Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 44 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.10.2018 год. / четвъртък / от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно ново обсъждане на Решение № 375 от Протокол № 43/27.09.2018 год., във връзка със Заповед № ОА –АК – 279/11.10.2018 год. на Областния управител.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

2.Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2017 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно заявление с вх.№ 9400-968 / 26.05.2016 год. от Борислав Йорданов Чиликов за частично изменение на Подробен устройствен план – План за Регулация и застрояване / ПУП-ЧИ на ПР и ПУР / в квартал 6 по ПУП на с.Драката, одобрен със Заповед № 305 от 1985 год., община Струмяни, област Благоевград.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:
5.1. Вангел Григоров Иванов;
5.2. Вангел Стоянов Трайков.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Предложение относно продажба на имот № 024005, пета категория с начин на трайно ползване „изоставена нива“, находящ се в местността „Гарата“, землището на село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

7.Предложение относно осигуряване на частично собствено финансиране за "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ” в рамките на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция“, финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

8.Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция“, финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва