Новини
Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности на Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна.
25.04.2019

Днес 25 април 2019 г. (четвъртък) в местността "Могилата" в община Сандански се проведе откриваща пресконференция и бе направена „първа копка“ във връзка с изпълнението на „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от ДБФП BG16M1OP002-2.002-0013-C01 /13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура №“ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 
Основната цел на проекта е да се достигнат по-високи нива на управление на отпадъците и да се намали вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда в трите общини. 
Церемонията започна с отслужване на водосвет, след който бе направена „Първа копка“ от кметовете на община Струмяни – г-н Емил Илиев, на община Сандански – г-н Кирил Котев и на община Кресна – г-н Николай Георгиев. 
Това е началото за промяна на управление на отпадъците на територията на общините Сандански, Струмяни и Кресна за една по-добра и по-чиста България.

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?