Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

11.06.2018
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ПСИХОЛОГ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З – 141/11.06.2018г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”.
Община Струмяни обявява процедура за набиране и подбор за длъжността - психолог за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит:
1. ПСИХОЛОГ – 1 брой, 8ч. работен ден
І. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за работа – образец изтеглете тук
2. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец изтеглете тук
3. Автобиография
4. Копие от диплом /удостоверение за завършено релевантно образование/
5. Копие от документ за допълнителна квалификация, др.
6. Препоръки (при наличие)

ІІ. Място и срок за подаване на документи:
Деловодството на община Струмяни, пл. „7-ми Април“ №1.
За информация: тел. 07434/31-08/
!!! Документи се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 17.00 ч. на посочения адрес.
Срок за подаване на документите: от 12.06.2018г. до 25.06.2018г. включително.
ІІІ. Изисквания за съответната длъжност:
1.Психолог
Кратко описание на длъжността:
Работи на пълно работно време - 8 ч. работен ден.Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Има ключова роля при планиране и предоставяне на индивидуализирана подкрепа в услугата на всеки потребител (дейности за превенция, интервенция, анализ на резултатите, др.). Съгласува всички подходи, осигуряващи развитието на децата/ лицата (програми и среда) според индивидуалните им потребности от развитие. Психологът е професионалистът, който помага на останалите специалисти в ЦСРИ да подхождат индивидуално към всяко дете/ лице в групата и да формират подходите на подкрепа на две нива – групово и индивидуално. Психологът консултира родителите / близките в методи на подкрепа на нуждаещото се дете/ лице, оказва подкрепа и на семейството.Участва в изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца.
Образование: висше образование степен бакалавър/магистър; Специалност: психология и др.специалности в тази област .
Професионален опит: не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите на услугата;
- умения за подкрепа и овластяване на потребителите;
- компютърна грамотност.
Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи
2. Събеседване.
Допълнителна информация за проекта, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Струмяни и на информационното табло в сградата на общината на адрес: с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва