Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXII –то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 20.04.2017 год. /четвъртък/ от 10:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно ново обсъждане на Решение № 198 от Протокол № 21/30.03.2017 година.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

2.Предложение относно разглеждане и утвърждаване на Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно разглеждане и приемане на финансов отчет и отчет за дейността на:
5.1.НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 година.
5.2.НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 година.
5.3. НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016 година.
/Вносител: Председател на ОбС – Златка Яневска/

6.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:
6.1.Димитър Стойчев Георгиев;
6.2.Иван Петров Укев.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва