Новини
Заключителна пресконференция по проект "ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ КАРБИНЦИ И СТРУМЯНИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА"
16.10.2018


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

Проект: Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията", реф. № CB006.1.12.175, Договор за БФП № РД-02-29-202/17.10.2016

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006

Продължителност на проекта: 24 месеца

Общ бюджет: 379 150.14 Евро

Община Струмяни в партньорство с Община Карбинци приключва успешно изпълнението на проект по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - БЮР Македония. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: Предотвратяване и ограничаване на последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Проектът стартира на 17.10.2016 година с подписване на договор за БФП между Община Карбинци, в качеството й на Водещ партньор и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му Управляващ орган и ще приключи успешно на 17.10.2018 година.
В рамките на проекта бяха изпълнени действия, имащи за цел възстановяване на нормалния социално-икономически живот на над 7977 души, посредством решение на проблемите с наводненията в Карбинци и Струмяни. В рамките на проекта бяха извършени следните основни дейности: 1.Управлени на проекта; 2: Информация и публичност; 3. Строително-монтажни работи в Карбинци; 4. Надзор на строителни работи в Карбинци; 5. Строително-монтажни работи в Струмяни; 6. Надзор на строителни работи в Струмяни; 7. Авторски надзор в Струмяни; 8. Съвместно обучение.
Дейностите по строително-монтажни работи в Карбинци и Струмяни са изпълнени на 100%, като същото важи и за дейността за съвместно обучение. Основните продукти от проекта са свързани с превенция на наводненията в урбанизирана територия на Струмяни и Карбинци чрез корекция, изграждане на защитни стени и почистване на отсечка от 256 м от речното корито на река Козячка и на отсечка от река Шашка в участък от дерето между праг 4 и праг 28 с аксиална дължина от 340 м и обща дължина от 682 м на подпорните стени.  Съвместното обучение бе проведено в рамките на 2 дни (29-30 Март 2018г.) в Карбинци, Македония. Участие в съвместното обучение взеха общо 30 души.
Предстои и заключителна пресконференция, която е предвидена за последните дни от проекта и ще се проведе в България. Тя ще се проведе на 17.10.2018 г. в зала на Народно Читалище „Будител“, с. Струмяни, адрес: пл. „7-ми Април 2“ от 10:00 ч. местно време. Всички са добре дошли!
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни, партньор по проекта и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта