковете,' в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевградимот № 010055 - нива на Марийка Иванова Маникатова; имот № 010013 - нива на община Струмяни; имот № 010016 - овощна градина на Георги Ангелов Капитански; имот № 010036 - пасище, мера на община СтрумянинямаНе
140609.10.2017 г.ПубличнаИмот №001076 (нула, нула, едно, нула, седем, шест), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 67,878 дка (шестдесет и седем декара осемстотин седемдесет и шест кв.м.), в който имот попада отдел/подотдел 68/щ1 (шесдесет и седем щ 1) с площ от 10.704 дка /десет декара седемстотин и четири кв. м./ са широколистна гораИмот №001076 (нула, нула, едно, нула, седем, шест), находящ се в местността 'Горемското' в землището на село Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, област Благоевградимот № 001075 - пасище, мера на насл. на Стояна Методиева Мънгова; имот № 053006 - широколистна гора на насл. на Илия Георгиев Гоцев; имот № 053005 - широколистна гора на Лидия Георгиева Мънгова; имот № 053004 - широколистна гора на насл. на Илия Георгиев Гоцев и др.нямаНе
140709.10.2017 г.ЧастнаИмот № 001096 /нула, нула, едно, нула, девет, шест/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 25,000 дка /двадесет и пет декара/Имот №001096 /нула, нула, едно, нула, девет, шест/, находящ се в местността 'Селището' в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевградимот № 001161 - нива на насл. на Ангел Спасов Подгорски; имот № 001035 - полски път на община Струмяни; имот № 001095 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 001175 - дървопроизводителна площ на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001094 - пасище, мера на община Струмяни и др.нямаНе
140909.10.2017 г.ЧастнаИмот № 001048 /нула, нула, едно, нула, четири, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 3,987 дка /три декара деветстотин осемдесет и седем кв. м./Имот №001048 /нула, нула, едно, нула, четири, осем/, находящ се в местността 'Рецкото' в землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, област Благоевградимот № 001053 - ливада на насл. на Борис Гогов Иванов; имот № 001049 - нива на община Струмяни; имот № 001046 - ливада на Иван Василев Стоянов; имот № 001097 - полски път на община Струмяни; имот № 001055 - пасище, мера на община СтрумянинямаНе
140527.09.2017 г.ЧастнаИмот № 004037 /нула, нула, четири, нула, три, седем/, десета категория с начин на трайно ползване 'гора в земеделски земи' с площ от 117,124 дка /сто и седемнадесет декара сто двадесет и четири кв. м./ в който имот попадат 35,932 дка /тридесет и пет декара деветстотин тридесет и два кв. м./ иглолистна гора в отдел/подотдел 67/в2 /шестдесет и седем /в2/; 46,228 дка /четиридесет и шест декара двеста двадесет и осем кв. м./ иглолистна гора в отдел/податдел 201/п /двеста и едно /п//; 3,897 дка /три декара осемстотин деветдесет и седем кв. м./ широколистна гора в отдел/подотдел 201/т /двеста и едно /т//; 30,226 дка /тридесет декара двеста двадесет и шест кв. м./ иглолистна гора попадат в отдел/подотдел 201/у /двеста и едно /у//.Имот № 004037 /нула, нула, четири, нула, три, седем/, находящ се в местността 'Пролетнико' в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевградимот № 004015 - друга селскостопанска територия на насл. на Костадин Стойков Дончев; имот № 011095 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000051 - полски път на община Струмяни; имот № 000043 - горски път на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
140326.09.2017 г.ПубличнаИмот №001070 (нула, нула, едно, нула, седем, нула), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 34,631 дка (тридесет и четири декара шестотин тридесет и един кв.м.), който имот попада в отдел/подотдел 68/с1 (шестдесет и осем с/1) с площ от 3,502 дка (три декара петстотин и два кв. м.)Имот №001070 (нула, нула, едно, нула, седем, нула), находящ се в местността 'Горемското' в землището на село Горна Рибница, с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, област Благоевградимот № 001074 - пасище, мера на Лидия Георгиева Мънгова; имот № 000015 - полски път на община Струмяни; имот № 001073 - пасище, мера на насл. на Никола Костадинов Мънгов; имот № 001063 - пасище, мера на насл. на Мажгдалена Йосифова Кажевска; имот № 000016 - дървопроизводителна площ на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
140226.09.2017 г.ЧастнаИмот № 006053 (нула, нула, шест, нула,, пет, три), десета категория с начин на трайно ползване 'гора в земеделски земи' с площ от 46,363 дка (четиридесет и шест декара триста шестдесет и три кв. м.), който имот попада в отдел/подотдел 77/п (седемдесет и седем /п) с площ от 46,363 дка (четиридесет и шест декара триста шестдесет и три кв. м.) - иглолистна гора.Имот №006053 (нула, нула, шест, нула,, пет, три), находящ се в местността 'Друма' в землището на село Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, област Благоевградимот № 006052 - друга селскостопанска територия на насл. на Методи Ефтимов Янакиев; имот № 006118 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 006055 - друга селскостопанска територия на Ефрем Христов Григоров; имот № 006054 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000005 - път ІV клас на община Струмяни и др.нямаНе
140426.09.2017 г.ЧастнаИмот № 002053 /нула, нула, две, нула, пет, три/, десета категория с начин на трайно ползване 'гора в земеделски земи' с площ от 107,974 дка (сто и седем декара деветстотин седемдесет и четири кв. м.), в който имот попадат: 2,823 дка /два декара осемстотин двадесет и три кв. м./ иглолистна гора в отдел/подотдел 69/а /шестдесет и девет/а//; 101,056 дка /сто и един декара и петдесет и шест кв. м./ са иглолистна гора и попадат в отдел/подотдел 70/ч /седемдесет /ч//; 0,059 дка /петдесет и девет кв.. м./ иглолистна гора и попадат в отдел/подотдел 70/ш /седемдесет /ш//; 2,554 дка /два декара петстотин петдесет и четири кв. м./ иглолистна гора в отдел/подотдел 70/з1 /седемдесет /з//Имот № 002053 /нула, нула, две, нула, пет, три/, находящ се в местността 'Чуката' в землището на село Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, област Благоевградимот № 002162 - друга селскостопанска територия на насл. на Георги Костадинов Колибаров; имот № 002063 - друга селскостопанска територия на Асен Миланов Стоилков; имот № 002028 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 002049 - друга селскостопанска територия на Лидия Георгиева Мънгова и др.нямаНе
140120.09.2017 г.ЧастнаИмот №001757 (нула, нула, едно, седем, пет, седем), десета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 4,668 дка (четири декара шестотин шестдесет и осем кв.м.)Имот №001757 (нула, нула, едно, седем, пет, седем), находящ се в местност 'Плочин андък' в землището на село Горна Крушица, с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001756 - нива на община Струмяни; имот № 001726 - храсти на община Струмяни; имот № 001763 - храсти на община СтрумянинямаНе
139820.09.2017 г.ЧастнаИмот №001758 (нула, нула, едно, седем, пет, осем), десета категори с начин на трайно ползване 'овощна градина' с площ от 2,433 дка (два декара четиристотин тридесет и три кв.м.)Имот №001758 (нула, нула, едно, седем, пет, осем), находящ се в местността 'Клинчов чукар' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001726 - храсти на община Струмяни; имот № 001763 - храсти на община Струмяни; имот № 001762 - лозе на община Струмяни; имот № 001761 - храсти на община Струмяни и др.нямаНе
139920.09.2017 г.ЧастнаИмот № 001763 /нула, нула, едно, седем, шест, три/, десета категория с начин на трайно ползване 'храсти' с площ от 3,073 дка /три декара и седемедесет и три кв. м./Имот № 001763 /нула, нула, едно, седем, шест, три/, находящ се в местността 'Клинчов чукар' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001756 - нива на община Струмяни; имот № 001757 - ливада на община Струмяни; имот № 001758 - овощна градина на община Струмяни; имот № 001762 - лозе на община Струмяни и др.нямаНе
140020.09.2017 г.ЧастнаИмот № 001726 /нула, нула, едно, седем, две, шест/, десета категория с начин на трайно ползване 'храсти' с площ от 19,336 дка /деветнадесет декара триста тридесет и шест кв. м./Имот №001726 /нула, нула, едно, седем, две, шест/, находящ се в местността 'Клинчов чукар' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001757 - ливада на община Струмяни; имот № 001758 - овощна градина на община Струмяни; имот № 001725 - нива на насл. на Никола Начов Христов; имот № 001724 - нива на насл. на Васил Начов Христов и др.нямаНе
139707.09.2017 г.ЧастнаУрегулиран Поземлен имот VІІІ (осми) с планоснимачен № 480 (четиристотин и осемдесет) с площ от 472 кв. м. (четиристотин седемдесет и два кв. м.)Урегулиран Поземлен имот VІІІ (осми) с планоснимачен № 480 (четиристотин и осемдесет), находящ се в квартал 9 (девети) по регулациония план на село Илинденци, одобрен със Заповед № 573/23.06.1973 г. , допълнен със Заповеди №№ З-10.09.2016 г. и З-158/20.03.2017 г., община Струмяни, област Благоевградот север - УПИ VІІ (седми) с планоснимачен № 179 (сто седемдесет и девет); от запад - УПИ Х (десети) с планоснимачени № № 195 (сто деветдесет и пет) и 556 (петстотин петдесет и шести); от юг - УПИ ІХ (девети) с планоснимачен № 197 (сто деветдесет и седем); от изток - улицанямаНе
139621.08.2017 г.ПубличнаИмот № 001339 (нула, нула, едно, три, три, девет), девета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 14,937 дка (четиринадесет декара деветстотин тридесет и седем квадратни метра)Имот №001339 (нула, нула, едно, три, три, девет), находящ се в местността 'Дълги Дел' в землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, област Благоевградимот № 001346 - залесена територия на ЮЗДП ТП ДП 'ДГС Струмяни'; имот № 001341 - полски път на община Струмяни; имот № 001244 - широколистна гора на ЮЗДП ТП ДП 'ДГС Струмяни'; имот № 001243 - полски път на община СтрумянинямаДа
139521.08.2017 г.ЧастнаИмот № 001212 /нула, нула, едно, две, едно, две/, десета категория с начин на трайно ползване 'гора в земеделски земи' с площ от 106,801 дка /сто и шест декара осемстотин и един кв. м./, който имот попада в отдел/подотдел 7/е /седем/е// с площ от 86,744 дка /осемдесет и шест декара седемстотин четиридесет и четири кв. м./ - иглолистна гора.Имот №001212 /нула, нула, едно, две, едно, две/, находящ се в местността 'Чукаро' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001844 - друга селскостопанска територия на Бойко Андреев Панчев; имот № 030011 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 030005 - заленена територия на насл. на Станоя Дамянов Петков; имот № 030012 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001804 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
139118.08.2017 г.ПубличнаИмот №001622 (нула, нула, едно, шестотин двадесет и две), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 1,970 дка (един декар деветстотин и седемдесет кв.м.)Имот №001622 (нула, нула, едно, шестотин двадесет и две), находящ се в местността 'Мочуро' в землището на село Горна Крушица, с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001624 - пасище, мера на насл. на Григор Георгиев Христов; имот № 001623 - пасище, мера на насл. на Стойчо Стоилов Георгиев; имот № 001830 - полски път на община Струмяни; имот № 001621- широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
139218.08.2017 г.ПубличнаИмот №001625 (нула, нула, едно, шестотин двадесет и пет), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 0,463 дка (четиристотин шестдесет и три кв.м.)Имот №001625 (нула, нула, едно, шестотин двадесет и пет) находящ се в местността 'Мочуро' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001830 - полски път на община Струмяни; имот № 034018 - залесена територия на насл. на Григор Георгиев Ушарски; имот № 001627 - пасище, мера на насл. на Костадин Георгиев СтаноевнямаНе
139318.08.2017 г.ПубличнаИмот №001626 (нула, нула, едно шестотин двадесет и шест), десета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 4,187 дка (четири декар сто осемдесет и седем кв.м.)Имот №001626 (нула, нула, едно шестотин двадесет и шест), находящ се в местността 'Разколо-Мочаро' в землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, област Благоевградимот № 001627 - пасище, мера на насл. на Костадин Георгиев Станоев; имот № 034018 - залесена територия на насл. на Георги Георгиев Ушарски; имот № 001658 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 001830 - полски път на Община СтрумянинямаНе
139418.08.2017 г.ЧастнаИмот № 149005 /едно, четири, девет, нула, нула, пет/, девета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 5,320 дка /пет декара триста и двадесет кв. м./Имот № 149005 /едно, четири, девет, нула, нула, пет/, находящ се в местността 'Валоги' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 149004 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 149003 - полски път на община Струмяни; имот № 149007 - пасище, мера на община СтрумянинямаНе
138329.06.2017 г.ЧастнаИмот № 006020 /нула, нула, шест, нула, две, нула/ с площ от 4,109 дка/четири декара сто и девет кв. м./, девета категория с начин на трайно ползване 'нива'Имот №006020 /нула, нула, шест, нула, две, нула/, находящ се в местността 'Дюните' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 006014 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 007013 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 006019 - нива на община Струмяни; имот № 006018 - нива на община СтрумянинямаДа
138429.06.2017 г.ЧастнаИмот № 008154 /нула, нула, осем, едно, пет, четири/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 12,888 дка /дванадесет декара осемстотин осемдесет и осем кв. м./Имот №008154 /нула, нула, осем, едно, пет, четири/, находящ се в местността 'Капещец' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 008153 - нива на насл. на Никола Митрев Грозданов; имот № 008011 - нива на община Струмяни; имот № 008010 - лозе на община Струмяни; имот № 008108 - овощна градина на насл. на Георги Страшимиров Попгеоргиев и др.нямаНе
138529.06.2017 г.ЧастнаИмот № 006018 /нула, нула, шест, нула, едно, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 10,127 дка /десет декара сто двадесет и седем кв. м./Имот №006018 /нула, нула, шест, нула, едно, осем/, находящ се в местността 'Дюните' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 006014 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 006020 - нива на община Струмяни; имот № 006019 - нива на община Струмяни; имот № 006016 - нива на община СтрумянинямаНе
138629.06.2017 г.ЧастнаИмот № 005333 /нула, нула, пет, три, три, три/, девета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска територия' с площ от 8,507 дкаИмот №005333 /нула, нула, пет, три, три, три/, находящ се в местността 'Тополовец' в землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, област Благоевградимот № 005391 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 005411 - иглолистна гора на насл. на Димитър Николов Тачев; имот № 005391 - иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС'; имот № 005332 - друга сескостопанска територия на насл. на Герасим Ангелов Яневски и др.нямаНе
138729.06.2017 г.ЧастнаИмот № 144023 /едно, четири, четири, нула, две, три/, шеста категоирия с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 11,205 дка /единадесет декара двеста и пет кв. м./Имот №144023 ,/едно, четири, четири, нула, две, три/, находящ се в местността 'Гребенар' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 144020 - напоителен канал на община Струмяни; имот № 144022 - нива на насл. на Илия Анастасов Котев; имот № 144022 широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни; имот № 000200 - полски пътнямаНе
138829.06.2017 г.ЧастнаИмот № 040099 /нула, четири, нула, нула, девет, девет/, шеста категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 10,202 дка /десет декара двеста и два кв. м./Имот №040099 /нула, четири, нула, нула, девет, девет/, находящ се в местността 'Бабище' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 040102 - нива на Атанас Лазаров Суче; имот № 040106 - нива на насл. на Тодор Илиев Гайдов; имот № 040108 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 040100 - нива на насл. на Петър Димитров Карадалиев; имот № 040101 - нива на Петър Иванов АмовнямаНе
138929.06.2017 г.ЧастнаИмот № 139003 /едно, три, девет, нула, нула, три/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 13,053 дка /трнадесет декара и петдесет и три кв. м./Имот №139003 /едно, три, девет, нула, нула, три/, находящ се в местността 'Темен дол' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 139009 - пасище, мера на община СтрумянинямаНе
139029.06.2017 г.ЧастнаИмот № 140042 /едно, четири, нула, нула, четири, две/, шеста категория с начин на трайно ползване 'лозе' с площ от 6,401 дка /шест декара четиристотин и един кв. м/Имот №140042 /едно, четири, нула, нула, четири, две/, находящ се в местността 'Пушовец' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 140057 - нива на община Струмяни; имот № 140017 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 140041 - нива на община СтрумянинямаНе
138215.05.2017 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ с планоснимачен № 276 /двеста седемдесет и шест/ целият с площ от 460 кв. м. /четиристотин и шестдесет кв. м./ ведно с масивна сграда представляваща 'Младежки дом' с площ от 276.00 кв. м. /двеста седемдесет и шест кв. м./ , ведно с прилежащо мазе с площ от 92 кв. м. /деветдесет и два кв. м./.Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ с планоснимачен № 276 /двеста седемдесет и шест/, находящ се в квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план на село Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г., община Струмяни, област Благоевградот запад и юг - улици; от север и изток УПИ ІV /четвърти/ с планоснимачен № 184 /сто осемдесет и четири/нямаНе
138003.05.2017 г.ПубличнаИмот № 003008 /нула, нула, три, нула, нула, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище - мера' с площ от 25,458 дка /двадесет и пет декара четиристотин петдесет и осем кв. м./, който имот попада в отдел/подотдел 224/х (двеста двадесет и четири /х) с площ 0,930 дка (деветстотин и тридесет кв. м.) и е широколистна гораИмот №003008 /нула, нула, три, нула, нула, осем/, находящ се в местността 'Свирчицата' в землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, област Благоевградимот № 003006 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 003023 - нива на община Струмяни; имот № 003011 - път ІV клас на община Струмяни; имот № 003009 - гора в земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗнямаДа
137903.05.2017 г.ЧастнаИмот №009170 (нула, нула, девет, едно, седем, нула), десета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 5,738 дка (пет декара седемстотин тридесет и осем кв.м.)Имот №009170 (нула, нула, девет, едно, седем, нула), находящ се в местността 'Реката' в землището на село Добри лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, област Благоевградимот № 009169 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 000016 - полски път на Община СтрумянинямаНе
137603.05.2017 г.ЧастнаИмот № 012055 /нула, едно, две, нула, пет, пет/, девета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 8,763 дка /осем декара седемстотин шестдесет и три кв. м./Имот № 012055 /нула, едно, две, нула, пет, пет/, находящ се в местността 'Гьоло' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 000016 - полски път на община Струмяни; имот № 012056 - нива на Иван Серафимов Глинджурски; имот № 012061 - нива на Община Струмяни; имот № 012054 - полски път на община Струмяни; имот № 012040 - полски път на Община СтрумянинямаНе
137703.05.2017 г.ЧастнаИмот № 014058 /нула, едно, четири, нула, пет, осем/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 30,901 дка /тридесет декара деветстотин и един кв. м./Имот №014058 /нула, едно, четири, нула, пет, осем/, находящ се в местността 'Градния рид' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 000017 - дере на Община Струмяни; имот № 014057 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 014056 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 014052 - пасище с храсти на община Струмяни; имот № 014050 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни' и др.нямаНе
137803.05.2017 г.ЧастнаИмот № 009015 (нула, нула, девет хиляди и петнадесет), девета категория с начин на трайно ползване 'друга селскостопанска категория' с площ от 5,913 дка (пет декара деветстотин и тринадесет кв. м.), който имот попада отдел/подотдел 101/д1 (сто и едно /д1/) с площ от 0,774 дка (седемстотин седемдесет и четири кв. м.) и е иглолистна гораИмот №009015 (нула, нула, девет хиляди и петнадесет), находящ се в местността 'Ановете' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 000015 - път ІV клас на община Струмяни; имот № 009005 - залесена територия на насл. на Костадин Станков Петров; имот № 009036 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'нямаНе
138103.05.2017 г.ЧастнаИмот № 012052 (нула, дванадесет, нула, петдесет и две), девета категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 6,165 дка (шест декара сто шестдесет и пет кв. м.), който имот попада в отдел/подотдел 143/з2 (сто четиридесет и три /з/2 ) с площ от 6,165 дка (шест декара сто шестдесет и пет кв. м.)Имот № 012052 (нула, дванадесет, нула, петдесет и две), находящ се в местността 'Арево' в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област Благоевградимот № 012051 - полски път на община Струмяни; имот № 012040 - полски път на община Струмяни; имот № 012054 - полски пътг на община Струмяни; имот № 012063 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 012053 - ливада на насл. на Никола Христов Глинджурски и др.нямаНе
137402.05.2017 г.ПубличнаИмот № 068001 /нула, шестдесет и осем, нула, нула едно/, шеста категория с начин на трайно ползване 'пасище с храсти' с площ от 6,491 дка /шест декара четиристотин деветдесет и един кв. м./Имот №068001 /нула, шестдесет и осем, нула, нула едно/, находящ се в местността 'Валоги' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 000175 - път ІV клас на община Струмяни; землищна граница; имот № 068002 - напоителен канал на община СтрумянинямаНе
137502.05.2017 г.ПубличнаИмот № 001011 /нула, нула хиляда и единадесет/, девета категория с начин на трайно ползване 'пасище, мера' с площ от 4,417 дка /четири декара четиристотин и седемнадесет кв. м./Имот №001011 /нула, нула хиляда и единадесет/, находящ се в местността 'Калявище' в землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, област Благоевградимот № 001012 - пасище, мера на Серафим Стоилов Самарджиев; имот № 001077 - залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'нямаНе
137321.04.2017 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот V (пети) с плоноснимачен № 604, 605 (шестотин и четири, шестотин и пет) с площ от 703 кв. м.(седемстотин и три кв. м.)Урегулиран поземлен имот V (пети) с плоноснимачен № 604, 605 (шестотин и четири, шестотин и пет), находящ се в квартал 64 (шестдесет и четвърти) по Регулационния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 година, община Струмяни, област Благоевградот запад - улица; от юг - УПИ VІ (шести) с пл. № 607, 606 (шестотин и седем, шестотин и шест); от изток - улица; от север - УПИ ІV (четвърти) с пл. № 603 (шестотин и три)нямаНе
137220.04.2017 г.ЧастнаИмот № 000066 /нула, нула, нула, нула шестдесет и шест/, седма категория с начин на трайно ползване 'ливада' с площ от 5,609 дка /пет декара шестотин и девет кв. м./Имот №000066 /нула, нула, нула, нула шестдесет и шест/, находящ се в местността 'Гарата' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 000062 - селскостопански склад на Любен Йорданов Митрев; имот № 000063 - водостопанско съоръжение на Държавата - НС - Сандански; имот № 000060 - път І клас на Държавата - НС- Сандански; имот № 000071 - друга селищна територия на ДПФ - МЗГ; имот № 000070 - друга селищна територия на Делчо Борисов Георгиев; имот № 000060- път І клас на Държавата и др.АПОС № 1169/14.01.2015 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 50/19.01.2015 г.; Дв вх. 50/19.01.2015 г., акт 33, т. 1, нот. д. 25, и.п. 25654Не
136731.03.2017 г.ЧастнаПоземлен имот № 141002 /сто четиридесет и една хиляди,нула,нула ,две/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 1.945 дка / един декар ,деветстотин четиридесет и пет кв.м./Имот №141002 /сто четиридесет и една хиляди,нула,нула ,две/, находящ се в местността 'Темен дол' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 140001 - нива на насл. на Иван Димитров Кехайов; имот № 000169 - полски път на община Струмяни; имот № 141003 - пасище, мера на община Струмяни; имот № 000052 - ЖП на ДържаватанямаДа
136531.03.2017 г.ЧастнаИмот № 140019 /сто и четиридесет хиляди, нула деветнадесет/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 12,152 дка /дванадесет декара сто петдесет и два кв. м./Имот №140019 /сто и четиридесет хиляди, нула деветнадесет/, находящ се в местността 'Темен дол' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 140017 - пасище с храсти на Община СтрумянинямаНе
136631.03.2017 г.ЧастнаИмот № 140048 /сто и четиридесет хиляди, нула, четиридесет и осем/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 17,806 дка /седемнадесет декара осемстотин и шест кв. м./Имот №140048 /сто и четиридесет хиляди, нула, четиридесет и осем/, находящ се в местността 'Темен дол' в землището на село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 140049 - нива на Венцислав Кирилов Каров; имот № 140017 - пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 000171 - полски път на Община СтрумянинямаНе
136831.03.2017 г.ЧастнаИмот № 072036 /нула, седемдесет и две хиляди, нула, тридесет и шест/, девета категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 17,193 дка /седемнадесет декара сто деветдесет и три кв. м./Имот №072036 /нула, седемдесет и две хиляди, нула, тридесет и шест/, находящ се в местността 'Гълъбови кошари' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 000223 - полски път на Община Струмяни; имот № 072037 - нива на насл. на Панчо Атанасов Котев; имот № 072041 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'; имот № 072035 - нива на насл. на насл. на Серафим Иванов Серафимов; имот №072041 - широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 'ДГС Струмяни'нямаНе
136931.03.2017 г.ЧастнаИмот № 140018 /сто и четиридесет хиляди, нула, осемнадесет/, седма категория с начин на трайно ползване 'нива' с площ от 35,717 дка /тридесет и пет декара седемстотин и седемнадесет кв. м./Имот №140018 /сто и четиридесет хиляди, нула, осемнадесет/, находящ се в местността 'Темен дол' в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевградимот № 000052 - ЖП на Държавата; имот № 140017 - пасище с храсти на Община СтрумянинямаНе
        
Страница 1 от 75 (3703 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
73
74
75
Следваща
[Условие]Създаване на филтър