Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
19.01.2018
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ОТКРИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

Във връзка с осъществяването на проект „Активен живот“ BG05M9OP001-2.005-0047, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в община Струмяни днес официално бе открит „Център за социална рехабилитация и интеграция“.Кметът на община Струмяни г-н Емил Илиев поздрави и посрещна с „Добре дошли“ гостите на откриването и не пропусна да благодари за подкрепата и усърдната работа на всички, които направиха възможно откриването на такъв център в общината.След отслуженият водосвет за здраве, децата от ДГ „Патиланци“ филиал с.Струмяни зарадваха всички присъстващи със своите танцови и музикални изпълнения.Проектът се изпълнява от Община Струмяни в...


19.01.2018
За данъците през 2018 г. - не пропускайте сроковете да подадете декларации за патент и туристически данък!

Във връзка със стартирането на кампанията по събирането на местни данъци и такси напомняме на всички данъчно задължени лица, че:1. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация за облагане с патентен данък и са заплатили пълния размер на данъка, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.Лице, което не подаде...


19.01.2018
Демонтаж на кабели в района на с. Струмяни

Фирма "Ягуар - 02" ЕООД съобщава, че в изпълнение на договор сключен с "БТК" АД, за периода от 12.01.2018 до 31.01.2018 ще извършва дейности по демонтаж на кабели. Демонтажът ще се извършва само в светлата част на деня. Ръководител на изпълнението е Геоги Михов.


17.01.2018
Съвместна среща на екипа за управление на проект: „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводнения“

Съвместният екип на проекта организира редовни съвместни срещи, за да координира дейностите по проекта "Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на наводненията", който е съфинансиран от ЕС чрез програмата Interreg-IPA , Последната среща се проведе в община Карбинци на 15 и 16 януари 2018 г. След сърдечно посрещане на гостите от България от кмета г-н Йордан Насев, екипът обсъди напредъка по реализацията на проекта и планира следващи дейности.Беше определено, че ключовите дейности – корекцията и укрепването на речните корита на реките Кожакка в Карбинци и Шашка в Струмяни, чрез изграждане на защитни стени за превенция на...


16.01.2018
Срокове за прием на заявления за ползване и предоставяне на почасови социални услуги

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.Приемът на документите се извършва в следните периоди:от 01.01.2018 до 20.01.2018 иот 01.06.2018 до 20.06.2018 г.1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни , следните документи:• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;• Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане(копие); • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че...


15.01.2018
Дискусионна среща на здравна тема бе проведена за подрастващите в община Струмяни

На 15.01.2018 г. Общинска администрация Струмяни, съвместно с директора на СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха дискусионна среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево, която бе свързана с проблемите на съзряването при юношите и оценка на нагласите и ценностната им система. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград и г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград включиха учениците в ролева игра на тема „Реката с...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва