Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXV –то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.07.2017 год. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Предложение относно приемане на актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2017 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2017 год. – 30.06.2017 година.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

3. Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:
3.1. Вангел Димитров Бояджиев;
3.2. Иван Станоев Мичов;
3.3. Димитър Николов Тачев.
/Вносител:Вр .ИД Кмет на община Струмяни – Петя Тасева/

4.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се в землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител:Вр .ИД Кмет на община Струмяни – Петя Тасева/

5.Предложение относно одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за застрояване / за имот № 009035;имот№031015 местността ,, Горно поле ‘‘ и имот№029001 местността ,,Градешка река ‘‘ в землището на с.Илинденци, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
/Вносител:Вр .ИД Кмет на община Струмяни – Петя Тасева/

6.Предложение относно утвърждаване на схемите на местата за разполагане на временни преместваеми съоръжения върху терени – общинска собственост.
/Вносител:Вр .ИД Кмет на община Струмяни – Петя Тасева/

7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва