Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОП-14/23.10.2018

елкетронна преписка

18.12.2018 17:10
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-14(1)/23.10.2018 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 21.12.2018г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

15.11.2018 г. 16:17

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни".

27.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикуванa в АОП на 26.10.2018 г., както следва: Под № 874694 - решение за откриване на процедурата ; Под № 874697 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 27.10.2018 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства”

Прогнозна стойност:

1 628 570.00 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

03.12.2018 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

03.12.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 04.12.2018 г.  Час: 10:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 27.10.2018 г.  21:15

Дата на изпращане в АОП

23.10.2018 г.
№ 874694 - решение за откриване на процедурата
№ 874697 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

26.10.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

27.10.2018

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва