Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Съобщения и обявляния по ЗУТ, АПК и др.

               21.04.2017
               
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 21.2 дка. ягоди, 6.6 дка. сливи, 5 дка. смокини и 5 дка. череши в имот №013028, местност "Долна Валта", землище на с.Драката, общ.Струмяни" на Десислава Николова Колева - Чонгова - земеделски производител .  С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук.

               18.04.2017
               
На основание  чл.135, ал. 3  от ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-630 от 31.03.2017 год.  от Пламен Галчев Георгиев е издадена Заповед № З-190/11.04.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-70 УПИ IV-69 и УПИ X-71, кв. 15 по ПУП на с. Каменица  одобрен със Заповед №330 от 1993 год .  Със заповедта може да се запознаете тук.

               28.03.2017
            На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори от находище „Галчово гнездо”, разположено в землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград . С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук

               21.03.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: Разполагане на мобилна трошачно - сортировъчна инсталация на територията на имот №032012, находящ се в м."Злинска Река", землище с.Илинденци, община Струмяни от възложителя на инвестиционното предложение "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД. С обявата можете да се запознаете тук.
             
               17.03.2017
               
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ЗП Борислав Кирилов Дамянов : Съобщава за "Модернизация на оранжерийно стопанство-изграждане на оранжерия"  в имот №025004 в землището на с. Микрево, Община Струмяни Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук, с Приложение №2 - тук.

               14.03.2017
            Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград  по чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  за с.Велюшец, с.Добри лаки, с. Махалата и с. Клепало.
               10.03.2017
               
На основание чл.125, ал.1 от Закона за горите Кмета на Община Струмяни издава заповед за забрана пашата на селскостопански животни. С заповедта можете да се запознаете тук.
               10.03.2017

            Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,НИКУЛИ ПРИМ''ЕООД : Съобщава за ,,Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот №002050 в м. Горно поле'' землището на с. Горна Крушица, Община Струмяни и приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук.
               10.03.2017
               
Обява от община Струмяни до заинтересованите лица и граждани на Общината Съобщение от ,,ЕТВИН''ЕООД нa засегнатото население, че има инвестиционно предложение Модернизация на земеделското стопанство в имот №012060, 012068, 014016, 012074, 012075 в землището на с. Илинденци, община Струмяни и имот №030011 в землището на с.Микрево, Община Струмяни за изграждане на пет броя оранжерии три блокова със стоманена конструкция и покритие от полиетилен.  Със съобщението може да се запознаете тук.
               09.03.2017
            На основание  чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл.129,ал.2 и чл.134,ал.2,т.2 от ЗУТ ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-396 от 23.02.2017 год.  от Христо Янушев Котев е издадена Заповед № З-140/07.03.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-47 УПИ VI-46 и УПИ V-46,кв.16 по ПУП на с.Илинденци като регулационните линии да мина по имотните граници на имот 46,кв.16 одобрен със Заповед №573 от 1973 год . Като след промяната УПИ IV-46,кв.16 ще бъде с площ 365 кв.м. Да се чете зелените линии на изготвения проект.  Със заповедта може да се запознаете тук.
               24.02.2017

            На основание  §4 от ЗКИР и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри,  във връзка със заявление с вх. № 9400-158 от 24.01.2017 год.  от Велика Иванова Митрева е издадена Заповед № З-119/23.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№144по ПУП на с.Каменица  с площ 292,14 кв.м. собственост на Община Струмяни и Изменение на ПУП-ПР от ОТ30-ОТ35 доОТ51 по ПУП на с. Каменица. Със заповедта може да се запознаете тук.
               13.02.2017

               Община Струмяни на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че са изработени проекти за:
- Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград;
- Изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с. Ново Делчево-с. Дамяница, в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на община Струмяни и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
               13.02.2017
               
На основание  §4 от ЗКИР и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри,  във връзка със заявление с вх. № 9400-276 от 02.02.2017 год.  от Димитър Иванов Диманков наследник на Иван Тодоров Диманков е издадена Заповед № З-105/09.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№486 в кв.9 по ПУП на с.Илинденци, представляващ паянтова стопанска постройка с площ 46 кв.м. собственост на наследници на Иван Тодоров Диманков е част от УПИ VIII-480, кв.9 по ПУП на с.Илинденци. Със заповедта може да се запознаете тук.
               13.02.2017
               
На основание  чл. 124, ал. 1 от  ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 66Ф-290/02.12.2016 г. от "МАРГЕМИН" ЕООД с управител Юлий Добромиров Пасков, чрез пълномощника си Людмила Димитрова Николовае e издадена Заповед № З-104/09.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти № 0390016;039019;039020;039026 и 039030 с площ  80,3 дка, начин на трайно ползвани имот № 039016 ,,нива'', находящ се в местността "Елезовец"; имот№ 039019 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник''; имот №039020 "ливада", находящ се в местността "Сусарник''; имот № 039026 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник" и имот № 039030 "др.сел.ст.тер.", находящ се в местността "Сусарник"  землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя в "Територия със специално предназначение- за добив на подземни богатства- строителни материали от находище "Пиринка" землището с.Илинденци, община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.
               07.02.2017

            Община Струмяни публикува съобщение на Регионална дирекция  по горите (РДГ) Благоевград. В изпълнение на § 49 от Преходите и заключителни разпоредби на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 год., в сила от 07.08.2015 год.) Ви обявяваме списъци на поземлени имоти на територията на община Струмяни, притежаващи характеристика на гора  по смисъла на чл. 2, ал. 1 т. 1 от Закона за горите по населени места. С списъците по населените места може да се запознаете тук
               07.02.2017
            На основание чл. 124 а, ал. 2  от ЗУТ,  във връзка със заявление   от Иван Димитров Стойчев  е издадена Заповед № З-89/01.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ПУП-ЧИ на ПР за УПИ VIII-518, кв. 35 до ОТ 175 по ПУП на с. Микрево  и ЧИ на ПР в обхват УПИ VIII-518 и УПИ VI-1102, кв. 35 по ПУП на с.Микрево като се придават 84,21 кв.м. и УПИ VIII-518 става с площ 954,05 кв. м. собственост на Иван Димитров Стойчев. Със заповедта може да се запознаете тук.
               06.02.2017
            На основание  чл. 44, ал. 2 от ЗММСМА,чл. 150 от ЗУТ  във връзка със заявление с вх. № 66Ф-18 от 26.01.2017 год. от ,,Петков 82' 'ЕООД е издадена Заповед № З-98/03.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни за Допускане  да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII-366, кв.50 по ПУП на с.Илинденци с конкретно застрояване за имота за ,,Къща за гости''. Със заповедта може да се запознаете тук.               
               06.02.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: Разширение на склад за инертни материали в ПИ имот № 032004 към съществуваща асфалтова база в ПИ № 032005, м.Злинска река, землището на с.Илинденци, община Струмяни, ЕКАТТЕ 32665 от възложителя на инвестиционното предложение "Маргемин" ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
               06.02.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за изграждане на ,,Еднофамилни къщи'' за живеене и гости в ПИ№001159, местност,, Селилещето'' в землище на с. Седелец, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение ,,СИЙМОР РИФОРМС''ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
               31.01.2017
               
На основание  чл.44, ал. 2 от ЗММСМА,чл.129,ал.2 от ЗУТ  във връзка със заявление с вх. №94 00-39 от 10.01.2017 год. от Йордан Славияв Ресов е издадена Заповед № З-80/26.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект ПУП-ПЗ като от УПИ VI-535, кв.35 по ПУП на с.Микрево, община Струмяни с цел промяна предназначението от ,,Ресторант'' в ,,Пристройка и промяна предназначението на ,,ресторант'' в ,,Шивашки цех, кафе-аператив и хранителен магазин'' по ПУП на с.Микрево,община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.
            06.01.2017
            На основание  §5, ал. 1 и чл.57/Наредба № 3/ от ПЗР на ЗКИР,  във връзка със заявление с вх. № З-464(1)  от Ели Стоянова Димитрова е издадена Заповед № З-52/04.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№485 в кв.17 по ПУП на с.Илинденци с площ 225 кв.м. собственост на Ели Стоянова Димитрова е част от УПИ II-54, кв.17 поради непълноти и грешки и отразяването на съществуващата двуетажна паянтова жилищна сграда със ЗП-55 кв.м. Със заповедта може да се запознаете тук.
            03.01.2017
            Публикуваме заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград и приложения към тях за изменение на издадени заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. : Заповед РД-08-369 от 21.12.2016 г. за землището на с. Микрево, Заповед РД-08-370 от 21.12.2016 г. за землището на с. Илинденци, Заповед РД-08-371 от 21.12.2016 г. за землището на с. Драката, Заповед РД-08-372 от 21.12.2016 г. за землището на с. Палат, Заповед РД-08-372 от 21.12.2016 г. за землището на с. Каменица.
            21.12.2016
            На основание  чл.124, ал.1, чл.109, ал.3,т.8 от  ЗУТ ,  във връзка със заявление с вх. № 66Ф-290/02.12.2016 г. от ,,МАРГЕМИН''ЕООД с управител Юлий Добромиров Пасков, чрез пълномощника си Людмила Димитрова Николовае e издадена Заповед № З-520/22.12.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане  проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти № 0390016;039019;039020;039026 и 039030 с площ  80,3 дка, начин на трайно ползвани имот № 039016 ,,нива'', находящ се в местността "Елезовец"; имот№ 039019 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник''; имот №039020 ,,ливада'', находящ се в местността "Сусарник''; имот № 039026 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник' 'и имот № 039030 ,,др.сел.ст.тер.'', находящ се в местността "Сусарник''  землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя в ,,Територия със специално предназначение- за добив на подземни богатства- строителни материали от находище ,,Пиринка'' землището с.Илинденци, община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.
            16.12.2016
            Изготвен е протокол от 17.11.2016год.на комисията назначена със Заповед №3-473 от 16.11.2016год.,който е обявен на заинтересованите лица съгласно чл.215 ,ал.1 от ЗУТ. Изготвени са декларации с нот.заверка на един от наследниците на ПИ за получаване на определеното парично обезщетение. След превеждане на сумата за обезщетенията от АПИ, сумите ще бъдат изплатени на правоимащите. С протоколът може да се запознаете тук.
            15.12.2016
            На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т.4 от ЗУТ,  във връзка със заявление   от Борислав Димитров Петков е издадена Заповед № З-510/14.12.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ПУП-ПР за УПИ II-366 и УПИ XII-366, кв. 50 по ПУП на с. Илинденци се премахва вътрешната регулационна линия между парцелите и се образува ново УПИ XVII-366, кв. 50 със площ 1071,4 кв. м. собственост на Борислав Димитров Петков. Със заповедта може да се запознаете тук.
               14.12.2016
            Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издадена заповед за изработване на  Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ от км 397+000 до км 397+600, подучастък Лот 3.3л Със Заповед РД-02-15-125/08.12.2016 може да се запознаете тук. 
               08.12.2016
               
На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ  във връзка  с чл. 59 и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, предварително съгласуване с рег.индекс 2637/26.06.2015 год. на Изпълнителна агенция по горите и постъпило искане с вх.№66Ф-26 от 18.02.2016 год. от Нейчо Гръчки- Управител на ,,Нейчо Гръчки-06''ЕООД е издадена Заповед № З-456/09.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни за ПУП-ПЗ за имот №007132 землището на с.Гореме с площ от 0,832 дка с цел промяна предназначението от ,,широколистна гора'' в ,,за водохващане''. Със заповедта може да се запознаете тук.
               07.12.2016
               На основание  §8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 94 00-1132/28.06.2016 от Община Струмяни е издадена Заповед № З-478/17.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ЧИ ПУП-ПР в обхват УПИ VI105,кв.6 по ПУП на с.Цапарево се променя площа от 2927 кв.м. се намалява на 2185 кв.м.  община Струмяни одобрен със Заповед №365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.
               06.12.2016
            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Модернизация на земеделското стопанство на ,,Етвин'' ЕООД в имоти №012060,012068,014016,012074,012075 в землище на с. Илинденци, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - ,,Етвин'ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
            06.12.2016
            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот №020050,местност,, Горно поле''" в землище на с. Горна Крушица, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - ,,Никули прим''ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
               17.11.2016

            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка. ягоди, 10 дка. сливи, 5 дка. смокини и 5 дка. череши" в имот №013028, местност "Долна Валта", землище на с. Драката, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - Десислава Николова Колева-Чонгова. С обявата може да се запознаете тук.

            01.11.2016
            Заповед №З-437/28.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване и честота на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2017 г.   може да видите тук .
           
            20.1.02016
            На основание чл. 134,  ал. 2, т. 4 отЗУТи §5, ал. 6, т. 6/Наредба 3/ от ПЗР на ЗКИР,  във връзка със заявление с вх. № 94 00-1587/07.10.2016 от Вангелия Иванова Шемкова  е издадена Заповед № З-426/17.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ №1127, кв.8 по ПУП на с. Микрево с площ 114,00 кв.м. собственост на наследници на Владимир Христов Шемков и е част от УПИ I-708, кв.8 по ПУП на с.Микрево. Със заповедта може да се запознаете тук.
 
            10.10.2016
            На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповеди на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘  Благоевград  за одобряване на Разпределение за ползване на земеделски земи за землището на с. Илинденци, с. Микрево, с. Драката за стопанската 2016/2017 г., изготвено на основание чл.37 в, ал.3 от ЗСПЗЗ включващо участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите. Със заповедите меже да се запознаете тук:
            Заповед РД-08-278/30.09.2016, Заповед РД-08-279/30.09.2016, Заповед РД-08-280/30.09.2016

           10.10.2016
           На основание   чл.134,  ал. 2, отЗУТ,  във връзка със заявление с вх.№94 00-1497/18.08.2016 от Надежда Йосифова Петкова, Йордан Лазаров Петков и Мирослав Георгиев Петков  е издадена Заповед № З-357/10.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на Плана за регулация /ПУП - ЧИ на ПР/  за ПИ-480 се отрежда УПИ VIII-480 кв. 9 с. Илинденци с площ 472 кв. м. и регулационните линии на УПИ-тата да преминат по имотни граници между УПИ VIII-480  и УПИ XI-197, кв. 9 с.Илинденци. от УПИ  IX-197, кв. 9 с. Илинденци се образува УПИ IX-197  с площ 508 кв. м. и УПИ XI-197, кв. 9 с площ 508 кв. м. Със заповедта може да се запознаете тук.

           10.10.2016
           На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповеди на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘  Благоевград  за одобряване на Разпределение за ползване на земеделски земи за землището на с. Велющец, с. Каменица, с. Клепало, с. Палат за стопанската 2016/2017 г., изготвено на основание чл.37 в, ал.3 от ЗСПЗЗ включващо участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите. Със заповедите меже да се запознаете тук:
           Заповед РД-08-281/30.09.2016, Заповед РД-08-282/30.09.2016, Заповед РД-08-283/30.09.2016, Заповед РД-08-284/30.09.2016    
              
              07.10.2016

           На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 2 от  ЗУТи във връзка с чл.109,ал.ч, т.1 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№9400-1374/08.08.2016 от Йордан Аспарухов Самарджиев с постоянен адрес: с. Струмяни и Решение №7 от Протокол №2/18.08.2016 на ЕСУТ при Община Струмяни е издадена Заповед № З-360/10.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за допълване на кадастралния план с верните имотни граници в обхват  в УПИ III и УПИ II кв. 24 по ПУП на с.Струмяни съгласно ползваните имоти като за Георги Аспарухов Самарджиев се отрежда имот с ПИ№1134 и за Йордан Аспарухов Самарджиев се отрежда имот с ПИ№1133. Със заповедта може да се запознаете тук.

              07.10.2016
             
На основание чл.26 (5)  от Закона за управление на отпадъците Община Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрани на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Кресна и Струмяни – провело се на 28.09.2016 год. С протокола може да се запознаете тук.
        
             
08.09.2016           
           Съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благоевград относно публично обявяване на заявление. Съобщението може да видите тук.

              08.09.2016
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с §8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ,  във връзка със заявление на Община Струмяни  е издадена Заповед № З-349/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на Плана за регулация /ПУП - ЧИ на ПР/ в обхват: УПИ VI-105, кв. 6 по ПУП на с. Цапарево се променя площта от 2927 кв.м. се намалява става 2185 кв.м. община Струмяни, област Благоевград одобрен със Заповед №365 от 1990г. Със заповедта може да се запознаете тук.

           08.09.2016
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124,,а''  и чл. 134 , ал. 2, т. 6 от  ЗУТ  във връзка със заявление от Надежда Йосифова Петкова ,Йордан Лазаров Петков и Мирослав Георгиев Петков е издадена Заповед № З-348/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато  за ПИ-480 се отрежда за УПИ VIII-480,кв.9 с площ 472 кв.м. и регулационите линии на УПИ-тата да преминат по имотни граници между УПИ VIII-480 и УПИ XI-197,кв.9. От УПИ IX-197,кв.9 се образуват УПИ  IX-197 с площ 508 кв.м. и УПИ XI-197, кв.9 с площ 508 кв. м.. Със заповедта може да се запознаете тук.

           08.09.2016
           На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и §5, ал. 6, т. 6/Наредба 3/ във връзка с §4, ал. 1, т .5 от ПЗР на ЗКИР  във връзка със заявление на Росен Иванов Стойчев е издадена Заповед № З-347/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  Допълване на кадастралния и регулационния план одобрен със Заповед №87 от 1994 год с нов имот ПИ№1125 в кв.54 по ПУП на с.Микрево с площ 648,00 кв.м. ползващ се по съществуващите на място огради поставени по стария регулационен план на с.Микрево собственост на Росен Иванов Стойчев. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и §5,ал.6,.т.6/Наредба 3/ във връзка с §4,ал.1,т.5 от ПЗР на ЗКИР  във връзка със заявление на Елена Кирилова Карадалиева наследник на Кирил Атанасов Терзийски е издадена Заповед № З-338/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№482 в кв.33 по ПУП на с.Илинденци. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от  ЗУТ,  във връзка  с  чл.59, чл. 109, ал. 2 от ЗУТ  във връзка със заявление на ,,Гига Консулт'' ООД е издадена Заповед № З-337/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрена  промяна предназначението на ПУП-ПЗ за УПИ VI-53, кв. 17  с начин  на предназначение от ,,за жилищни нужди'' в за ,,смесено предназначение''. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ по заявление от Димитър Иванов Диманков е издадена Заповед № З-334 /29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен  ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,нива'' в ,,за микроязовир'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ по заявление от Димитър Иванов Диманков е издадена Заповед № З-335/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен  ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,овощна градина '' в ,,за складиране на отпадъци отпадъци от производство на изделия от мрамор'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124 а, ал. 2 от  ЗУТ,  във връзка  с  чл.59, чл.109, ал.2 от ЗУТ  във връзка със заявление на ПК ,,Огражден'' е издадена Заповед № З-336/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  ЧИ на ПУПУ-ПР в обхват УПИVII-110, кв. 7 по ПУП на с.Цапарево  одобрен със Заповед № 365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

              22.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Градешка с цел изграждане на стоманобетонов мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

              22.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Струма с цел изграждане на стоманобетонов мост с обща дължина 348.80 м. на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

            22.08.2016 г.
            На основание чл. 134 , ал. 2,т.22 от  ЗУТ и §5,ал.6,.т.6/Наредба 3/ от ПЗР на ЗКИР във връзка със заявление от Вангелия Иванова Шемкова  е издадена Заповед № З-298/08.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане Проект за допълване на кадастралния план одобрен със Заповед №87 от 1994 год с нов имот ПИ№ 1127 в кв. 8 по ПУП на с.Микрево с площ 114,00 кв.м. собственост на наследници на Владимир Христов Шемков е част от УПИ I-708,кв.8 поради непълноти и грешки в одобрения със Заповед №87 от 1994 год. имот с пл.№ 127 от предходния кадастрален план одобрен със Заповед №174/1966 год. не е отразен в действащия. Нов имот ПИ№1127 в кв. 8 по ПУП на с. Микрево се отрежда за Вангелия Иванова Шемкова. Със заповедта може да се запознаете тук.

              19.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Струма с цел изграждане на мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

              19.08.2016 г.
           Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Злинска с цел изграждане на мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

               09.08.2016 г.

           На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изтеглете тук) и обява на Общинската служба по земеделие (изтеглете тук).

              01.08.2016 г.
              
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „ИЛИНДЕНЦИ-МРАМОР” АД, с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград; ЕИК 101014000; със седалище и адрес на управление: с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград има следното инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори от находище „Галчово гнездо“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград”. Кратко описание на инвестиционното предложение може да прочетете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 134 , ал. 2,т.22 от  ЗУТ във връзка със заявление на ПК ,,Огражден'' е издадена Заповед № З-279/22.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане проект за  ЧИ на ПУПУ-ПР в обхват УПИVII-110, кв. 7 по ПУП на с.Цапарево  одобрен със Заповед № 365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 129 , ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от  ЗУТ във връзка със заявление от Община Струмяни  е издадена Заповед № З-278/22.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен ЧИ и допълване с верните имотни граници на ПИ№ 1129 в одобрения полигон на с. Струмяни с площ 109,90 кв.м.. Със заповедта може да се запознаете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 129 , ал. 2 и чл. 134, ал. 2,т.2 ЗУТ във връзка със заявление на Агенция ,,Пътна инфраструктура'' е издадена Заповед № З-275/20.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобряване ЧИ и допълване на кадастъра с верни имотни граници отредени за транспортна инфраструктура и изграждане на АМ,,Струма'' ЛОТ 3.3. Със заповедта може да се запознаете тук.

             13.07.2016 г.
           
На основание чл. 124 ,,а'', ал. 2 и чл. 134, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление на ,,Гига Консулт'' ООД е издадена Заповед № З-265/11.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за промяна предназначението на ПУП-ПЗ за УПИ VI-53, кв. 17  с начин  на предназначение от ,,за жилищни нужди'' в за ,,смесено предназначение''. Със заповедта може да се запознаете тук.

             07.07.2016 г.
           
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134 , ал. 2, т. 2 от ЗУТ във връзка със заявление от Верка Георгиева Хаджиева  със Заповед № З-249/01.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен е проект за частично изменение на регулационния план в обхват УПИ VII и УПИ VIII по действащият регулационен и кадастрален план на с. Илинденци Одобрен със Заповед № 573 от 1973 год. като минават по имотните граници на УПИ VIII-293, кв. 43 се отрежда за Верка Георгиева Хаджиева и образувано на ново УПИ XV-293 кв. 43 отреден за наследници на Спиридон Ангелов Стоянов по съществуващите на място ограда. Със заповедта може да се запознаете тук.

             06.07.2016 г.
            
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ със Заповед № З-248/01.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за допълване на кадастралния план с верните имотни граници в обхват ПИ № 209, ПИ № 210, ПИ № 211, ПИ № 215 и допълване с нов имот с пл. № 1132 образуван от имот с ПИ № 2010 в кв. 7 по ПУП на с. Струмяни. Възложено е от Дарина Страхилова Андонова, Светла Страхилова Иванова, Димитър Атанасов Траянов и Венцислав Кирилов Николов. Със Заповед № З-248/01.07.2016 г. може да се запознаете тук.

             05.07.2016 г.
             
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и § 5, ал. 6, т. 6 /Наредба 3/ е издадена Заповед № 236/20.06.2016 на Кмета на община Струмяни за допускане на проект за допълване на кадастралния план одобрен със Заповед № 573 от 1973 год. на с. Илинденци с нов имот ПИ № 482 в кв. 33. Проектът е възложен на заинтересованите лица н-ци на Кирил Атанасов Терзийски. Със заповедта може да се запознаете тук.

             28.06.2016 г.
             
Със Заповед № 243 /23.06.2016 г.  на Кмета на община Струмяни по чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ за имот №032023 намираща се в местността ,,Злинска река'' в землището на с.Илинденци, община Струмяни е променено предназначението от ,,овощна градина'' в ,,за складиране на отпадъци от производство на изделия от мрамор'' на възложителя Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.
             
             28.06.2016 г.
             
Със Заповед № 244 /23.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни се допуска да се изработи ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,нива'' в ,,за микроязовир'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

             27.06.2016 г.
           
 Община Струмяни на основание чл. 26р ал.5 от Закона за управление на отпадъците публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна провело се на 17.06.2016 г. в гр. Сандански. Протокола може да видите тук.             

            15.06.2016 г.
            
Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл.124"б", ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е издадена заповед № З-226/09.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане за ПУП-ПЗ за имот № 011219 в землището на с.Цапарево по заявление от Сашо Симеонов Георгиев. Подробности може да видите тук.

            08.06.2016 г.
            Община Струмяни публикува обявлението на Министъра на регионалното развитие и благоустройство(вижте тук), че с Решение № 422 от 26 май 2016 г. е изменено и допълнено Решение № 86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, подробно описани в приложенията към т. 1 на Решение № 422 на Министерски съвет от 26 май 2016 година. 

            19.04.2016 г.
           
На основание чл. 12, ал.9 Община Струмяни публикува отчетите по ал. 5 се публикуват на интернет страниците на органите по чл.1 от ЗЕЕ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ за 2015 г.  за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ.  ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ за 2015 г. може да видете тук.

            18.04.2016 г.
            
Общинска администрация – с. Струмяни публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: „РИВЪР ПЛУС”. Проекта включва извършване на текущ ремонт на едно работно помещение и коридор в масивна сграда, построена в УПИ I, пл. сн. № 910, кв. 47 по плана на с. Микрево. Помещението ще се използва за информационен център за екстремни спортове. В информационния център ще се предоставя информация за възможностите за упражняване на екстремни спортове на територията на община Струмяни и съседни общини. Ще се раздават брошури и карти. Ще има монитор на който ще се пускат клипове, популяризиращи екстремните спортове, практикувани на територията на общината и други общини по поречието на р. Струма.
В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Общинска администрация – Струмяни ще се приемат възражения, мнения и становища.

            01.03.2016 г.
            Община Струмяни публикува обявлението на Министъра на регионалното развитие и благоустройство(вижте тук), че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, подробно описани в приложението към т. 1 на Решение № 86 на Министерски съвет от 11 февруари 2016 година
           
            17.02.2016 г.
            Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Публично обявяване по заяиление Кмета на община Струмяни може да видите тук.
           
            05.02.2016 г.
            Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ви уведомяваме, че юридическо лице:  НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с ЕИК 130823243 и адрес гр.София, бул.”Мария Луиза“ № 110, има следното инвестиционно предложение : „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата”. Обявата може да видите тук. С Уведомлоението може да се запознаете тук.
 
            05.02.2016 г.
            На основание чл. 41 от Закона за подземните богатства публикуваме Р Е Ш Е Н И Е НА  М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т № 8  от     8 януари     2016 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МРАМОРИ ОТ НАХОДИЩЕ „ГАЛЧОВО ГНЕЗДО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ИЛИНДЕНЦИ - МРАМОР” АД С. ИЛИНДЕНЦИ
 
             27.01.2016 г.
             В община Струмяни е изготвена "Стратегия за управление на общинската собственост" за периода 2016-2019 г. В изпълнение на стратегията е подготвена и годишна"Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Струмяни за 2016 г."  Проектите на документите са депозирани в Общински съвет Струмяни за разглеждане и обсъждане.
 
             21.01.2016 г.
 
             02.11.2015 г.
 
             09.10.2015 г.
          Заповед № РД-08-447/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Каменица, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-448/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Клепало, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-449/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Драката, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-450/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Микрево, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-451/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Микрево, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-452/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
 
            27.08.2015 г.
            Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл. 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнов дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград относно заявление от Управителя на „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД. Съобщението може да видите тук.
 
          11.08.2015 г.
          Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД, със седалище и адрес на управление : с. Струмяни ул. „Спартак” № 43, община Струмяни, има следното Инвестиционно предложение „Израждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле”, землище на с. Илинденци, община Струмяни“ 
 
            11.08.2015 г.
          О Б Я В Л Е Н И Е
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Проект ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за определяне на трасе на водопровод с цел водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни и преминаващ през землището на с.Плоски, община Сандански и землището на с.Илинденци, община Струмяни за обект „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни - с.Илинденци,  с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Горна Крушица и с.Каменица“ С Възложител Община Струмяни.
          Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.
 
          07.07.2015 г.
          Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че юридическо лице:  Община Струмяни със седалище и адрес на управление община Струмяни, с. Струмяни, пл. „7-ми април” № 1, има следното инвестиционно предложение „Изместване на въздушна електропроводна линия 20 kV “Сливница“, преминаваща през имот публична общинска собственост  - парк в кв. 81, находящ се в с. Микрево, Община Струмяни, област Благоевград“, съгласно Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.
 
          07.07.2015 г.
          Община Струмяни на основание 124б, ал.2 във връзка с чл, 124б, ал.3 от ЗУТ публикува Заповед № ОА-РР-535/02.07.2015 г. на Областен управител на област Благоевград за дпопускане на изработване на ПУП за определяне трасе на водопровод. Със заповедта може да се запознаете тук.
 
          05.06.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „СТАРТ 2015”ЕООД с ЕИК 203332045 и адрес гр.Благоевград 2700, ул.”Родопа“№7, ет.3, има следното инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 куб.м./год от воден обект Струма, местност „Средна валта“, землище на с.Микрево, община Струмяни” и може да прочетете тук.

          02.06.2015 г.
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл. 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" относно заявление от Управителя на "Мура 2012" ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Съобщението може да видите тук.
 
          27.05.2015 г.
          Заповед № РД-08-193/30.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция " Земеделие" Благоевград за разпределение на земеделски земи за землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

          04.05.2015 г.

            Протокол от работата на комисия за окончателното разпределение между животновъдите с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Струмяни на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37и ЗСПЗЗ може да видите тук. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост (вкл. и земи по чл.19), комисията предлага на Кмета на Община Струмяни да сключи договори за наем с определените в настоящия протокол лица след заплащане на наемна цена, определена с Решение № 694 по Протокол №48/26.03.2015г. на Общински съвет – Струмяни.
Минималният срок на договорите, съгласно чл.37и, ал.12 ЗСПЗЗ, е 5/пет/ стопански години.
          07.04.2015 г.
          ОБЯВЛЕНИЕ
         Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ от км 359+000 до км 420+624,51, подучастък Лот 3.3. за землищата на с.Илинденци и с.Микрево“.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Община Струмяни и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинска администрация – Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

         04.03.2015 г.
         Заповед № ЗД - 05 / 04.03.2015г.
на Кмета на община Струмяни относно постъпило Заявление от „АМИТИЦА“ООД, ЕИК 101033513, с постоянен адрес: гр.Кресна, ул.”Вардар”№93 може да видите тук.

           04.03.2015 г.
           Заповед № ЗД - 04 / 04.03.2015г. на Кмета на община Струмяни относно постъпило Заявление от „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ООД, ЕИК 202355055, с постоянен адрес: с.Струмяни, ул.”Спартак”№43 може да видите тук.
            
         04.03.2015 г.
         Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Склад за блокове“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
         Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

        04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - бяло“ и площ „Депо“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
        Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.
         
        04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - сиво“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
        Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

        27.02.2015 г.
        Заповед З-92/27.02.2015 г. на Кмета на община Струмяни за пашуването през 2015 г.

          19.02.2015 г.
        Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
      Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

         17.02.2015 г.
       Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ви уведомяваме, че юридическо лице:  НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” с ЕИК 202062287 и адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ“№215, ет.9, има следното инвестиционно предложение : „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3. на АМ „Струма“”. Информация съгласно Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          22.01.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          12.01.2015 г.
             Публично обявяване по заявление от Директора на ЮЗДП ДП ТП ДГС "Струмяни" с.Струмяни,  общ.Струмяни, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Подробности може да видите тук.

          03.12.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
         Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          03.12.2014 г.

          ОБЯВЛЕНИЕ
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  Парцеларен план за обект : „Електронна оптична съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ-И“ЕООД от кабелна шахта на път ІІІ-1082, през с.Вълково до с.Микрево”.
            Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

          13.10.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

             07.10.2014 г.
             Заповед №  РД-08-138/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград за землището на с. Клепало и Заповед №  РД-08-139/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград с. Илинденци, общ. Струмяни, които се публикуват съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.
 

             07.07.2014 г.
             Обява и Уведомление за инвестиционно предложение "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"   от ПРЕДПРЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА(ПУДОС).

             24.06.2014 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "А и В Хирдростройконсулт" ООД, гр.Благоевград,   ул."Асен Христов" № 24А, ет.2 с ЕИК 202937, има следното инвестиционно предложение за изземване на натрупаните наносни отложения, при което ще се постигне възстановяване на проектните параметри на корекцията на р.Струма в землището на с.Плоски, община Сандански и с.Палат, община СтрумяниПисмото и Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.
             03.06.2014 г.
            
                06.02.2014 г.
            Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "ХК ЕКО СТРУМА" ЕООД, гр.София, район Красно село, ул „Св.Иван Рилски“ № 64, ЕИК:175340498, има следното инвестиционно предложение:
"Водовземане от повърхностен воден обект река Струма, с цел производство на електроенергия , чрез 5 малки водноелектрически  централи". Уведомление до Кмета на община Струмяни може да видите тук. Обява за гражданите и скица на обектите може да видите тук.

             13.12.2013 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: Димитър Иванов Диманков , гр.Благоевград, жк „Ален мак“ № 32 А, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот № 034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор Захранването с вода ще се изпълни с отклонение от съществуващия за имот 034001/собственост на възложителя/ производствен водопровод. Водата от водоема ще се използва при недостиг от вода в ПИ 034001. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.


             28.10.2013 г.           
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: “Евробиза ЕООД, гр. София с ЕИК200032498,

има следното инвестиционно предложение:Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот №009009 с площ 6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, ОбщинаСтрумяни. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване наОВОС може да прочетете тук.

 

             09.10.2013 г.

         Обявяваме Ви на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ Заповед № РД-08-170/01.10.2013 г. на Директора на Областна дирекция„Земеделие” Благоевград, за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската година 2013/2014година в землището на село Илинденци, община Струмяни и Приложение № 1,неразделна част от настоящата заповед. Заповедта и Приложение № 1 може да видите тук.

           

             09.09.2013 г.
          Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков "Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот №034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор" Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.
 
            09.09.2013 г.

            Публично обявяване на заявление от Евробиза ЕООД, ЕИК 200032498 за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот № 009009 с площ6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, Община Струмяни". Лице за контакт: Гергана Илиева, тел:
+359887755220, е-mail: evrogas@abv.bg . Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.

      

            14.08.2013 г.
            Обявление за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013-2014 г.

 

13.08.2013 г.
            Покана за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238,471 кв.м. на участък "Централен-1" от находище "Илинденци" в землището на с.Илинденци" от "Илинденски мрамор" ООД за 17.09.2013 г.

02.07.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.

21.06.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.

12.06.2013 г.

Общинска администрация-Струмяни Ви уведомява, че е изготвен  Горскостопанскиплан/ГСП/ на горите собственост на община Струмяни, на територията наТП”Държавно горско стопанство-Струмяни” - с. Струмяни, обл. Благоевград. Същият е наразположение в сградата на община Струмяни - ет. 3, стая 306,  всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30ч до 17.00 часа. Подробности вижте тук.

          

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032004 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите  тук.

 

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032023 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 034001 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.

 

04.03.2013 г.

Инвестиционно предложение на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за изграждане на оптични кабелни линии. Подробности може да видите тук.

 

16.01.2013 г.

"БЕТОН" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение: "Изземване на наносни отложения в количество до 25 000 куб.м./год. от воден обект река Струмя, местност "Кьосовица", в землището на с.Микрево и с.Илинденци". Подробности може да видите тук.

 

28.12.2012 г.

ОБЯВА

За проявен обществен интерес към инвестиционно предложение:

„Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали -мрамор и с площ 238.471 м" на участък " Централен - 1 " от находище"Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"

С което да осигурите обществен достъп на информацията до всички заинтересовани физически и юридически лица от Вашата община /кметство, че фирма „Илинденски мрамор"ООД гр. София има инвестиционно намерение за: „Строителство на открит рудник за добив на скално облицовъчни материали - мрамори с площ 238.471 м2 на участък Централен – 1 от находище "Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"
Фирма "Илинденски мрамор" ООД ще вземе в предвид представените писмени становища , мнение и препоръки от заинтересованата общественост при изготвянето Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, относно реализиране на инвестиционното намерение, за което предварително им благодарим.

Лице за контакти: инж. Кирил Петров Петров: GSM 0896 74 07 07;
Адрес: гр. Сандански 2800, ул. „Любен Каравелов" №38: тел. 07433 20-67;
e-mail
: bumarp@abv.bg

 

23.05.2012 г.

На основание чл. 8, ал. 4, т. 3 от Наредба за ОВОС обявяваме Решение № БД-13-ПР/2012 г. е преценено „да се извърши ОВОС” за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали с площ 238 471 м2на участък „Централен – 1” от находище „Илинденци”, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград” с възложител „Илинденски мрамор” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул."Райко Алексиев" № 26, бл.3, вх.В, ЕИН: BG101049147.


Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва