Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

В процес на изпълнение

 

“FOCUS - Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy” 

 

Проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ попрограма за трансгранично сътрудничество България-Македония "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" с референтен номер  CB006.1.11.173. Продължителност на проекта: 18 месеци (18.10.2016 – 17.04.2018)

Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията "Municipality of Strumyani anounces public tender with object: "Construction works for correction of Shashka river within project CB006.1.12.175" PP2_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.12.175 – PP2 – Works 1

Проект "Активен живот" финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05M9OP001-2.005-0047-C01 по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва