Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОП-9/30.07.2018


елкетронна преписка
13.09.2018 г.
Публикуван е Протокол № 1 за разглеждане и оценка на офертите по процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

13.09.2018 15:49

Протокол № 1 за разглеждане и оценка на офертите по процедурата
01.08.2018 г.
Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка открита процедура с предмет:„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ публикувано в АОП на 01.08.2018 г., както следва: Под № 860213 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860212 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

Прогнозна стойност:

374 957.60 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.09.2018 г.  Час: 13:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 01.08.2018 г.  23:30

Дата на изпращане в АОП

30.07.2018 г.
№ 860213 – решение за откриване на процедурата
№ 860212 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

01.08.2018 

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва