Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

08.01.2018
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

I.Изисквания към кандидатите:

1.Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.
2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

II. Характер на работата:
1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател
2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
5. Общественият възпитател участва в дейността на Консултативен кабинет по график утвърден от Председателя на МКБППМН.

III.Начин на провеждане на процедурата:
1. Подбор по документи.
2. Интервю с кандидата.

IV.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН(изтеглете тук).
2. Автобиография (CV).
3. Мотивационно писмо.
4. Копие от диплом за завършено образование.
5. Свидетелство за съдимост.

V. Срок за приемане на документите: от 10.01.2018 г. до 26.01.2018 г.

Документите се подават в деловодството на общината.
Резултатът от първия етап ще бъде оповестен на сайта на общината на 30.01.2018 г.
Събеседването с допуснатите кандидати до втория етап на конкурса ще се проведе на 31.01.2018 г. от 10:30 ч. в залата на общински съвет.
Събеседването включва познаване на ЗБППМН, Статута на обществените възпитатели.
Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на ЗБППМН.
Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба №2/07.07.1999 г., издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет.

Фиданка Котева:
Зам.Кмет на община Струмяни
и Председател на МКБППМН

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва