Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Избори за членове на Европейския парламент 2019

Централна избирателна комисия

Предварителни избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в община Струмяни по населени местаСъобщения и информация от Общинска администрация:

12.04.2019
Съобщение:
На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс на 17 април 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
При консултациите участващите партии и коалиции представят(т.8 на Решение № 150/11.04.2019 на ЦИК):

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

11.04.2019
Уважаеми избиратели,
Във връзка с произвеждането на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 година Ви уведомяваме следното:

1.Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 11.05.2019 година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №14/ЕП.

2.Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 година или в срок до 20.05.2019 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес - Приложение №16/ЕП.

3.Съгласно чл.43, ал. 1, изр.1 и ал.2-4 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.05.2019 година – Приложение №9/ЕП.

4.Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Същото може да бъде подадено и по електронен път чрез интернет страницата на общината по постоянен адрес - Приложение № 13/ЕП.

5.Съгласно чл.359 ал.1 от Изборния кодекс лице, което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.350, ал.2 от Изборния кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване до кмета на общината, кметството или кметския наместник за вписване в избирателен списък – част II в срок до 15.04.2019 годинаПриложение №11/ЕП.


27.03.2019
Заповед № З-59/25.03.2019 г. на Кмета на община Струмяни  за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

02.04.2019
Заповед № З-68/01.04.2019 г. за определяне на местата на избирателните списъци
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва