ОП-6/30.05.2019
елкетронна преписка

30.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“,  публикувано в АОП на 30.05.2019г., както следва: Под № 914064 – решение за откриване на процедурата ; Под  № 914044 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Прогнозна стойност:

481 976.73 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

20.06.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

20.06.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 03.07.2019 г.  Час: 10:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 30.05.2019 г.  16:09

Дата на изпращане в АОП

30.05.2019 г.
№ 914064 – решение за откриване на процедурата
№ 914044 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

30.05.2019 г. 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?