Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 54 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 29.08.2019 год./ четвъртък / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно отменяне на действащата Наредба за реда по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а ,ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/.влязъл в сила на 26.11.2012год. /Приета с Решение №716, от Протокол №50/28.07.2015 год./ и приемане на нова такава Наредба за реда, по който се изпълняват принудително заповедите на Кмета на Община Струмяни за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3.Предложение относно продажба на имоти № 000293 и № 032039, седма категория с начин на трайно ползване „ друга селскостопанска територия“, находящи се в местността „Злинска Река“, землището на село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно над
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

4.Предложение относно одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за застрояване / за имот № 116065; в землището на с.Илинденци, местността ,,Реката ‘‘, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ
/Вносител: Вр.ид. Кмет на община Струмяни – Петя Тасева /

5.Предложение относно увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

6.Предложение относно частично изменение на ПУП –ПУР с цел проектиране на нови улици, а именно улица от О.Т.601 до О.Т.610, улица от О.Т42 до О.Т.604 и улица от О.Т.618 до О.Т.624 план на с.Струмяни, община Струмяни
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

7.Предложение относно предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

8.Предложение относно разглеждане и одобряване извършените разходи за командировки на Кмета на община Струмяни за 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

9.Предложение относно приемане на Решение за намаляване на капацитета и числеността на персонала на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Раздол, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

10.Предложение относно разглеждане и приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?