Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

04.10.2017
Процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С ТРУМЯНИ

О Б Я В А

Процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград

На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 263 от  28.09. 2017 г. на Общински съвет- Струмяни се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд- Благоевград с определен брой от 2 / двама/ кандидати, съобразно решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд- София и правилата за нейното провеждане, както следва:

1.Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

–  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

–  има завършено най-малко средно образование;

–  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

–  е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

–  участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.Необходими документи :

–  подробна автобиография, подписана от кандидата;

–  нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

–  свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

–  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

–  данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

–  мотивационно писмо;

–  писмено съгласие;

–  декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

–  документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи  в деловодството на Общински съвет- Струмяни, стая № 205, II  етаж , в сградата на община Струмяни, от деня на публикацията на обявата до 27 октомври 2017 г.

  1. Начин и ред за провеждане на процедурата:

       Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма , препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването .

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд- Благоевград.

Определената  с Решение на Общинския съвет комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията  изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото  събрание на  Апелативен съд-София.

 

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва