Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Почви

Почвеното разнообразие на територията на община Струмяни е свързано с големия интервал в надморските височини и отчасти  с различията в основната скала и растителност. Разпространени са следните почвени типове: кафяви горски, канелени горски, алувиално-ливадни и алувиални почви.

Кафяви горски – заемат 24,9 % от територията на разглеждания район. Образувани са предимно под буковите насаждения, а на места и под насажденията от зимен дъб.

Канелени горски -  те преобладават под 900 м.н.в. и развитието им в  района  е свързано с по-слабото овлажняване и преобладаването на благуна и  косматия дъб.

Алувиално-ливадни- образували са се по течението на  р.Струма и по долните течения на  по-големите и притоци. Тук образуването на  почвите е свързано със стабилността на наносите.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва