Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
01.02.2011
Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Струмяни

Социален проект „Защитено жилище за хора с психични разстройства вобщина Струмяни”На 03.01.2011г. стартирахадейностите по проект на община Струмяни «Защитено жилище за хора с психичниразстройства в община Струмяни» по дог. № BG051PO001-5.2.06-0255-С-0001.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитиена човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд наЕвропейския съюз, по схема BG051PO001-5.2.06. Основната цел на настоящия проекте подобряване качеството на живот на хората с тежка психична болест в общинаСтрумяни. цялата новина прочети тук


08.10.2010
Вестник Струмяни брой 27 година 5

За преглед на целия брой натисни тук


08.10.2010
Заседание на общински съвет

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА свиквам на  15.12.2010 година /сряда/ от 14:00ч. XXXXI-то  заседание на Общински съвет Струмяни в заседателната зала при следния  ДНЕВЕН РЕД: 1.Предложение относно приемане на Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Струмяни. /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/ 2.Предложение относно приемане на Програма за дейността на читалищата на територията на община Струмяни през 2011г. /Вносител: Кмет на общината – Валентин Чиликов/ Председател на...


05.10.2010
Малешево пее и танцува

На 23 и 24 Октомври ще се проведе седмия междумароден фолклорен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува


05.10.2010
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2010

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република   България за 2010 год. /ДВ бр.99/15.12.2009 год./, ПМС № 324/30.12.2009 год., обнародвано в ДВ бр.3/12.01.2010 год., Писмо на МФ № ФО-01/13.01.2010 год., чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА             В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация Министерският съвет прие Решение № 937 от 08.12.2009 год.за разделение на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети, на държавни и общински и определяне  на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 год.             Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, на базата на които се определят средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици...


21.09.2010
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от услуги

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Струмяни/Анализа е приет на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36а, ал.3 от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане с Решение № 327 от Протокол №41 от 15.12.2010г. на Общински съвет Струмяни /Месец септември 2010Въведение:Анализът за ситуацията и оценка на потребностите от развитие на социалните услуги в Община Струмяни за периода 2010 – 2015 г. е разработен на основание чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, обн. ДВ. бр. 27/2009 г. целия документ чети тук


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва