Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Пазарни консултации


08 04-609/30.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за извършване на строително монтажни дейности за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-605/29.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: „Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“.

08 04-592/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта за проект "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-591/27.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно  извършване на строителен надзор за обект 1„Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-590/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации за извършване на авторски надзор за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“,  включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-449/16.04.2019

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-449/16.04.2019 г. относно: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

08 04-440/15.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-440/15.04.2019
 относно: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион".

08 04-439/15.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-439/10.04.2019 относно: "Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Микрево, община Струмяни"

08 04-410/10.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-410/10.04.2019  относно:“
Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“

08 04-24/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-24/07.01.2019 относно:

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

08 04-23/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-23/07.01.2019 относно: „Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

08 04-622-1/02.07.2018
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-622-1/02.07.2018 относно: Подготовка на проектно предложение с наименование "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

0804-1158-1/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни. 

0804-1158/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на обзавеждане и оборудване в Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни , област Благоевград.

0804-1157/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва