Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 37–то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.04.2018 год. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно ново обсъждане на Решение № 314 от Протокол № 36/29.03.2018 год., във връзка със Заповед № ОА –АК –113/12.04.2018 год. на Областния управител.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

2.Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно разглеждане и приемане на ”Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в община Струмяни за периода 2018-2021 год.”

/Вносител: Вр.и.д. кмет на община Струмяни – Петя Тасева /

5.Предложение относно разглеждане и приемане на финансов отчет и отчет за дейността на:
5.1.НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 година.
5.2.НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 година.
5.3. НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017 година.
/Вносител: Председател на ОбС – Златка Яневска/

6.Предложение относно разглеждане и приемане на План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2019 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/
7. Предложение относно оправомощаване на представителя на община Струмяни да гласува по всички точки от дневния ред на Редовното общо събрание на садружниците на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански, което ще се проведе на 29.05.2018 год. от 10:00ч. в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански, Паркова зона.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

8. Предложение относно даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от„В и К” ЕООД, град Благоевград на 10 май 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва