Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXXIII – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.01.2018 год. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД: 


1.Предложение относно разглеждане и приемане на проектобюджета на Община Струмяни за 2018 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно частично отменяне на Решение № 62 от Протокол № 8/30.04.2008 г. и изменение в Решение № 61 от Протокол 8/30.04.2008 година на Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно изменение и допълнение в „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

4.Предложение относно допълнение и изменение в „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни“.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

5.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти № 010056 и № 010013, находащи се в землището на село Гореме от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

6.Предложение относно определяне на представител от Община Струмяни за представител в областна комисия за разработване на областна здравна карта, въз основа на които се изготвя Национална здравна карта.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

7.Предложение относно разглеждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /


8. Предложение относно разглеждане и приемане на Мониторингов доклад за 2017 година за дейности в община Струмяни , във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

9.Предложение относно допълнение в Решение № 492 от Протокол №35/30.04.2014 година на Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва