Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 41 – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.07.2018 год. / петък / от 18:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно изменение и допълнение в „ Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Струмяни“.

                                                /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2.Предложение относно одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ /план за застрояване/ за имот №023022, в землището на с.Илинденци, местността „Гарата“, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.

                                                /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:

3.1. Иван Пасков Канджилов;

3.2. Тодор Иванов Диманков;

3.3. Костадин Николов Бакалов.

                                                /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно продажба на УПИ VI и УПИ VII в квартал 65 по регулационния план на  село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.

                                                /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно допълнение към Решение №711 от Протокол №49/28.05.2015 година на Общински съвет Струмяни.

                                               /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Предложение относно разрешение и одобрение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП / Парцеларен план/ за имат № 024026; в землището на с.Илинденци, местността „Гарата“, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.

                                               /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

 7.Предложение относно постъпила молба с вх. №9400-1295/18.07.2018 год. от  Ивайло Любенов Черкезов и Деяна Илиева Черкезова с искане за разрешаване изработване на  проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Изместване на въздушна линия СрН (20кV) „Сливница” през поземлен имот № 023020 в землището на с. Илинденци (ЕКАТТЕ 32665), община Струмяни, област Благоевград.

                                                /Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

 8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

                                                /Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/ 

 
С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва