Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXIX –то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.10.2017 год.  /четвъртък/  от  17:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния


ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение относно ново обсъждане на Решение № 264 от Протокол № 27/28.09.2017 год., във връзка със Заповед № ОА –АК –351/12.10.2017 год. на Областния управител.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

2.Предложение относно кредит от 150 000.00 лв. в режим на овърдрафт, с цел финансиране на текущи разходи.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва