Новини
Заключителна пресконференция по проект "ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ КАРБИНЦИ И СТРУМЯНИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА"
17.10.2018

/assets/Loga/eu.jpg

На 17.10.2018 година в залата на Народно читалище "Будител-1997" в с. Струмяни се състоя заключителната пресконференция по 

Проект: Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията", реф. № CB006.1.12.175, Договор за БФП № РД-02-29-202/17.10.2016

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006

В присъстието на кметовете на двете общини, на екипите  по проекта, на представители на обществеността, беше представено успешното приключване на изпълнението по изпълнението на проект по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - БЮР Македония. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: Предотвратяване и ограничаване на последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Проектът стартира на 17.10.2016 година с подписване на договор за БФП между Община Карбинци, в качеството й на Водещ партньор и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му Управляващ орган.
В рамките на проекта бяха изпълнени действия, имащи за цел възстановяване на нормалния социално-икономически живот на над 7977 души, посредством решение на проблемите с наводненията в Карбинци и Струмяни. В рамките на проекта бяха извършени следните основни дейности: 1.Управлени на проекта; 2: Информация и публичност; 3. Строително-монтажни работи в Карбинци; 4. Надзор на строителни работи в Карбинци; 5. Строително-монтажни работи в Струмяни; 6. Надзор на строителни работи в Струмяни; 7. Авторски надзор в Струмяни; 8. Съвместно обучение.
Основните продукти от проекта са свързани с превенция на наводненията в урбанизирана територия на Струмяни и Карбинци чрез корекция, изграждане на защитни стени и почистване на отсечка от 256 м от речното корито на река Козячка и на отсечка от река Шашка в участък от дерето между праг 4 и праг 28 с аксиална дължина от 340 м и обща дължина от 682 м на подпорните стени.  Съвместното обучение бе проведено в рамките на 2 дни (29-30 Март 2018г.) в Карбинци, Македония. Участие в съвместното обучение взеха общо 30 души.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни, партньор по проекта и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта