Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXVI–то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 31.08.2017 год. /четвъртък/  от  09:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Предложение относно приемане на Актуализирана Програма за управление на отпадъците на община Струмяни за периода 2016-2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно предоставяне на допълнително обезпечение по кредит овърдрафт № ДК-648-501284-66/14.11.2016 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3. Предложение относно актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2017 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

4.Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект „Въвеждане на енергийно ефективни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

5.Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект CB006.1.12.175 „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводненията", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/
а/
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва