Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXIII –то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.05.2017 год. /четвъртък/ от 10:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.Предложение относно приемане на Наредба за управление на общинския дълг на община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /


2.Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно приемане на актуализирана Програма за управление на отпадъците на община Струмяни за периода 2016 – 2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за срок от 5 /пет/ године между община Струмяни и „ Екопак България“ АД, за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно изработване чрез възлагане от заинтересованите лица –Община Струмяни „Подробен устройствен план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот №000066,в местността ,,Гарата‘‘ в землището на с.Илинденци
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Предложение относно отменяне на Решение № 213 от Протокол № 20/28.02.2013 г. и Решение № 105 от Протокол № 10/24.04.2012 г. на Общински съвет Струмяни. Предоставяне безвъзмездно за управление на работни помещения на втори етаж от пристройка към двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ІV в квартал 17 по РП на село Струмяни за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански и Дирекция „Бюро по труда“ – Сандански, филиал Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва