Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 45 – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 22.11.2018 год. /четвъртък/  от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за застрояване / за имот № 024029; в землището на с.Микрево,местността ,,Гробето‘‘, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2. Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Никола Начов Христов.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност в:
3.1.НЧ „Братя Миладинови – 1936“ с.Микрево;
3.2.НЧ „Будител – 1997“ с.Струмяни;
3.3.НЧ „ Климент Охридски – 1920“ с.Илинденци.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда
за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Струмяни
/Вносител: Председател на ОбС – Златка Яневска/

5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва