Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОП-7/30.07.2018

елкетронна преписка

22.10.2018 16:45
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (Вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“


19.09.2018
Публикуван е Протокол №1 от 11.09.2018/19.09.2018 от работата на комисията назначена със заповед № З-224/11.09.2018

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

19.09.2018 18:39

Протокол №1 от 11.09.2018/19.09.2018 от работата на комисията назначена със заповед № З-224/11.09.2018


02.08.2018 г.
Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва: Под № 860153 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860154 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Прогнозна стойност:

627 725.82 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Документация  изтеглете от тук 
Образци изтеглете от тук
Техинчески спецификации изтеглете от тук
Инвестиционен проект изтеглете от ТУК(размер 307 MB)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтеглете от тук

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.09.2018 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 02.08.2018 г.  22:33

Дата на изпращане в АОП

30.07.2018 г.
№ 860153 – решение за откриване на процедурата
№ 860154 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

02.08.2018 

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва