Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

14.09.2018
Заключителна пресконференция по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ"

ПОКАНА
 
Уважаеми Дами и Господа,

Заповядайте на заключителна пресконференция по ПРОЕКТ "АКТИВЕН ЖИВОТ", Договор № BG05M9OP001-2.005-0047-C02. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.
„Активен живот” е проект в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) в с. Струмяни, с капацитет 15 места.
Заключителната пресконференцията ще се състои на 20.09.2018 г. от 16:00 ч. в залата на НЧ „Будител“-с. Струмяни, Община Струмяни. Участници в събитието ще бъдат представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”, потенциални потребители и близки и други заинтересовани лица.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва