Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 39 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 28.06.2018 год./ четвъртък /  от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане на „Краткосрочен план за енергийна ефективност в община Струмяни за периода 2018-2021 год. и Програма за неговото изпълнение”.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2.Предложение относно продажба на УПИ VІІІ с пл. № 480 с площ от 472 кв. м. (четиристотин седемдесет и два кв. м.), находящ се в квартал 9 (девети) по регулационния план на село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имот № 001287 с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 14,263 дка, находящ се в землището на село Каменица за разполагане на пчелин.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно обявяване на общински имот № 024005 с начин на трайно ползване „изоставена нива“ – публична общинска собственост, находящ се в местността „Гарата“, землището в село Илинденци - за частна общинска собственост.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за срок от 5 /пет/ години между Община Струмяни и „Българска рециклираща компания” АД , съответно „Калти”ЕООД и „Автопартнер” ЕООД наричани в проекто-договора като „Организация” по договор за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва