Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Обществени поръчки

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (С ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПИСКИ) НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ЗОП

ОП-17/31.10.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 31.10.2016г., както следва: Под № 755717 – решение за откриване на процедурата ; Под № 755746 – обявление за поръчка.

ОП-11/05.08.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на  ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„ Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3 - Плодове и зеленчици; 7 - Перилни и миещи препарати ”, публикувано в АОП на 05.08.2016г., както следва: Под № 743692 – решение за откриване на процедурата Под № 743694 – обявление за поръчка

ОП-10/26.05.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции:1. Мляко и млечни продукти; 2. Место и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи", публикувани в АОП на 26.05.2016г., както следва: №734455 - решение за откриване на процедурата и № 734456 - обявление за поръчка.
 
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, открита с Решение 08 04-780/15.07.2015 г. на кмета на община Струмяни, публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

ОП-1/09.06.2015
Стартира процедура  за възлагане на обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП с предмет:
„Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.”, открита с Решение ОП-1/09.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни и публикувано в АОП под номер 670806 от 09.06.2015 г.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:" „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, открита с Решение ОП-6/13.10.2014 г. на кмета на община Струмяни

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г.

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. 
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва