Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОП-16/06.11.2018

елкетронна преписка


17.12.2018г. 17:47
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-16(1)/06.11.2018 г. с предмет "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, чена 20.12.2018г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

08.11.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“, публикуванa в АОП на 08.11.2018 г., както следва: Под № 876919 - решение за откриване на процедурата ; Под № 876927 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 08.11.2018 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

Прогнозна стойност:

130 000 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

11.12.2018 г. Час: 17:03

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.12.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.12.2018 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 08.11.2018 г.  17:00

Дата на изпращане в АОП

06.11.2018 г.
№ 876919 - решение за откриване на процедурата
№ 876927 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

06.11.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

08.11.2018

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва