Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Общински програми

 Краткосрочен план за енергийна ефективност на Община Струмяни за периода 2018-2021 г. с програма за неговото изпълнение(Реш №244/28.06.2018) 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2017 г.(27.07.2017 г.)

Програма за подобряване състоянието на прозрачност и откритост в община Струмяни (13.12.2004 г.)


Програма за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите (20.06.2008 г.)

Програма за енергийна ефективност на община Струмяни 2010-2013 г. (21.10.2010 г.)

Програма за развитие на туризма в община Струмяни 2010-2013 г. (21.10.2010 г.) 

План за реализация

 Програма за закрила на детето на община Струмяни (15.12.2010 г.)

 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Струмяни (15.12.2010 г.)

Програма за опазване на околната среда в община Струмяни за периода 2011-2015 година (31.03.2011 г.)

Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на община Струмяни 2013-2016 г.(28.02.2013 г.)

Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2015-2016 година

Програма за управление на отпадъците 2016-2020 (01.09.2017)

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2017 г.(27.07.2017 г.)

 Краткосрочна прогама за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в Община Струмяни за периода 2018 – 2021 г.(03.05.2018)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 годинa(25.10.2018)

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва