Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

13.11.2018
Водено от общностите местно развитие(ВОМР) - популяризиране на стратегията и прилагането на подхода в МИГ "Струма"


/assets/Aktualno/1.2018/11.12/1-001.jpg
В община Струмяни, в залата на Общински съвет, на 13.11.2018 г. се състоя информационна среща  МЕСТНИ ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ - ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ И ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОПУЛЧРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА.
В стегната форма бяха показани предимствата на този подход и основни негови характеристики.
Разянени бяха мерките - общо 16, които могат да се финансират.
Стана ясно и кои са възможните бенефициенти : Да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за юридическите лица на територията на действие на МИГ “Струма” (общините Симитли, Кресна и Струмяни);
За изпълнението на всяка една от 16 мерки от СВОМР МИГ Струма разработва отделна процедура за подбор на проектни предложения.

За повече разяснения и информация се обръщайте към офиса на Местната инициативна група на адрес:
гр. Симитли, обл. Благоевград,2730
ул. „Христо Ботев” № 27
Телефон: 0748 721 38
Факс: 0748 7 22 31
Мобилен: 0882 444 844
Информация може да намерите и в сайта на МИГ "Струма"
http://mig-struma.eu

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва