Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

27.11.2017
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА СТРУМЯНИ СЕ УДЪЛЖАВА: ОТ 27.11.2017 Г. ДО 04.12.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!


Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З - 440/27.11.2017 г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”.

Община Струмяни обявява процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит за следните длъжности:
1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – с ръководни функции – 1 брой, 8ч. работен ден
2. ПСИХОЛОГ – 1 брой, 8ч. работен ден
3. ЛОГОПЕД – 1 брой, 4ч. работен ден
4. ТРУДОТЕРАПЕВТ – 1 брой, 4ч. работен ден
5. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 брой, 4ч. работен ден
6. ПЕДАГОГ – 1 брой, 4ч. работен ден
7. ХИГИЕНИСТ – 1 брой, 4ч. работен ден
8. ЮРИСТ – 1 брой, 2ч. седмично /граждански договор/

І. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за работа – образец от сайта на ОбА Струмяни изтеглете тук.
2. Автобиография 
3. Копие от диплом /удостоверение за завършено релевантно образование/ 
4. Копие от лична карта
5. Копие от документ за допълнителна квалификация, др.
6. Препоръки (при наличие)

ІІ. Място и срок за подаване на документи:
Деловодството на община Струмяни, пл. „7-ми Април“ №1.
За информация: тел. 07434/20-49/ Миглена Котева - Димитрова/, стая №204 , 2 етаж,
!!! Документи се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 17.00 ч. на посочения адрес.
Срок за подаване на документите: от 27.11.2017 г. до 04.12.2017 г. включително.

ІІІ. Изисквания за съответните длъжности:

1.Социален работник /с ръководни функции/
Кратко описание на длъжността: 
Работи на пълно работно време - 8 ч. работен ден.Организиране, управление и контрол върху качеството на предоставяната социална услуга ЦСРИ, съгласно ЗСП, ППЗСП, Методика на ЦСРИ. Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Предоставя системна и професионална подкрепа на потребителите на ЦСРИ в процеса на социалното им включване, адаптиране и развитие в средата на ЦСРИ и в общността. Играе роля на водещ случай, който познава потребностите и ресурсите на всеки потребител, подкрепя и координира неговите усилия, както и усилията на целия екип и близките във важни моменти в развитието, социалното включване, търсене на работа и др.
Образование: висше степен бакалавър/магистър, специалност в сферата на социални дейности.
Професионален опит : не е задължително условие, но лица с опит в сферата на социалните услуги или друга сходна сфера ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- да познава и прилага изискванията за водене на задължителната документация в социалните услуги;
- да познава и прилага принципите и методите на социалната работа;
- да познава нормативните документи, касаещи предоставянето на социални услуги / Закон за социалното подпомагане, Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания, Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, Правилник за прилагане на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, Методика за ЦСРИ, Наредбите за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги;
- да познава трудовото законодателство;
- компютърна грамотност 
- лични качества: лидерски умения, способност за работа в екип, мотивация за работа, комуникативност, отговорност, всеотдайност, психологическа нагласа за работа с хора с увреждания.

2.Психолог 
Кратко описание на длъжността: 
Работи на пълно работно време - 8 ч. работен ден.Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Има ключова роля при планиране и предоставяне на индивидуализирана подкрепа в услугата на всеки потребител (дейности за превенция, интервенция, анализ на резултатите, др.). Съгласува всички подходи, осигуряващи развитието на децата/ лицата (програми и среда) според индивидуалните им потребности от развитие. Психологът е професионалистът, който помага на останалите специалисти в ЦСРИ да подхождат индивидуално към всяко дете/ лице в групата и да формират подходите на подкрепа на две нива – групово и индивидуално. Психологът консултира родителите / близките в методи на подкрепа на нуждаещото се дете/ лице, оказва подкрепа и на семейството.Участва в изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца.
Образование: висше образование степен бакалавър/магистър; Специалност: психология и др.специалности в тази област .
Професионален опит: не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите на услугата; 
- умения за подкрепа и овластяване на потребителите; 
- компютърна грамотност.

3.Логопед
Кратко описание на длъжността: 
Работи на непълно работно време – 4 ч. работен ден. Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Провежда индивидуални дейности за речева и говорна рехабилитация на потребителите на услугата, които имат езикови и/ или комуникационни затруднения. Консултира другите специалисти в ЦСРИ и родителите/ близките в изпълнението на програмата за езиково развитие и специфичните потребности на потребителите. 
Образование: висше образование степен бакалавър/магистър; Специалност: специален педагог – логопед дефектолог.
Професионален опит – не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите на услугата;
- умения за подкрепа и овластяване на потребителите;
- компютърна грамотност;
- умения за консултиране и работа с хора с увреждания и техните семейства.

4.Трудотерапевт
Кратко описание на длъжността: 
Работи на непълно работно време – 4 ч. работен ден. Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Организира смислени групови дейности с потребителите за развитие на умения за труд, функционални умения и умения за работа в екип. Консултира останалите специалисти в ЦСРИ и родителите/ близките относно процеса и методите на изпълнение на дейностите, индивидуалните резултати от отделните потребители, целите на активност. Трудотерапевтът комуникира с потребителите на ЦСРИ и техните семейства, подпомага социално-трудовото им адаптиране. Дейността е насочена към изграждане на умения за преодоляване на трудности в ежедневието; интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на потребителите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. 
Образование: висше образование степен бакалавър/магистър; Специалност: специална педагогика, педагогика, художествено образование или други със социална или педагогическа насоченост.
Професионален опит – не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите на услугата;
- компютърна грамотност;
- умения и нагласи за работа с деца/възрастни с физически и интелектуални увреждания, техните семейства и близки.

5.Рехабилитатор 
Кратко описание на длъжността: 
Работи на непълно работно време – 4 ч. работен ден. Релевантно висше образование или средно, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги поне 6 месеца е предимство. Има отговорности, свързани с обезпечаването на подходяща програма за двигателна рехабилитация на децата/ лицата, ползващи центъра. Целта на рехабилитационната дейност е поддържане на общата и финната моторика и функциите на тялото, както и развиване на определени умения и способности. Рехабилитаторът изработва индивидуален план за двигателна рехабилитация на потребителите, с включени примерни упражнения. Консултира останалите специалисти в ЦСРИ и родителите/ близките в изпълнението на програмата.
Образование: висше образование степен бакалавър/магистър; Специалност: „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Ерготерапия“ или средно-специално.
Професионален опит – не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите;
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите; 
- трябва да познава критериите за психомоторно развитие;
- умения за индивидуална и групова рехабилитацинна работа с хора с увреждания.

6.Педагог
Кратко описание на длъжността: 
Работи на непълно работно време – 4 ч. работен ден. Релевантно висше образование, наличието на опит и допълнителна професионална квалификация в системата на социалната работа и услуги е предимство. Организира дейностите в групата, изпълнението на индивидуалните планове на децата (при необходимост, на възрастните, ако включват образователни дейности), изготвянето и следването на програмата, провеждането на индивидуалните и групови занимания и взаимодействието с родителите. Организира дейностите по подкрепа на интеграцията децата в общообразователно училище и други достъпни неучебни дейности.
Образование: висше образование бакалавър/магистър; Специалност: педагогика , специална педагогика, социална педагогика .
Професионален опит – не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: 
- комуникативни умения;
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите; 
- да притежава отговорност , организираност и мотивация за работа в екип.

7.Хигиенист
Кратко описание на длъжността:
Работи на непълно работно време – 4 ч. работен ден. Отговаря за поддържането на хигиената и организацията на средата в ЦСРИ, подпомага останалия персонал в грижата за потребителите при нужда.
Минимални изисквания: - образование – средно; професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в медицинско или социално заведение е предимство. 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- да притежава отговорност и организираност; 
- да познава санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания за помещенията;
- да познава видовете, свойствата и начина на употреба на препаратите за почистване и дезинфекция и целесъобразно да си служи с тях;
- мотивация за работа в екип, да притежава нагласи за работа с потребители с физически и интелектуални увреждания.

8.Юрист
Кратко описание на длъжността: 
Работи на граждански договор по два часа седмично в рамките на проекта. Подкрепя активния живот на потребителите на ЦСРИ и техни близки, като предоставя информация и консултация по правни въпроси, свързани със заетостта, осигуряването, др.
Образование: висше образование бакалавър/магистър.
Специалност: право
Професионален опит – не е задължително условие, но лица с опит в сферата ще са с предимство.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите –
- комуникативни умения; 
- умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите.

Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи
2. Събеседване.
Срок и вид на договора:
- трудов договор 8 часа, 12 (дванадесет) месеца заетост в рамките на проекта
- трудов договор 4 часа, 12 (дванадесет) месеца заетост в рамките на проекта
- граждански договор 88 часа за 12 дванадесет месеца (два часа седмично) заетост в рамките на проекта

Допълнителна информация за проекта, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Струмяни и на информационното табло в сградата на общината на адрес: с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва